BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawiarska Ewa (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych w kierunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników
The Role of Universities in Educating Responsible Logistics Specialists
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 125-143, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Kształcenie, Szkolnictwo wyższe, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Logistics, Education, Higher education, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunkiem rozwoju branży TSL w kierunku jej społecznej odpowiedzialności jest odpowiednie kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych. Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości (tj. budowy i wdrażania strategii ogólnych, komunikacyjnych, raportowania zgodnie dyrektywą GRI-G4, inwestowanie w sprzęt i oprogramowanie, tworzenie programów nauczania), jakie ma uczelnia, aby kształcić odpowiedzialnych menadżerów i pracowników branży TSL. W artykule rekomenduje się metody i narzędzia dla wdrażania PREM na uczelniach w Polsce. Oprócz metod i technik wspomagających proces dydaktyczny, zgodnie z zasadami PREM zaleca się składanie przysięgi przez studentów zarządzania, publikowanie badań dotyczących metod zrównoważonego zarządzania transportem i logistyką przedsiębiorstw, miast i regionów, współpracę uczelni z przedsiębiorcami i władzami regionów przy tworzeniu nowych metod kształcenia, definiowanie zintegrowanej koncepcji CSR dla logistyków, komunikowanie i popularyzowanie standardów zrównoważonego rozwoju sektora TSL. Artykuł jest potwierdzeniem dla tezy, że "Społeczną odpowiedzialność menadżerów i pracowników kształtuje otoczenie, jednak uczelnia wyższa może ułatwić zrozumienie koncepcji i dać wytyczne do jej stosowania" Zrozumienie i wykorzystanie koncepcji CSR jest szczególnie istotne w zawodzie logistyka, który w każdym swoim działaniu może przyczyniać się do ograniczania emisji szkodliwych substancji do środowiska. Rozdział drugi artykułu stanowi potwierdzenie dla hipotezy badawczej, że: "Odpowiedzialności można uczyć w całym cyklu życia studenta, realizują to uczelnie, które opublikowały już pierwsze raporty GRI-G4". (abstrakt oryginalny)

The successful development of the TSL sector, towards its social responsibility, is appropriate logistics education at universities. The purpose of this article is to trace the directions and possibilities (i.e., construction and implementation of general strategies, communication, reporting under directive GRI G4, investment in equipment and software, curriculum development); available to universities to educate responsible managers and employees within the TSL sector. The article recommends the methods and tools for the implementation of PREM at universities in Poland. In addition to the methods and techniques to support the teaching processes, in accordance with the principles of PREM recommended oath by management students, publishing research concerning sustainable management practices, transport and logistics companies, cities and regions, cooperation between universities and business and regional authorities in developing new training methods, defining integrated CSR for logistics, communication and popularization of standards for sustainable development in the TSL. This article is a confirmation of the thesis that "Social responsibility of managers and employees shape the environment to a university can help you understand the concepts and give guidelines for its use of". Understanding and use of the concept of CSR is particularly important in the logistics profession, where all activities may contribute to reduce emissions of harmful substances into the environment. The second chapter of this article is a confirmation for the research hypothesis that "Responsibility can be taught throughout the lifecycle of the student"; which some universities have implemented and have already published the first reports GRI G4. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana. Metody - techniki - analizy. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 2. Bukowski L.: System edukacji w kształtowaniu kreatywności pracowników. VIII Konferencja Logistyki Stosowanej - Zakopane 2004. AGH, Kraków 2004.
 3. Collins P.: CSR and ethical issues in operations management, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.): Organizational Immunity to Coruption Buildig Theoretical and Research Foundations. PAN, Katowice 2009.
 4. Kisperska-Moroń D.: Zarządzanie logistyczne: Nowoczesne wzorce kształcenia w uczelniach ekonomicznych i szkołach zarządzania, www.logistyka.net.pl.
 5. Kuczmaszewski J.: Zawód inżynier. "Forum Akademickie", nr 2, 2004.
 6. Neubaum D.O., Pagell M., Drexler Jr. J.A., McKee-Ryan F.M., Larson E.: Business Education and Its Relationship to Student Personal Moral Philosophies and Attitudes Toward Profits: An Empirical Response to Critics. "Academy of Management Learning and Education", 2009.
 7. Pabian A.: Planowanie strategiczne w koncepcji sustainability - implikacje dla sieci przedsiębiorstw. Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Praca zbiorowa pod redakcją A. Karbownika. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 8. Pausits A.: Relationship Management. "Wissenschaftsmanagement", Nr 4, 2006.
 9. Rok B.: Responsible Business: The Challenge for Management Education, [w:] Gasparski W. (ed.): Responsible Management Education. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Uniwersytet L. Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 10. Sworowska A.: Kodeksy etyczne uczelni wyższych, [w:] Stachowicz-Stanusch A. (red.): Główne wartości uczelni wyższych w kontekście różnych kultur narodowych. Koncepcja badań i wyniki badań sondażowych. Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 11. Skawińska E.: Kapitał społeczny a logistyka. "Logistyka", nr 5, 2012.
 12. Stawiarska E.: Rola uczelni wyższych w kształceniu odpowiedzialnych flogistyków. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, nr 24, Społeczna odpowiedzialność w sektorze TSL. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin 2013.
 13. Titsu M.: Adapted from Slack 2007 Courtesy, [in:] Stachowicz-Stanusch A. (ed.): Organizational Immunity to Coruption Buildig Theoretical and Research Foundations. PAN, Katowice 2009.
 14. European Science Foundation 2008, Stewards of Integrity.
 15. European Commission 2001, Promoting a European framework for corporate social responsibility Green Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/ke3701590_en.pdf.
 16. World Business Council for Sustainable Development, Corporate social responsibility: Making Good Business Sense, Genewa 2000.
 17. Autonomia programowania uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
 18. www.apics.org.
 19. www.ism.ws.
 20. www.cscmp.org.
 21. www.odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Jak%20uczyc%20o%20CSR.pdf.
 22. www.standardyetyczne.pl/bsci.html.
 23. www.cati.org.pl/download/pdf/ILiM-malgorzata-kirchner.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu