BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (University of Szczecin, Poland), Markowicz Iwona (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Unemployment Duration Tables
Tablice trwania w bezrobociu
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 77-85, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Bezrobocie trwałe, Analiza historii zdarzeń życiowych, Okresy bezrobocia, Czas trwania bezrobocia
Unemployment, Permanent unemployment, Life events histories analysis, Unemployment spells, Unemployment duration
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest konstrukcja tablic trwania w bezrobociu rejestrowanym. Jest to model nieparametryczny czasu trwania określonego zjawiska (nazywany tabelarycznym). Najczęściej jest stosowany w demografii jako tablice trwania życia (wymieralności). Tablice kohortowe zostaną skonstruowane w oparciu o dane indywidualne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Kohortą są osoby bezrobotne zarejestrowane w 2012 roku i obserwowane do końca 2013 roku. Zdarzeniem kończącym epizod jest wyrejestrowanie z powodu podjęcia pracy. Pozostałe dane przyjęto za cenzurowane. Jednym z elementów tablicy trwania jest intensywność hazardu. Intensywności wychodzenia z bezrobocia zostaną porównane w podgrupach kohorty. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to construct the registered unemployment duration table. The table is a non-parametric model (also called a tabular model) showing the duration of a given phenomenon. In demography it is most often used as a life (or mortality) table. We will construct the cohort tables on the basis of individual data provided by the Poviat Labour Office in Szczecin. The cohort will consist of unemployed individuals registered in 2012 and observed by the end of 2013. The event regarded as the one ending the unemployment spell will be the moment of an individual's de-registration from the PLO due to finding employment. The remaining data have been considered censored. One of the elements of the table is hazard intensity. We will compare the intensities of unemployment exits in the cohort subgroups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa.
 2. Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin.
 3. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012), Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa.
 4. Cox D.R. (1972), Regression Models and Life-Tables, "Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)", vol. 34, no. 2.
 5. Eurostat (2015), Participation of young people in education and the labour market, Statistics Explained, http://ec.europa.eu.
 6. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa.
 7. Gazińska M. (2003), Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Gazińska M., Mojsiewicz M. (2004), Nieparametryczne modele trwania życia - budowa i przykłady zastosowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 394, s. 87-100.
 9. Gołata E. (1994), Tablice aktywności zawodowej ludności - kwestie metodologiczne, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 10. Kopycińska D. (2005), Nierównowaga na rynku pracy a postawy pracownicze, [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 183-196.
 11. Kwiatkowski E., Tokarski T. (2007), Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista", nr 4, s. 439-455.
 12. Markowicz I. (2012), Statystyczna analiza żywotności firm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, (2014), Raport tematyczny, I.E. Kotowska (red.), MPiPS i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21751
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu