BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosok-Bazan Iwona (Politechnika Opolska), Machnik-Słomka Joanna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Knowledge Commercialization at Universities with Regard to Geothermal Water Deironing Technology
Komercjalizacja wiedzy w uczelniach wyższych na przykładzie technologii odżelaziania wody geotermalnej
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 79-92, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Komercjalizacja, Szkolnictwo wyższe
Knowledge, Commercialization, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia z zakresu komercjalizacji wiedzy w uczelniach wyższych. Za studium przypadku posłużył proces komercjalizacji technologii odżelaziania wody geotermalnej. Opisano zakres działań zrealizowanych w procesie komercjalizacji tej technologii w odniesieniu do przeprowadzonych analiz, wyboru strategii oraz przesłanek przemawiających za urynkowieniem technologii. Ponadto w artykule omówiono aspekty związane z kierunkami i determinantami procesu komercjalizacji wiedzy na uczelniach wyższych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of knowledge commercialization at universities. Geothermal water deironing technology is used as a case study of the technology commercialization process. A description is given to the range of activities carried out in the commercialization of this technology with respect to the analyses, and the choice of strategy and reasons in favour of marketing the technology have been reported. In addition, the article discusses aspects related to the direction and determinants of the process of knowledge commercialization in universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz P., Szcześniak A.: Formowanie przedsiębiorstwa technologicznego, [in:] Bąk M., Kulawczuk P. (ed.): Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin-off na podbudowie szkoły wyższej. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
 2. Bojar E., Stachowicz J., Machnik-Słomka J., Bojar M.: Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej. TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 2013.
 3. Chyba Z.: Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off. "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa", No. 3(698). Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Orgmasz, Warszawa 2008.
 4. Dolińska M.: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
 5. Głodek P. [in:] Matusiak K. (ed.): Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć. PARP, Warszawa 2008.
 6. Jolly V.K.: Commercializing new technologies: getting from mind to market. Harvard Business School Press, Boston 1997.
 7. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 8. Kowal L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 9. Koszembar-Wiklik M.: Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej a kształtowanie wizerunku organizacji, [in:] Motnyk M., Ryśnik J. (ed.): Współczesne problemy zarządzania organizacją. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2012.
 10. Machnik-Słomka J.: Modele biznesowe spółek spin-off w aspekcie komercjalizacji wiedzy, [in:] Balcerzak A.P., Moszyński M. (ed.): Spin-off, spin-out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2011.
 11. Matusiak K.B., Guliński J.: System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery. PARP, 2010.
 12. Markiewicz D. (ed.): Komercjalizacja wyników badań naukowych - krok po koku. Podręcznik Centrum Transferu Technologii. Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
 13. Olszewski M., Bek A.: Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik. "Nauka", No. 4, 2007.
 14. Palmen L.: Przewodnik pomysł - badania - wiedza - biznes. Usprawnienie procesów komercjalizacji wiedzy w instytucjach sektora badań i rozwoju w województwie śląskim. Miasto Gliwice, Gliwice 2007.
 15. Sawiniak W.: Badania nad zastosowaniem wodorotlenku żelazowego do usuwania dużych ilości żelaza i manganu z wody. Zeszyty Naukowe, s. Inżynieria Środowiska, z. 34, Politechnika Śląska, Gliwice 1990.
 16. Stachowicz J.: Przewaga konkurencyjna a przewaga kooperacyjna: dylematy współczesnego paradygmatu zarządzania strategicznego, [in:] Rokita J., Grudzewski W. (ed.): Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki. GWSH, Katowice 2001.
 17. Stachowicz-Stanusch A., Simha A.: An empirical investigation of the effects of ethical climates on organizational corruption. "Journal of Business Economics and Management", No. 14, sup. 1, 2013.
 18. Stawiarska E., Machnik-Słomka J.: Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki. Zeszyty Naukowe, No. 50, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2013.
 19. Tamowicz P.: Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. PARP, Warszawa 2006.
 20. Wowk J.: Naturalna technologia wody. WNT, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu