BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cheba Katarzyna (West Pomeranian University of Technology Szczecin)
Tytuł
The Applications of Vector Calculus to the Study of the Temporal Uniformity of Development of Socio-Economic Objects
Zastosowanie rachunku wektorowego do badania jednorodności czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 87-98, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Atrakcyjność inwestycyjna, Modele ekonometryczne
Economy competitiveness, Investing attractiveness, Econometric models
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany obserwowane na rynkach światowych związane przede wszystkim ze spowolnieniem gospodarczym, ale również będące, jak w przypadku Japonii efektem katastrof naturalnych, są głównym powodem konieczności uwzględniania nowych warunków funkcjonowania w globalnych strategiach korporacji. Mają one również bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące lokalizacji zagranicznych inwestycji. Jednym z czynników coraz bardziej wpływającym na decyzje lokalizacyjne inwestorów jest stabilność rozwoju gospodarki rozpatrywana nie tylko w odniesieniu do danego kraju, ale również całego regionu geograficznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku takich konstrukcji polityczno-gospodarczych jak Unia Europejska, skupiających kraje o znacznych różnicach w poziomie rozwoju oraz o odmiennych warunkach i doświadczeniach funkcjonowania. Celem pracy jest analiza jednorodności zmian w czasie wskaźników mogących decydować o atrakcyjności (konkurencyjności gospodarki) Europy jako miejsca dla lokalizacji zagranicznych inwestycji. Do badania jednorodności rozwoju w czasie badanych obiektów społeczno-gospodarczych wykorzystany został rachunek wektorowy. Wyniki badań potwierdziły znaczną niejednorodność rozwoju w czasie analizowanych wskaźników. Przedstawione w pracy rozważania są częścią projektu badawczego pt. "Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. (abstrakt oryginalny)

Dynamic changes observed on global markets mainly due to the economic slowdown but also as in the case of Japan the effect of natural disasters, are the main reason for the need to take into account the new operating conditions in global logistics strategies of corporations. They also have a direct impact on decisions concerning the location of foreign investment. One of the factors increasingly influencing the location decisions of investors is the stability of economic development measured not only in relation to that country, but also the entire geographic region. This is particularly important in the case of such political and economic structures like the European Union, bringing together countries with significant differences in levels of development and with different conditions and experiences of functioning. The aim of this study is to analyze the temporal uniformity of indicators which could determine the attractiveness (economic competitiveness), of the European Union as a place for the location of foreign investment. For the study of this temporal uniformity the calculus vector was used. The results confirmed the considerable temporal diversity of development of the analyzed indicators. Presented results are part of a research project called "Management methods in Japanese supply chains in Poland and the UK", funded by the National Science Centre. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albulescu C.T., Tămăşilă M. (2014), The impact of FDI on entrepreneurship in the European Countries, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", vol. 124, p. 219-228.
 2. Blomstrom M., Wang J-Y. (1992), Foreign investment and technology transfer: A simple model, "European Economic Review", vol. 36/1, p. 137-155.
 3. Cheba K. (2015), The perspectives of development of modern world industry - the comparative analysis of Poland and Japan industries, "Research Papers of Wrocław University of Economics", vol. 382, p. 29-40.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa.
 5. Coy R., Cormican K. (2014), Determinants of foreign direct investment: an analysis of Japanese investment in Ireland using the Kano model, "Investment Management and Financial Innovations", vol. 11, p. 8-17.
 6. Dunning J.H. (2003), The Role of Foreign Direct Investment in Upgrading China's Competitiveness, "Journal of International Business and Economy", vol. 4, no. 1, p. 43-58.
 7. Dunning J.H. (2006), Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies, World Bank: Washington, p. 64-85.
 8. Dunning J.H. (2006), Towards a New Paradigm of Development: Implications for the Determinants of International Business, "Transnational Corporation", vol. 15, no. 1, p. 23-38.
 9. Frey B.S., Schneider F. (1985), Economic and political determinants of foreign investment, "World Development", vol. 13, no. 2, p. 161-175.
 10. Hymer S. M. (1976), The international operations of national firms: A study of direct foreign investment, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England.
 11. Kojima K. (2011), Direct foreign investment. A Japanese Model of Multinational Business Operations, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York.
 12. Nermend K. (2008), Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Nermend K., Tarczyńska-Łuniewska M. (2013), Badanie jednorodności przestrzennej i czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny" R. LX, z. 1, p. 85-100.
 14. Pilarska Cz. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 15. Porter M. (1985), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press: New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21752
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu