BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc Tomasz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Transfer wiedzy w procesach wdrażania innowacji - aspekty prawne
Knowledge Transfer in the Implementation of Innovation - Legal Aspects
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 145-162, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Transfer wiedzy, Innowacje, Własność intelektualna, Szkolnictwo wyższe
Knowledge, Knowledge transfer, Innovations, Intellectual property, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiedza i innowacje to pojęcia krzyżujące się. Z powodów ekonomicznych korzystający z nich często nabywa je od innego podmiotu, wyspecjalizowanego w ich kreowaniu (np. uczelni). Z tych powodów szczególnie interesująca jest analiza zasad transferu wiedzy w procesach innowacyjnych, będących przesłanką uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku. Stąd opracowanie przedstawia podstawy prawne, sposoby i jednostki organizacyjne utworzone w celu ułatwienia transferu wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Knowledge and innovations are overlapping concepts. Their user can create them by himself or buy from other creative entity (eg. university). This reason makes analysis of rules of knowledge transfer very interesting, car knowledge is a part of an innovative process leading to achieve an advantage on the market. The study presents legal basis, methods and units set up to facilitate knowledge transfer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński J., Buczacki A., Santarek K., Sobczak D., Szerenos A.: Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. PARP, Warszawa 2008.
 2. Brol J.: Umowa leasingu według kodeksu cywilnego. "Przegląd Podatkowy", nr 6, 2001.
 3. Brzezińska A.: Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej, [w:] Załucki M. (red.): Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2010.
 4. Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu. PWN, Warszawa 1994.
 5. Dominik W.: Przedsiębiorcze uniwersytety, [w:] Woźnicki J. (red.): Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych. Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2006.
 6. Głodek P.: Transfer wiedzy, [w:] Matusiak K.B. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
 7. Gola J., Klich G.: Pojęcie mienia publicznego - dylematy. "Samorząd Terytorialny", nr 3, 2013.
 8. Grzesiok-Horosz A.: Prawo autorskie, [w:] Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T. (red.): Podstawy ochrony własności intelektualnej. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 9. Hejduk I.K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. ORGMASZ, Warszawa 2003.
 10. Inkubator przedsiębiorczości, http://pl.wikipedia.org/wiki/Inkubator_przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci [6.5.2013].
 11. Izdebski H., Zieliński J.: Komentarz do zmiany art. 86(a) ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzonej przez DzU z 2011 r., Nr 84, poz. 455, LEX/el. 2011.
 12. Jasiński A.H., Ludwicki D. (red.): Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych, "Studia i Materiały", nr 1, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, www.sim.wz.uw.edu.pl/issue5/02.pdf [5.6.2013].
 13. Kasprzycki D., Ożegalska-Trybalska J.: Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach. Zagadnienia wybrane, [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. LEX, Warszawa 2013.
 14. Kowalski A.M.: Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji. "MBA", nr 2, 2011.
 15. Kuitkowska D.: Korzystanie z praw własności intelektualnej, [w:] Załucki M. (red.): Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Difin, Warszawa 2010.
 16. Kwieciński L.: Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005.
 17. Lipiński A.: Kompendium prawa cywilnego. Część ogólna i prawo rzeczowe. Zakamycze, Kraków 2004.
 18. Lis A.: Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach. "Samorząd Terytorialny", nr 12, 2010.
 19. Matusiak K.B., Zasiadły K., [w:] Matusiak K.B. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
 20. Nestoruk I.B.: Prawo konkurencji. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 21. Perlaki I.: Innowacje w organizacji. PWE, Warszawa 1983.
 22. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 23. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 24. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 25. Promińska U.: Umowa know-how, [w:] Katner W.J. (red.): System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, t. 9. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 26. Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013, www.bridge.gov.pl/publikacje/komercjalizacja-br-2013 [10.12.2013].
 27. Runiewicz-Wardyn M.: Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechnologicznej na przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii. "MBA", nr 5, 2012.
 28. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C.: Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. PARP, Warszawa 2008.
 29. Stachowiak M.: Interes prawny jako przesłanka wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. "Finanse Komunalne", nr 11, 2007.
 30. Stanowicka-Traczyk A.: Wiedza jako determinanta skuteczności strategii tożsamości na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego. "Samorząd Terytorialny", nr 5, 2011.
 31. Stelmachowski A.: Współczesne zróżnicowanie własności. "Studia Iuridica Agraria", t. III. Białystok 2002.
 32. Szewc A.: Prawno-organizacyjne i finansowe aspekty transferu technologii. Zeszyty Naukowe, Nr 344, s. Własność Intelektualna, z. 9, Własność intelektualna w szkołach wyższych. Politechnika Opolska, Opole 2012.
 33. Szewc A.: Przedmioty własności przemysłowej (przedmioty ochrony), [w:] Szewc A., Jyż G.: Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 34. Szewc A.: Rola umów w zakresie transferu technologii, [w:] Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M.: Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji. PARP, Warszawa 2006.
 35. Wolter A.: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. PWN, Warszawa 1982.
 36. Zdyb M.: Prawny interes jednostki w postępowaniu administracyjnym. Studium teoretyczno-prawne. UMCS, Lublin 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu