BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wojcieszak Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności
The Rural Development Programme 2014-2020 as a Source of Improvement of Innovativeness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 44-51, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Rozwój obszarów wiejskich, Finansowanie rolnictwa, Wyniki badań
Innovations, Innovative character, Rural development, Agricultural finance, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, R19
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena postępów realizacji wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, jako źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów. Kluczowym elementem dla kształtowania i rozwoju gospodarki innowacyjnej jest możliwość korzystania przez podmioty z puli środków na podnoszenie konkurencyjności poprzez innowacyjność, oferowanych ze środków europejskich. Przybliżono istotę innowacyjności, wskazano wybrane instrumenty jej wspierania przewidzianej na lata 2014-2020. Omówiono obszary, zakresy i limity wsparcia oraz stopień ich wykorzystania. Źródłem danych empirycznych były m.in. raporty, dokumenty statystyki publicznej i niepublikowane dane ARiMR. Zwrócono uwagę, że percepcja i sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów funkcjonujących współcześnie w warunkach niepewności i niestabilności wpływanie na ich otwartość na "ofertę UE". Środki unijne umożliwiają nowym podmiotom wejście na drogę innowacyjności, a starym jej kontynuowanie przez aktywność inwestycyjną. Z uwagi, że proces aplikacyjny ma charakter złożony i utrudnia zainteresowanym ubieganie się o środki, należy podejmować działania, które przysłużą się wzrostowi efektywności wykorzystania środków.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was identify and assess progress in selected actions implemented under the Rural Development Programme (RDP) 2014-2020 as a source of financing entities' innovative undertakings. The availability of European funds allocated to entities for increasing their competitiveness through innovativeness is a key element creating and developing innovative economy. The paper describes the essence of innovativeness and indicates selected instruments supporting innovativeness under the RDP 2014-2020. It also discusses the areas, ranges limits and use of support provided to business projects. The empirical data came from reports, documents with public statistics and unpublished data of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. The authors stressed out the fact that the perception as well as the economic and financial situation of entities currently functioning under precarious and unstable conditions, affect their openness to the EU offer. The EU funds will enable new entities to initiate innovative trends, whereas old entities can continue these trends through investment activity. The process of applying for funds is complicated, so it is not easy to receive support. It is necessary to take actions which will increase efficient use of the funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski Wojciech, Marzenna Weresa, Mariusz Janusz Radło (red). 2010. Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. EAI. 2016. Green Paper. Common Strategic Framework for Research and Innovation, http://eai.eu/strategic-forum/ green-paper-common-strategic-framework-research-and-innovation.
 3. EC (European Commission). 2014. Research and innovation performance in the EU. Brussels: European Union.
 4. EC (European Commission). 2015a. State of Innovation Union 2015. Brussels: European Union. Directorate-General for Research and Innovation.
 5. EC (European Commission). 2015b. Comparative analysis of innovation performance. Brusseles: European Commission, https://badania.parp.gov.pl/polska-w-innovation-union-scoreboard-2015, dostęp listopad 2016.
 6. EC (European Commission). 2016. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Badania i innowacje. Instrumenty finansowania. http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/funding-instruments/index_pl.htm.
 7. EUROSTAT. 2012. Community Innovation Survey. Luxemburg: EUROSTAT.
 8. FAO. 2012. World Agriculture Towards 2030/2050. Rome: FAO.
 9. Irani Delshad, Ravi Balakrishnan. 2015. "Why 99,9% of FMCH innovations fail". The Economist Times, http:// economictimes.indiatimes.com/articleshow/46918237.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text& utm_campaign=cppst, dostęp 16.12.2016.
 10. KOM (Komisja Wspólnot Europejskich). 2009. Regiony kreatywne i innowacyjne. Szóste sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej. KOM (2009) 295. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.
 11. Kopaliński Władysław. 2006. Podręczny słownik języków obcych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 12. Misiewicz Elżbieta. 2008. Analiza wpływu działalności innowacyjnej na poziom rozwoju regionalnego - model miękki. [W] Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, red. A. Bocian. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 13. Mizgajska Hanna. 2002: Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Prace Habilitacyjne. Poznań: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 14. MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 2008. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Polska wersja elektroniczna. Warszawa: MNiSzW, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
 15. MRiRW. 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Warszawa: MRiRW, http://www.minrol.gov.pl/ Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020, dostęp 16.12.2016.
 16. Nowakowska Jadwiga. 2014. Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014- 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa. Kraków: Wydawnictwo DCR.
 17. Rogoziński Kazimierz. 2004. "Innowacyjność i nowa taksonomia usług". Wiadomości Statystyczne GUS (3): 43-55.
 18. Rosłon Jolanta. 2011. "Mikro i małe przedsiębiorstwa w Polsce - wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 81: 139-148.
 19. SIR. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, http://www.cdr.gov.pl/sir, dostęp 21.10.2016.
 20. Quintane Eric, Mitch R. Casselman, Sebastian B. Reiche, Petera A. Nylund. 2011. "Innovation as a knowledge-based outcome". Journal of Knowledge Management 15 (6): 928-947.
 21. Winnicka-Popczyk Alicja. 2015. "Inwestycje firm rodzinnych w innowacyjność (przegląd zagadnienia w literaturze zagranicznej". Zeszyty Naukowe Przedsiębiorczość i Zarządzanie 16 (7): 183-198.
 22. Wojnicka Elżbieta. 2013. Nowe trendy w zarządzaniu innowacjami. [W] Koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie operacyjne - wybrane zagadnienia, red. G. Zieliński, M. Szymańska-Brałkowska, 7-26. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8338
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu