BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipiec Dariusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Duszpasterstwo parafialne wobec osób starszych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, 2017, s. 105-116, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Kościół w społeczeństwie, Kościół katolicki
Ageing of the population, Church in society, Roman Catholic Church
Abstrakt
Duszpasterstwo parafialne jest częścią duszpasterstwa kościelnego rozumianego jako "zorganizowana działalność zbawcza Kościoła urzeczywistniająca w służbie człowieka zbawcze dzieło Chrystusa poprzez głoszenie słowa Bożego, liturgię, posługę pasterską i świadectwo życia chrześcijańskiego". Realizowane jest ono na terenie parafii, będącej "określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym". Adresowane jest ono do wszystkich członków parafii, będącej jej członkami. Działalność pastoralna skierowana jest ponadto do osób znajdujących się poza wspólnota pastoralną - parafia jest wspólnotą misyjną, ukierunkowaną na głoszenie orędzia zbawczego wszystkim ludziom. Duszpasterstwo parafialne obejmuje zatem wszystkich ludzi znajdujących się w jego zasięgu, bez względu na ich cechy. Adresowane jest ono także do osób starszych, z uwzględnieniem ich uwarunkowań życiowych oraz specyfiki wieku i wynikających z niej potrzeb. Wydłużająca się średnia długość życia ludzi w społeczeństwach europejskich, w tym w Polsce, a także starzenie się tych społeczeństw wskutek zmniejszającej się liczby urodzeń, skłania do refleksji nad miejscem i rolą osób starszych w życiu społecznym oraz w Kościele. W związku ze zmieniającą się sytuacją seniorów w społeczeństwie polskim podejmowane są różnorakie inicjatywy adresowane do nich, zarówno pozytywne, jak i budzące sprzeciw. Podobnie, nowa pozycja tych osób we wspólnocie kościelnej skłania do rewizji dotychczasowej troski pastoralnej o nich i podejmowania nowych inicjatyw. W ostatnich dziesięcioleciach zauważalne są zwłaszcza inicjatywy o charakterze ponadparafialnym, należące głównie do zakresu duszpasterstwa nadzwyczajnego. Należy jednak zauważyć, że dowartościowania wymagają wysiłki pastoralne kierowane do osób starszych na terenie parafii. Jest ona bowiem naturalnym środowiskiem życia i działania tych osób, miejscem realizacji ich powołania i posłannictwa danego przez Boga. Mimo pewnych niedoskonałości parafia nadal "utrzymuje kontakt z rodzinami i z życiem ludu", ponieważ jest "formą obecności Kościoła na terytorium, jest środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji". Jest więc podstawowym miejscem pastoralnej troski o ludzi starszych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas Est, Wydawnictwo M, Kraków 2008.
 2. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Wydawnictwo M, Kraków 2009.
 3. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
 4. Posługa charytatywna Kościoła [w:] II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallottinum, Poznań 1999.
 5. Białożyt K., Aktywność społeczna osób starszych a poczucie ich osamotnienia [w:] M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 6. Brudek P., Ochman A., Rehlis T., Sadlak R.. Duszpasterstwo osób starszych w aspekcie psychospołecznym [w:] M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym kwiecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 7. Czerniawska O., Król J., Człowiek starszy w rodzinie, Biuro Inspektorialne Rodziny Salezjańskiej, Łódź 1986.
 8. Dyczewski L., Starość. Aspekt społeczny, Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 856-858.
 9. Dziedzic J., Kościół wobec starości. Perspektywa teologiczno-pastoralna [w:] J. Dziedzic (red.), Starość - problem czy szansa? Refleksja pastoralno-teologiczna, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2015.
 10. Fiałkowski M., Duszpasterstwo w starzejącym się społeczeństwie polskim, "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" 2010, nr 2(57).
 11. Jan Paweł II, Przemówienie Chrześcijański sens cierpienia i starości (Onitsha 13.02.1982), OsRomPol 3:1982, nr 2.
 12. Jan Paweł II, Przemówienie Także i wy nas obdarzacie (Wiedeń 11.09.1983), OsRomPol 4:1983, nr 9.
 13. Jan Paweł II, Przemówienie Cenna rola osób starszych w Kościele (Rzym 7.09.1994), OsRomPol 15:1994, nr 11.
 14. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, OsRomPol 20:1999, nr 12.
 15. Jusiak R., Chrześcijańska pedagogia osób starszych [w:] M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 16. Kamiński R., Duszpasterstwo [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, TN KUL, Lublin 2006.
 17. Kim J.H., "Altenbildung" ais zukunftorientierte Herausvordrung der christlichen Gemeinde, Rheinische Friedriech-Willhelms-Universitat, Bonn 2006.
 18. Leonowicz J., Duszpasterstwo ludzi starszych [w:] R. Kamiński, B. Drożdż (red.), Duszpasterstwo specjalne, Atla 2, Lublin 1998.
 19. Lipiec D., Duszpasterstwo parafialne wobec umierających [w:] J. Stała (red.), Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, Polihymnia, Tarnów, Lublin 2012.
 20. Lipiec D., Duszpasterstwo parafialne wobec współczesnych wyzwań, "Ateneum Kapłańskie" 2015, nr 165, z. 2.
 21. Lipiec D., Świadectwo życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych [w:] W Przygoda (red.), Świadectwo w służbie ewangelizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 22. Ostrowski J., Przygoda W., Seniorów duszpasterstwo [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, TN KUL, Lublin 2006.
 23. Przygoda W., Starych duszpasterstwo, Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 868-870.
 24. Przygoda W., Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku [w:] J. Dziedzic (red.), Starość - problem czy szansa? Refleksja pastoralno-teologiczna, Wydawnictwo Naukowe UPJP II, Kraków 2015.
 25. Smoląg S., Funkcjonowanie starszych pokoleń w życiu rodzinnym i społecznym [w:] M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 26. Stawecka A., Aktywizacja seniorów przez plastykę [w:] M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu