BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziechciarz Józef (Wrocław University of Economics)
Tytuł
Measurement of the Return on Investment in Education and in-House Rraining
Mierzenie efektywności nakładów na edukację i szkolenia w przedsiębiorstwie
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 51-64, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenie pracowników, Finansowanie szkoleń, Pomiar efektywności
Manpower training, Financing of training, Efficiency measurement
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W przedsiębiorstwach obserwuje się wzrost poziomu świadomości i akceptacji konieczności zwiększenia wolumenu i intensywności nakładów na edukację i szkolenia pracowników. Wspomniane zjawisko wynika z faktu, że w starzejących się społeczeństwach Europy, przy intensywnym postępie technologicznym i organizacyjnym pojawia się fenomen rozszerzenia zakresu i długości aktywności zawodowej oraz rozbudowę oczekiwań pracowników odnośnie jakości życia. Wzrostowi poziomu akceptacji konieczności zwiększenia nakładów na edukację i szkolenia pracowników towarzyszą nowe wyzwania, polegające głównie na konieczności przedefiniowania podejścia do finansowania i oceny wyników. Efektywnościowy punkt widzenia, przy ocenie celowości nakładów na edukację i szkolenia w przedsiębiorstwie rodzi konieczność odejścia od tradycyjnego systemu finasowania zasobów i przejście do proefektywnościowo zorientowanego finansowania efektów. Innymi słowy, zamiast dotychczasowego płacenia za uczenie, firmy chcą płacić za nauczenie. Oznacza to, że finansujący edukację i szkolenia oceniając szkolenie zadaje pytanie o poprawę efektywności firmy; o to, na ile wzrost kwalifikacji pracowników ułatwia osiąganie celów organizacji. Z drugiej strony, ocena od strony uczestników zawiera pytanie o skuteczność działań oferenta przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych. Dotychczasowa praktyka polegała na tym, że często ocena efektywności i skuteczności treningu nie wychodziła poza ankietowy pomiar poziomu satysfakcji i samooceny uczestników. To powoduje, że obserwuje się presję ilościową, której towarzyszy niedostateczna troska jakościowa oraz nieumiejętność stosowania nowoczesnych technik pomiaru efektu kształcenia. W efekcie, wielu przedsiębiorców traktuje szkolenia i edukację swoich pracowników, jako koszt i zakłócenie funkcjonowania. Jest to spowodowane tym, że nie widać bezpośredniego efektu inwestycji w przyszły rozwój firmy. Dodatkowo, obserwuje się obawę menedżerów przed zagrożeniami w postaci roszczeń płacowych, ucieczki wyszkolonych pracowników do firm konkurentów, lub nadmiernego usamodzielnienia pracownika. W opracowaniu zaprezentowano i przedyskutowano nowoczesne techniki pomiaru efektywności nakładów na edukację i szkolenia. Lista metod obejmuje analizę opartą o cele, ocenę ukierunkowaną, ocenę systemową, ocenę sądową, oraz ocenę poprzedzającą program. (abstrakt oryginalny)

The level of awareness and acceptance of the need to enhance volume and intensity of investment in education and in-house training is increasing. This phenomenon stems from the following facts: the aging of the European societies; an intense technological and organizational progress; and a noticeable process of extension of the scope and length of professional and personal development and activity; accompanied with employees' expectations for better quality of life. The increase in the level of acceptance of the need for increased investment in education and training of employees is accompanied by new challenges, including, in the first place, the need to redefine the approach to investment in training and to the evaluation of its results. The "High-Efficiency‟ point of view, alongside the assessment of the advisability of investment in education and training within a company, raises the need to move away from the traditional system of input oriented financing (i.e. financing resources) and to move towards output oriented funding (i.e. financing results). In other words, instead of paying for teaching, companies want to pay for teaching results. This means that the companies which finance education and training, rise - in the process of assessing the training results - fundamental questions about the improvement of the efficiency of the company; and how an increase in the qualifications of workers facilitates the achievement of organizational objectives. On the other hand, the training results assessment from the participant‟s point of view includes a question about the efficiency of the supplier of educational and training programs, and whether the supplier is able to achieve the promised results. The existing business reality is that the efficiency and effectiveness assessments often do not go beyond the survey measuring the level of satisfaction and self-esteem of the participants. This, in turn, causes a visible quantitative pressures, accompanied by insufficient care for quality and inability to use modern techniques to measure the impact of education and training on business performance. As a result, many entrepreneurs treat the investment in training and education of their employees solely as an expense and a disruption of operations. This is due to the fact that managers do not see a direct effect of the investments on the performance of the company. In addition, managers fear possible hazards in the form of expense claims; loss of trained personel to competitors‟ companies, or excessive self-empowerment of the employee. The study is devoted to presentation and discussion of modern techniques measuring the effectiveness of investment in education and training. The list of methods includes an analysis based on objectives, the targeted evaluation, systemic evaluation, judicial evaluation, and assessment prior to the program. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alliger G., Junak E. (1989), Kirkpatricks levels of training criteria Thirty years later, "Personnel Psychology" 41, p. 331-342.
 2. Arthur W., Bennett W., Edens P., Bell S. (2003), Effectiveness of Training in Organizations: A Meta-Analysis of Design and Evaluation Features, "Journal of Applied Psychology" vol. 88, no. 2, p. 234-245.
 3. Bernais J., Jędralska K. (eds.) (2015), Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, Katowice.
 4. Bramley P. (2011), Ocena efektywności szkoleń, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Broad M., Newstrom J. (1992), Transfer of Training: Action-packed Strategies to Ensure High Payoff from Training Investments, Addison-Wesley Reading, New York.
 6. Dziechciarz J. (2010), From Humboldtian Towards Entrepreneurial University. The Modernization Concept of the European Commission, [in:] Klucznik-Toro A., Bodis K., Pal I. (eds.), Management and Interpreneurship in a Changing Market, Publikon, Budapest, p. 13-35.
 7. Dziechciarz J. (2011) Performance Measurement for Entrepreneurial University, "The Future of Education", vol. 2, p. 320-331.
 8. Dziechciarz J. (2012), On Rate of Return Measurement in Education, "Econometrics", no 31, p. 49-66.
 9. Dziechciarz J. (2012a), System jakości kształcenia, [w:] Dziechciarz J., Błaczkowska A., Grześkowiak A., Król A., Stanimir A., Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Dziechciarz J. (2015), Measurement of Rate of Return in Education. Research Directions, [in:] Velencei J. (ed.), Management, Finance, Industry and Regional Development, Obuda University, Budapest.
 11. Dziechciarz J. (2015), O pojęciu jakości w pomiarze efektów pracy uniwersytetu, "Ekonometria", no 4, p. 79-92.
 12. Dziechciarz J. (2015a), O pomiarze efektywności nakładów na edukację i szkolenia w kontekście kształcenia przez całe życie, [w:] Bernais J., Jędralska K. (eds.), Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, Katowice, p. 42-52.
 13. Dziechciarz J. (2015b), Pomiar i wycena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w formalnych i nieformalnych formach kształcenia, [w:] Wdowiński P. (ed.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, p. 25-43.
 14. Dziechciarz J. (2016), Multivariate Statistical Analysis in Missing Skills Identification, [in:] Michelberger P. (ed.), Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest.
 15. Dziechciarz J., Błaczkowska A., Grześkowiak A. (2009), Econometric Evaluation of Education Systems, [in:] Rinderu P. (ed.) Creating an Observatory on Europe-wide Transparency of Academic Qualifications, Editura Universitaria Craiova, Craiova, p. 112-131.
 16. Dziechciarz J., Błaczkowska A., Grześkowiak A., Król A., Stanimir A. (2012), Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Dziechciarz J., Dziechciarz-Duda M., Krol A., Targaszewska M. (2015), Various Approaches to Measuring Effectiveness of Tertiary Education, "Archives of Datascience" no 1, p. 1-25.
 18. Dziechciarz J. et al. (eds.) (2006), Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej. Stan i perspektywy, AE Wrocław.
 19. Dziechciarz J., Kwiatkowska-Ciotucha D. (2004), Managerial Training Needs: Analysis for Management Quality Improvement, [in:] Contemporary Trends in Top Management Education, Brno International Business School, Brno.
 20. Dziechciarz-Duda M., Król A. (2012), Próba zastosowania modelu Mincera do oceny wpływu wyższego wykształcenia na poziom wynagrodzeń, "Ekonometria" 3(37), p. 56-69.
 21. Dziechciarz-Duda M., Król A. (2013), On the Non-monetary Benefits of Tertiary Education, "Econometrics" (3)41, p. 78-94.
 22. Dziechciarz-Duda M., Przybysz K. (2011), Rynek usług edukacyjnych dla osób starszych. Analiza cech studentów uniwersytetów trzeciego wieku [w:] Garczarczyk J. (ed.), Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy. Zastosowania i efektywność, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, p. 44-55.
 23. Dziechciarz-Duda M., Przybysz K. (2014), Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni, "Taksonomia" (22)327, p. 303-312.
 24. Estimating Economic and Social Returns to Learning (2011), OECD Issues For Discussion, Fourth General Assembly, Tokyo.
 25. Kirkpatrick D. (1994), Evaluating Training Programs: The Four Levels, Berrett Koehler, San Francisco.
 26. Kirkpatrick D. (2001), Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń, Emka, Warszawa.
 27. Klucznik-Toro A., Bodis K., Pal I. (eds.) (2010), Management and Interpreneurship in a Changing Market, Publikon, Budapest.
 28. McMahon W. (2006), Education Finance Policy: Financing the Nonmarket and Social Benefits, "Journal of Education Finance", 32:2, p. 264-284.
 29. Michelberger P. (ed.), (2016) Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest.
 30. Phillips J. (2010), ROI czyli zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój kadr, Academica, Warszawa.
 31. Phillips J., Stone R. (2011), Mierzenie wyników szkoleń, Wolters Kluwer, Warszawa.
 32. Porter L., McKibbin L. (1988), Management Education and Development: Drift or Thrust into tne 21st Century?, McGraw-Hill, New York.
 33. Rae L. (2002), Assessing the Value of Your Training Gower, Aldershot.
 34. Rae L. (2013), Workplace Learning Evaluation. Content and Tools, Chapman, London.
 35. Rinderu P. (ed.) (2009), Creating an Observatory on Europe-wide Transparency of Academic Qualifications, Editura Universitaria Craiova, Craiova, p. 112-131.
 36. Velencei J. (ed.) (2015), Management, Finance, Industry and Regional Development, Obuda University, Budapest.
 37. Vila L. (2000), The non-monetary benefits of education, "European Journal of Education" 35, p. 21-33.
 38. Wdowiński P. (ed.) (2015), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 39. www.businessballs.com/bloomstaxonomyoflearningdomains.htm, [Access 01.09.2015].
 40. www.businessballs.com/consciouscompetencelearningmodel.htm, [Access 09.09.2015].
 41. www.businessballs.com/erik_erikson_psychosocial_theory.htm, [Access 08.09.2015].
 42. www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm, [Access 09.09.2015].
 43. www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm, [Access 09.09.2015].
 44. www.businessballs.com/vaklearningstylestest.htm, [Access 08.09.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21750
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu