BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zatoń Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Motywacja do poszukiwania pracy w świetle pomiarów bezrobocia
Motivation for Seeking Employment in the Light of Unemployment Measures
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 37-50, wykr., rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Bezrobocie, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Modele panelowe
Work motivation, Unemployment, Research of Economic Activity of Population (BAEL), Panel model
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza empiryczna czynników wpływających na skalę rozbieżności między wartościami stopy bezrobocia rejestrowanego oraz bezrobocia według BAEL w Polsce w latach 2005-2014. Zestaw zmiennych wykorzystanych w ramach objaśniania badanego zjawiska obejmuje potencjalne źródła motywacji (o charakterze ekonomicznym, społecznym i psychologicznym) osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Jako metodę badawczą zastosowano estymację modeli ekonometrycznych opartych na danych panelowych opisujących polskie województwa. Wykazano istotny wpływ czynników reprezentujących: poziom dochodów i wynagrodzeń, liczbę podmiotów gospodarczych, stopień urbanizacji, a także wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób bezrobotnych, dostęp do zasiłków oraz obowiązki związane z opieką nad rodziną, na kształtowanie się różnic w wysokościach stóp bezrobocia. Otrzymane wyniki stanowią potwierdzenie tezy, zgodnie z którą, różnica we wskazaniach alternatywnych mierników bezrobocia wynika głównie z odmiennego zdefiniowania zaangażowania osób bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is an empirical analysis of factors affecting the scale of the divergences between the levels of registered and LFS unemployment rates in Poland in the years 2005-2014. The set of variables used for explaining this phenomenon includes potential sources of motivation (of economic, social and psychological origin) of the unemployed persons actively seeking employment. The research method used was econometric analysis of panel data across voivodships. The results showed some significant factors having impact on the discrepancies in differently measured unemployment rates. They represent: the level of income and wages, numer of economic entities, degree of urbanization, as well as education and professional experience of the unemployed, access to benefits and the responsibilities associated with family caring. The study confirms that the difference in the levels of alternative measures of unemployment is largely due to a different definition of commitment of the unemployed persons in seeking employment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak J. (2012), Bariery i problemy lokalnego rynku pracy, strona internetowa: http://www.pup.nysa.pl/download/1554.pdf [Dostęp 27.02.2015].
 2. Ataniel M. et al. (2006), Bariery wpływające na aktywne poszukiwanie pracy przez osoby długotrwale bezrobotne w wieku 18-34 lata, strona internetowa: http://www.pup.czestochowa.pl/download/241.html [Dostęp 27.02.2015].
 3. Baza danych GUS, http://stat.gov.pl/, [Dostęp 06.07.2015].
 4. Biostat (2011), Badanie lokalnego rynku pracy - powiat olkuski, http://www.pupolkusz.pl/zalaczniki/RAPORT-PUP-OLKUSZ2.pdf [Dostęp 27.02.2015].
 5. CBOS (2010), Mobilność i preferencje migracyjne Polaków, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_026_10.PDF [Dostęp 11.03.2015].
 6. Chernyshev I. (2001), Improving labour statistics in Ukraine through the integration of employment and unemployment data from different sources, "International Labour Organization Bulletin of Labour Statistics", no. 2001-4, http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_087904.pdf [Dostęp 1.03.2015].
 7. Christofides, L. et al. (2007), Unemployment indices for Cyprus: a comparative study, "University of Cyprus Economic Policy Papers", no. 01-07, https://www.ucy.ac.cy/erc/ documents/DOP01-07.pdf [Dostęp 27.02.2015].
 8. Dahling J. J. et al. (2013), Financial Strain and Regional Unemployment as Barriers to Job Search Self-Efficacy: A Test of Social Cognitive Career Theory, "Journal of Counseling Psychology", vol. 60, no. 2, s. 210-218, http://dahling.pages.tcnj.edu/files/2014/05/ DAHLING-MELLOYTHOMPSON-2013.pdf [Dostęp 11.03.2015].
 9. Dolecka M., Raczkiewicz D. (2014), Wielkość bezrobocia w Polsce według spisu ludności w porównaniu z pozostałymi danymi statystyki publicznej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", 48/1 (XLVIII), s. 79-89, http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014tom=48sectio=Hnumer_artykulu=07zeszyt=1 [Dostęp 3.03.2015].
 10. Filipowicz M., Łazarczyk P. (2008), Powiat brzeski. Wybrane zagadnienia lokalnego rynku pracy, http://wup.opole.pl/dokumenty/Powiat brzeski - wybrane zagadnienia lokalnego rynku pracy.pdf [Dostęp 11.03.2015].
 11. Góra M., Sztanderska U. (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP/partlok/Partnerstwo/Podrecznik-Przewodnik.pdf, [Dostęp 27.02.2015].
 12. Green A. et al. (2011), Job Search Study: Literature review and analysis of the Labour Force Survey, "Department for Work and Pensions Research Report", no. 726, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264917/rrep726.pdf [Dostęp 11.03.2015].
 13. Greene W. H. (2012), Econometric Analysis, Pearson Education Ltd, Boston.
 14. GUS (2011), Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_praca_nierejestrowana_w_2010.pdf [Dostęp 13.03.2015].
 15. GUS (2015), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2014, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/4/14/1/aktywnosc_ekonomiczna_ludnosci_polski_3_kw.pdf [Dostęp 28.02.2015].
 16. Janukowicz P. (2010), Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, "Polityka Społeczna" nr 1/2010, s. 18-20, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/10/ps_1_2010_p_janukowicz.pdf [Dostęp 21.02.2015].
 17. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Kyriacou et al. (2009), Unemployment in Cyprus: Comparison Between Two Alternative Measurement Methods , "Central Bank of Cyprus Working Papers", no. 2009-2, http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf/NPWPE_No2_082009__.pdf [Dostęp 27.02.2015].
 19. Lüdeke B., Melis A. (2006), Registered unemployment (RU) compared with harmonised unemployed (LFS), "European Commission Working Papers and Studies", http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5834669/KS-CC-06-001-EN.PDF/bdde7b22-1eca-408d-8ba1-26005af93932?version=1.0 [Dostęp 27.02.2015].
 20. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy (2013), Wieloaspektowa analiza bezrobocia. Moduł III - badanie wśród osób bezrobotnych, http://www.obserwatorium.opole.pl /2015-01-27-10-19-14/wieloaspektowa-analiza-bezrobocia?download=96:iii-modul-badanie-wsrod-bezrobotnych [Dostęp 27.02.2015].
 21. Pasternak-Malicka M. (2013), Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki bezrobocia w Polsce, "Studia BAS" Nr 4(36), s. 27-56, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/BA8A397FBB3C113EC1257C47004567AD/$File/Pasternak-Malicka.pdf [Dostęp 13.03.2015].
 22. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21749
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu