BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapuńka Iwona (Opole University of Technology, Poland), Marek-Kołodziej Katarzyna (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
Comparative Analysis of Managing Project Driven Orders in SMEs and Large Companies of the Construction Industry
Analiza porównawcza zarządzania zleceniami typu projekt w MSP i dużych przedsiębiorstwach branży budowlano-remontowej
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 4 (28), s. 103-121, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Sektor budowlany, Tworzenie projektów, Zarządzanie projektem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza
Construction sector, Creating projects, Project management, Small business, Large enterprises, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa, ukierunkowane na zewnętrzne otoczenie biznesu, definiują swoje cele strategiczne w kontekście potrzeb rynku i klienta. Ich wewnętrzna forma organizacyjna powinna zmierzać w kierunku przeobrażeń podyktowanych procesami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi, zachodzącymi w skali globalnej. To z kolei wymaga odrzucenia dotychczasowych stereotypów, rozproszenia realizacji zadań i funkcji oraz możliwości adaptacji w odpowiedzi na zmiany otoczenia, czego doskonałym przykładem są organizacje zorientowane na projekty. Zarządzanie indywidualnymi, jednorazowymi zleceniami produkcyjno-usługowymi, określanymi w praktyce przedsiębiorstw o stałych strukturach organizacyjnych mianem "zlecenia typu projekt", nosi cechy projektu i wymaga wdrożenia podejścia projektowego w celu ich skutecznej i efektywnej realizacji. Artykuł prezentuje obecny stan wiedzy, determinanty transformacji zarządzania zleceniami w kierunku podejścia projektowego oraz wyniki badań wstępnych uzyskanych na podstawie analizy skuteczności zarządzania zleceniami typu projekt w opolskich przedsiębiorstwach branży budowlano-remontowej. (abstrakt oryginalny)

The contemporary enterprises, focused on the external business environment, define their strategic objectives in the context of the market and customer needs. Their internal organizational form should go in the direction of transformations, that are taking place on a global scale, resulting from the processes of economic, political and social. This in turn requires a rejection of the existing stereotypes, division of the tasks and functions and capabilities of adaptation in response to changes in the environment, what a great example are project based organizations. Management of individual, unique production-service orders, referred to as project driven order, bears the features of the project and requires the implementation of project-based approach to the effective and efficient implementation. This article presents the current state of knowledge, the determinants in transformation of order management in the direction of the project-based approach and results of preliminary research obtained on the basis of the effectiveness analysis of project driven order management in enterprises of the construction industry in Opolskie Voivodship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI, USA 2012.
 2. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 3. Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, Warszawa 2001.
 4. Dziedzic D., Szymańska A.I.: Marketing transakcji a marketing relacji. "Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie", nr 7, 2011.
 5. Dziekoński K.: Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach. "Ekonomia i Zarządzanie", nr 4, 2010, s. 97-104.
 6. Karbownik A.: Problemy w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 26. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 7. Kisielnicki J.: Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 8. Kisielnicki J. (red.): Project management w czasach kryzysu. Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk 2009.
 9. Klincewicz K.: Cele zarządzania wiedzą, [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.): Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 77-114.
 10. Krawiec F.: Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku. Difin, Warszawa 2009.
 11. Leach L.P.: Lean Project Management: Eight Principles for Success. Advanced Projects, Boise, Idaho 2005.
 12. Lock D.: Project Management. Ninth Edition. Gower Publishing Ltd, Hampshire, Great Britain 2009.
 13. Łapuńka I., Biniasz D.: Badanie kompetencji menedżerów projektów w przedsiębiorstwach budowlanych. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", z. 12, cz. II, 2013, s. 101-111.
 14. Marek-Kołodziej K., Skomudek W.: Ocena poziomu wiedzy osób kierujących projektami w zakresie stosowania nowoczesnych metod zarządzania. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 2014.
 15. Owens J.D.: Why do some UK SMEs still find the implementation of a new product development process problematic? An explanatory investigation. "Management Decision", Vol. 45, No. 2, 2006, p. 235-251.
 16. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2011.
 17. Pisz I., Łapuńka I.: Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 7, 2012, s. 16-22.
 18. Sense A., Antoni M.: Exploring the politics of project learning. "International Journal of Project Management", No. 21, 2003, p. 487-494.
 19. Szpitter A.A.: Innowacyjne podejście do zarządzania projektami. "Przegląd Organizacji", nr 1, 2012, s. 10-13.
 20. The Chaos Manifesto: Think Big, Act Small. The Standish Group 2013.
 21. Toffler A.: Trzecia fala. Kurpisz, Poznań 2006.
 22. Turney J.R., Ledwith A., Kelly J.: Project management in small to medium-sized enterprises. A comparison between firms by size and industry. "International Journal of Managing Projects in Business", Vol. 2, No. 2, 2009, p. 282-296.
 23. Von Dran G., Kappelman L., Prybutok V.: Empowerment and the management of an organizational transformation project. "Project Management Journal", Vol. 27, No. 1, 1996, p. 12-17.
 24. Wyrozębski P.: Modele kompetencji w zarządzaniu projektami. "E-mentor", nr 2, 2009, s. 55.
 25. Wysocki R.K., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2005.
 26. Żmigrodzki M.: Zarządzanie portfelem projektów: małymi kroczkami. Octigo sp. z o.o., www.octigo.pl, 23.04.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu