BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego
Principles for Application of Pre-trial Detention in the Light of Changes of the Code of Criminal Procedure
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 7-26, bibliogr. 36 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo, Postępowanie sądowe, Prawo karne, Postępowanie administracyjne, Kodeks postępowania karnego, Postępowanie karne
Law, Legal proceedings, Criminal Law, Administrative proceedings, Code of Criminal Procedure, Criminal procedure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka przedstawia problematykę podstaw stosowania tymczasowego aresztowania w świetle zmian w kodeksu postępowania karnego. Autorka poza ogólną podstawą stosowania tymczasowego aresztowania (a także pozostałych środków zapobiegawczych) analizuje podstawy szczególne określone w art. 258 k.p.k. Zwraca uwagę na zmiany dokonane w art. 258§ 1 -3 k.p.k., które przed 1 lipca 2015 r., expresiss verbis odnosiły się do tymczasowego aresztowania z zastrzeżeniem zawartym w treści § 4, który nakazywał stosowanie odpowiednie § 1-3 do pozostałych środków zapobiegawczych. Problematykę podstawy z art. 258 § 2 k.p.k. przedstawia w kontekście obowiązującej regulacji i zmiany proponowanej w projekcie z dnia 8 stycznia 2015 r. (abstrakt oryginalny)

Apart from the general fundamentals of the application of pre-trial detention (and other precautionary measures) the author analyses the basics from article 258 of the code of criminal procedure. She draws attention to changes made in article 258§1-3, which where expressis verbis applied before 1st July 2015 to the institution of pre-trial detention (aside from situation from section 4 which required the application of regulations from sections 1 to 3 to other precautionary measures). The fundamental problem from article 258§2 of the criminal code procedure has been presented in the context of valid regulations and probable changes proposed in the project of 8th January 2015. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Boratyńska, Zagrożenie surową karą jako samodzielna podstawa stosowania tymczasowego aresztowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Białostockie Studia Prawnicze, Białystok 2014.
 2. K.T. Boratyńska, w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, wyd. 6, Warszawa 2015.
 3. M. Cieślak, Dzieła wybrane, tom II, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, red. S. Waltoś przy współpracy M. Rusinek, S. Steinborn, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.
 4. K. Dąbkiewicz, Tymczasowe aresztowanie, wyd. 1, Warszawa 2012.
 5. K. Dąbkiewicz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015.
 6. K. Dudka, Praktyka stosowania środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym, Warszawa 2016.
 7. K. Eichstaedt, w: B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. I, wyd. 2, Warszawa 2015.
 8. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom I, Artykuły 1 - 467, wyd. 6, Warszawa 2014.
 9. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, wyd. 4, Warszawa 2011.
 10. J . Izydorczyk, ,,Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa" oraz jego stopnie w polskim procesie karnym na podstawie k.p.k. z 1997 r., w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.
 11. A. Kiełtyka, Uwagi o podstawie ogólnej tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe 2001, t. XXX.
 12. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009.
 13. M. Kornak, Glosa do Uchwały SN z 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11, LEX 2012 nr 145055.
 14. J. Matras, Niektóre regulacje tymczasowego aresztowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 2014, nr 4.
 15. A. Murzynowski, Węzłowe problemy tymczasowego aresztowania w świetle przepisów nowego Kodeksu postępowania karnego, w: Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego, Zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997.
 16. J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970.
 17. Nowe kodeksy karne - z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
 18. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.
 19. J. Skorupka, Glosa do uchwały SN z 19 stycznia 2012 r., sygn.. I KZP 18/11, OSP 2012, z. 7- 8, poz. 80.
 20. R. A. Stefański w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Z. Gostyński (red.), R. A. Stefański, S. Zabłocki (red. II wyd.), Warszawa 2004.
 21. R. A. Stefański, w: Przesłanki tymczasowego aresztowania w nowym kodeksie postępowania karnego, WPP 1997.
 22. R. A. Stefański, Środki zapobiegawcze w nowym Kodeksie postępowania karnego, Dom Wydawniczy ABC 1998.
 23. Z. Świda, Podstawy i tryb stosowania tymczasowego aresztowania w świetle reguł prawa międzynarodowego obowiązującego Kodeksu postępowania Karnego i projektu zmian Kodeksu postępowania Karnego z 2000 roku, w: Współczesny proces karny. Księga ofiarowania Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, red. S. Stachowiak, Poznań 1999.
 24. S. Zabłocki, P. Wypych, Orzecznictwo sądów apelacyjnych w sprawach karnych, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 25. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r., zmieniona Protokołami nr 3, 5, 8 oraz uzupełniona Protokołem nr2, Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm.
 26. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz.167.
 27. Dz. U. Nr 89, poz. 443.
 28. Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r. Nr 89, poz. 555.
 29. Postanowienie SA w Katowicach z 9.7.2008 r., II AKz 480/08, KZS 2008, nr 9, poz. 67.
 30. Postanowienie SA we Wrocławiu z 6.12. 2006 r., II AKz 626/06, OSA 2007, nr 3, poz.11.
 31. Postanowienie SN z 26.4.2006 r., WZ 14/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 912.
 32. Uchwała 7 sędziów SN z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. I KZP 18/11, OSNKW 2012, nr 1, poz. 1.
 33. Wyrok TK z 20. 11.2012 r., SK 3/12, OTK - A 2012, Nr 10, poz. 123.
 34. Projekt o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 stycznia 2015 r.
 35. Uzasadnienie Projektu o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 stycznia 2015 r.
 36. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu