BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecka Joanna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
The Role of the Capital Market in Financing SMEs - the Development and Significance of NewConnect as a Potential Source of Financing for Small and Medium-Sized Enterprises
Rola rynku kapitałowego w finansowaniu MSP - rozwój i znaczenie NewConnect, jako potencjalnego źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 23-36, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect, Źródła finansowania, Giełda papierów wartościowych
Capital market, Small business, NewConnect market, Source of financing, Stock market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Jednym z podstawowych celów każdego przedsiębiorstwa jest możliwie szybki rozwój, umożliwiający w warunkach gospodarki konkurencyjnej, uzyskanie jak najlepszej pozycji na rynku. Realizacja tego celu wymaga zazwyczaj poniesienia nakładów inwestycyjnych, co oznacza konieczność znalezienie adekwatnego źródła finansowania. Dla przedsiębiorcy z sektora MSP są to często środki własne, jednak intensywny rozwój wiąże się również z możliwością korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Wybór źródła stanowi z pewnością problem strategiczny. Giełda oferuje jego rozwiązanie poprzez zorganizowanie emisji papierów wartościowych. Koncentrując rynkowy popyt na instrumenty finansowe oferowane przez emitentów, stanowi idealne źródło pozyskania kapitału na korzystnych warunkach. Emisje publiczne umożliwiają wiarygodniejszy dostęp do potencjalnych inwestorów i uzyskanie wyższych cen emisyjnych. Umiejętne wykorzystanie takich możliwości pozwala zapewnić spółce środki na rozwój i w sposób zgodny z założonym celem poprawić pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Dlaczego zatem tak mało firm korzysta z głównego narzędzia rynku kapitałowego w Polsce? W artykule zaprezentowano Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako instytucję wiarygodną i z bardzo wysokim potencjałem na rozwój, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, skupiając się na rynku najbliższym małym i średnim przedsiębiorcom - NewConnect, pokazując stan obecny zainteresowania polskiego przedsiębiorcy giełdą, jako potencjalnym źródłem finansowania zewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

One of the primary objectives of every enterprise is rapid development which, in the conditions of a competitive economy, enables attaining the best possible position on the market. The realization of this objective usually requires incurring investment expenditures, which means finding adequate sources of funding. For entrepreneurs from the SME sector, these are often their own funds; however, intense development also leads to the possibility of using external sources of financing. Selecting a source is certainly a strategic issue. The stock exchange offers a solution by organizing the issue of securities. By concentrating market demand for financial instruments offered by issuers, it is an ideal source of obtaining capital on favourable terms. Public issue enables more reliable access to potential investors and obtaining higher issue prices. Skilful use of such opportunities can provide the company with funds for development and, in a manner consistent with the stated objective, improve the market position of the company. So why do so few companies utilize the main tool of the capital market in Poland? The article presents the Warsaw Stock Exchange as a credible institution with a very high potential for growth, particularly in Central and Eastern Europe, focusing on the market nearest to small and medium-sized enterprises - NewConnect, showing the current state of Polish entrepreneurs' interest in the exchange as a potential source of external financing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska A. (2005), Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji, [w:] A. Bielawska (ed.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Szczecin.
 2. Bass H.H. (2006), KMU in der Deutschen Volswirtschaft: Vergangenheit, Gegeneart, "Zukunft", no. 101, p. 10-11.
 3. Bera A. (2010), Makroekonomiczna pozycja sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług", no. 588(51), p. 338.
 4. Bień W. (2008), Rynek papierów wartościowych, Warszawa, Difin.
 5. Blair E.S., Marcum T.M. (2015), Heed Our Advice: Exploring How Professionals Guide Small Business Owners in Start-Up Entity Choice, "Journal of Small Business Management", vol. 53, Issue 1, p. 249-265, http;//dx.doi.org/10.1111/jsbm.12073.
 6. Brealey R.A. (1999), Podstawy finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 7. Cassar G. (2004), The Financing of business start-ups, "Journal of Business Venturing", no. 19, p. 261-283, http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(03)00029-6.
 8. Cassar G., Holmes S. (2003), Capital Structure and Financing of SMEs; Australian Evidence, "Accounting and Finance", vol. 43, No. 2, p. 123-147, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acfi.2003.43.issue-2/issuetoc.
 9. CSO, Activity of Non-Financial Enterprises in 2004-2012, Warsaw 2006-2014.
 10. CSO, Concise Statistical Yearbook of Poland 2011-2014, Warsaw 2011-2014.
 11. CSO, Statistical Yearbook of Poland 2007-2013, Warsaw 2007-2013.
 12. CSO, Structural Changes of Groups of Entities of the National Economy in REGON Register 2004-2014, Warsaw 2005-2014.
 13. Czekaj J. (2008), Rynki, instrument i instytucje finansowe, PWN, Warszawa.
 14. Fourati H., Affes H. (2013), The Capital Structure of Business Start-Up: Is There a Pecking Order Theory or Reversed Pecking Order?, "Technology and Investment", vol. 4, p. 244-254, http://dx.doi.org/10.4236/ti.2013.4402.
 15. Gregory B., Rutherford M., Oswald S., Gardiner L. (2005), An Empirical Investigation of the Growth Cycle Theory of Small Firm Financing, "Journal of Small Business Management", vol. 43, p. 382-392, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540627X.2005.00143.x/epdf.
 16. Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 17. Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu.PL, Warszawa.
 18. Kołosowska B. (2013), Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, CeDeWu.PL, Warszawa.
 19. Kordela D. (2013), NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu.PL, Warszawa.
 20. Kuczowic J., Kuczowic K. (2013), Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - dziś i jutro, "Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", vol. 155, p. 359-374.
 21. Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikroi makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Łuczka T. (2013), Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 23. Małecka J. (2015a), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Bielawska (ed.) Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Mikrofirma 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 496-507.
 24. Małecka J. (2015b), Selected Problems of the Capital Market in Poland, [in:] M. Postuła, J. Turyna (eds.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, p. 349-362.
 25. Myers S.C. (1984), The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance", vol. 39(3), p. 575-592.
 26. Płókarz R. (2013), Globalne rynki finansowe, PWN, Warszawa.
 27. Roxburgh Ch., Lund S., Piotrowski J., Mapping global capital markets 2011 (2011), McKinsey Global Institute.
 28. Strużyński M. (2004), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania, [in:] M. Strużyński (ed.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, p. 19, PWE, Warszawa.
 29. WSE (2015), Warsaw Stock Exchange, The most dynamic market in Central and Eastern Europe, p. 3-6.
 30. Art. 104-106, Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity, "Journal of Laws" 2004, No. 173, item 1807, p. 54.
 31. Art. 104-106, "Journal of Laws" 2004, No. 173, item 1807, p.54; Annex 1 of Commission Regulation (EC) No 364/2004, OJ L 124, 20.05.2003, p. 36.
 32. Annex 1 of Commission Regulation (EC) No 364/2004 of 25.02.2004 (Extract from Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of small and medium sized enterprises, OJ L 124, 20.05.2003, p. 36).
 33. gpw.pl [Access 28.06.2015].
 34. newconnect.pl [Access 28.06.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21747
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu