BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Weszczak Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie modeli panelowych do badania bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2001-2012
Applying Panel Data Models to Estimate Road Safety in Poland 2001-2012
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 5, t. 325, s. 5-21, wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Transport, Modele panelowe
Road traffic safety, Transport, Panel model
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest scharakteryzowanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych regionach Polski w latach 2001-2012 przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych. W opracowaniu zostanie podjęta próba wyznaczenia społeczno-ekonomicznych determinantów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie literatury przedmiotu oraz raportów instytucji zajmujących się badanym zagadnieniem, a także uwzględniając dostępność danych liczbowych, za zmienne takie uznano: wydatki jednostek samorządowych w Dziale 600 - Transport i łączność, jakość dróg, wskaźnik zmotoryzowania społeczeństwa, długość sieci drogowej oraz udział pojazdów ciężkich w ogóle pojazdów. Badaniu zostały poddane trzy wskaźniki zagrożenia: liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln mieszkańców, liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln pojazdów oraz liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych. Do estymacji parametrów równania wykorzystano modele panelowe - modele z efektami stałymi (fixed effect model, FEM) oraz modele z efektami losowymi (random effect model, REM). (abstrakt oryginalny)

This paper presents econometric model for road safety in different regions of Poland in 2001-2012. The study is an attempt to indicate the socio-economic determinants of road safety. On the basic of literature and reports of institutions studied the issue and taking into account the data availability following variables were considered: the expenditure of local governments in Department 600 - Transportation and communication, roads quality, motorization rate, length of road network and share of heavy vehicles in all vehicles. The study was conducted for three different risk indictors: number of fatalities per 1 million inhabitants, number of fatalities per 1 million vehicles and number of fatalities per 100 road accidents. Panel data models - fixed effect model (FEM) and random effects model (REM) were used to estimate parameters of equation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anbarci N., Escaleras M., Register C. (2006), Traffic fatalities and public sectror corrupion, "Kyklos", vol. 59, nr 3.
 2. Bohatkiewicz J., Biernacki S., Drach M., Kozłowski D., Nowak P. (2008), Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych, Biuro Ekspertyz i Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM", Kraków.
 3. Castillo-Manzano J.I. (2014), Could being in the European Union save lives? An econometric analysis of the 3rd European Road Safety Action Program, http://www.ub.edu/graap/ europeization.pdf.
 4. Dańska-Borsiak B. (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Domańska A. (2006), Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Jaździk-Osmólska A. (2013), Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 2012 roku z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Ekonomiki, Warszawa.
 7. Komenda Główna Policji (2005), Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku, Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości. Wydział Analiz Przestępczości, Warszawa.
 8. Komenda Główna Policji (2006), Wypadki drogowe w Polsce w 2005 roku, Warszawa.
 9. Komenda Główna Policji (2007), Wypadki drogowe w Polsce w 2006 roku, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Wydział Profilaktyki w Ruchu Drogowym, Warszawa.
 10. Komenda Główna Policji (2008), Wypadki drogowe w Polsce w 2007 roku, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Wydział Profilaktyki w Ruchu Drogowym, Warszawa.
 11. Komenda Główna Policji (2009), Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku, Biuro Ruchu Drogowego. Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa.
 12. Komenda Główna Policji (2010), Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku, Biuro Ruchu Drogowego.Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa.
 13. Komenda Główna Policji (2011), Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku, Biuro Ruchu Drogowego. Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa.
 14. Komenda Główna Policji (2012), Wypadki drogowe w Polsce w 2011 roku, Biuro Ruchu Drogowego. Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa.
 15. Komenda Główna Policji (2013), Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku, Biuro Ruchu Drogowego. Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa.
 16. Kopits E., Cropper M. (2003), Traffic fatalities and economic growth, "Policy Research Working Paper" nr 3035.
 17. Koren C., Borsos A. (2013), From increasing to decreasing fatality figures: where is a turning point?, "Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies", vol. 9.
 18. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (2013), Narodowy program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013.
 19. Kufel T. (2007), Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Maddala G.S. (2008), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Ministerstwo Infrastruktury, Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013. GAMBIT 2005, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 19.04.2005.
 22. Rajchel K., Nowakowski Z. (2006), Pojęcie wypadku drogowego i system ewidencji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", z. 7, Rzeszów.
 23. Schreyer D., Schneider Ch., Maibach M., Rothengatter W., Doll C., Schmedding D. (2004), External costs of transport. Update study. Final Report, INTRANS/IWW, Zurich-Karlsruhe.
 24. Wachnicka J., Smolarek L. (2013), Model of multilevel stochastic analysis of road safety on regional level, "Reliability: Theory Applications" 8(29), s. 39-48.
 25. WHO (2013), Global status report on road safety. Time for action, Genewa.
 26. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
 27. http://stat.gov.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21743
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu