BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowski Liwiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and UE-15
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta konwergencji produktywności pomiędzy krajami Grupy Wyszehrackiej a UE-15
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 163-180, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Konwergencja, Produktywność, Modele panelowe, Luka produktywności
Foreign investment, Direct investments, Convergence, Productivity, Panel model, Productivity gap
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Wyjaśnienie przyczyn i stopnia zróżnicowania zamożności krajów pozostaje wciąż ważnym tematem w ekonomii. Teorie wzrostu gospodarczego skupiają się zasadniczo na identyfikacji długookresowych determinant oraz źródeł zróżnicowania tempa wzrostu gospodarczego, co z kolei wiąże się z pojęciem konwergencji realnej. Biorąc pod uwagę zasilające oddziaływanie kapitału zagranicznego na gospodarkę, w obliczu dynamicznego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do gospodarek krajów rozwijających się, zasadne wydaje się włączenie tej kategorii makroekonomicznej w modelowaniu procesów konwergencji, w szczególności konwergencji produktywności. Produktywność gospodarki zdeterminowana jest bowiem rozmiarami akumulacji kapitału (krajowego i zagranicznego), stopą oszczędności oraz szeregiem innych uwarunkowań. Autor stawia hipotezę, ze obecność BIZ przyczyniała się do przyspieszenia tempa konwergencji realnej pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej a krajami UE-15. W badaniu na poziomie krajowym zdezagregowanym zgodnie z klasyfikacją NACE za lata 2000-2014 wykorzystano dane panelowe określające m.in. produktywność oraz stopień penetracji BIZ w gospodarce (sekcji) w kraju goszczącym. Badanie wskazuje na występowanie warunkowej β-konwergencji o zróżnicowanym tempie w przekroju krajów, sektorów i czasu. Przeprowadzona analiza dostarcza informacji w zakresie zasadności prowadzenia sektorowej polityki sprzyjającej wzrostowi zaangażowania kapitału zagranicznego ukierunkowania na zmniejszenie luki produktywności pomiędzy krajami rozwijającymi się, a rozwiniętymi należącymi do wspólnego ugrupowania, jakim jest Unia Europejska. (abstrakt oryginalny)

The explanation of reasons and degree of differentiation of wealth between countries remains an important issue in economics today. Theories of economic growth are focused principally on the identification of the long-term determinants of diversification of sources and economic growth, which in turn is associated with the notion of real convergence. Given the supply role of foreign capital that impacts on the economy, in the face of dynamic inflow of foreign direct investment (FDI) into developing countries' economies, it seems reasonable to include it in convergence process modelling, especially in the modelling of the convergence of productivity. The productivity of the economy is in fact determined by the size of the capital accumulation (both domestic and foreign), savings rate and a number of other conditions. The author hypothesized that the presence of FDI contributes to the acceleration of pace of real convergence between Visegrad countries and EU-15. In this study we estimate interactions between FDI and productivity at both national and NACE level in the years 2000-2014. We concider, in panel data form, among others, productivity in terms of gross value added per employee, degree of penetration of FDI in the economy of the host country. Results suggest conditional β-convergence of productivity existence however they vary across countries, sectors and time. The analysis provides recommendations regarding the arguments for the sectoral policy aimed at encouraging foreign capital to increase its involvement, focusing on reducing productivity gap between the developing and developed countries belonging to European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arellano M., Bond S. (1991), Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equation, "Review of Economic Studies", vol. 58, p. 277-297.
 2. Babunek O. (2012), Foreign Direct Investment in Visegard Four and the Main Trading Partners, "Statistika", vol. 49, no. 4, p. 14-26.
 3. Baltagi B.H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Chichester.
 4. Barro R., Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, "Journal of Political Economy", vol. 100, p. 223-251.
 5. Barro R., Sala-i-Martin X. (1997), Technological Diffusion, Convergence and Growth, "Journal of Economic Growth", vol. 2, March, p. 1-27.
 6. Barro R., Sala-i-Martin X. (2003), Economic Growth, Second Edition, The MIT Press, Cambridge-Massachusetts-London.
 7. Baumol W. (1986), Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show, "American Economic Review", vol. 76, December, p. 1072-1085.
 8. Bernard A., Jones C. (1996), Productivity Across Industries and Countries: Time Series Theory and Evidence, "Review of Economics and Statistics", vol. 78, no. 1, p. 135-146.
 9. Bernard A., Jones C. (1996), Technology and Convergence, "Economic Journal", vol. 106, July, p. 1037-1044.
 10. Bernard A., Jones C. (2001), Comparing Apples to Oranges: Productivity Convergence and Measurement Across Industries and Countries: Reply, "American Economic Review", vol. 91, Semptember, p. 1168-1169.
 11. Blundell R., Bond S. (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data model, "Econometric Review", vol. 19, no. 3, p. 321-340.
 12. Blundell R., Bond S., Windmeijer F. (2000), Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator, [in:] B. Baltagi (ed.), Nonstationary Panels, Panel Cointegration and Dynamic Panels, Elsevier Science.
 13. Borensztein E., De Gregorio J., Lee J. (1998), How does foreign investment affect economic growth?, "Journal of International Economics", vol. 45, no. 1, p. 115-135.
 14. Carree M., Klomp L., Thurik A. (1999), Productivity Convergence in OECD Manufacturing Industries, "Tinbergen Institute discussion paper", vol. 65, p. 337-345.
 15. Caselli F., Esquivel G., Lefort F. (1996), Reopening the convergence debate: a new look at crosscountry growth empirics, "Journal of Economic Growth", vol. 1, p. 363-389.
 16. Ciołek D. (2003), Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, [in:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, p. 329-342
 17. Dollar D., Wolff E. (1988), Convergence of Industry Labor Productivity Among Advanced Economies, 1963-1982, "Review of Economics and Statistics", vol. 70, no. 4, November, p. 549-558.
 18. Doyle E., O'Leary E. (1999), The role of structural change in labor productivity convergence among European countries: 1970-1990, "Journal of Economic Studies", vol. 26, no. 2, p. 106-120.
 19. European Central Bank (2009), FDI and productivity convergence in Central and Eastern Europe, "Working Paper Series", No. 992.
 20. Gawlikowska-Hueckel K. (2002), Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", no. 10, p. 91-113.
 21. Gouyette C., Perelman S. (1997), Productivity Convergence in OECD Service Industries, "Structural Change and Economic Dynamics", vol. 8, p. 279-295.
 22. Górna J., Górna K. (2013), Analiza konwergencji gospodarczej wybranych regionów Europy w latach 1995-2009, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", no. 30. p. 169-185.
 23. Gradzewicz M., Kolasa M., Growiec J., Postek Ł., Strzelecki P. (2013), Poland's Exceptional Performance during the World Economic Crisis: New Growth Accounting Evidence, "NBP Working Paper", no. 186.
 24. Holtz-Eakin D., Newey W., Rosen H. (1988), Estimating vector autoregressions with panel data, "Econometrica", vol. 56, p. 1371-1395.
 25. Islam N. (2003), What Have We Learnt From the Convergence Debate?, "Journal of Economic Surveys", vol. 17 no. 3, p. 309-362.
 26. Knight M., Norman L., Delano V. (1993), Testing the neoclassical theory of economic growth: a panel data approach, "IMF Staff Papers", vol. 40, no. 3, p. 512-541.
 27. Lee J. (2009), Trade, FDI and Productivity Convergence: A Dynamic Panel Data Approach in 25 Countries, "Japan and the World Economy", vol. 21, p. 226-238.
 28. Markowska-Przybyła U. (2010), Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999-2007, "Gospodarka Narodowa", no.11-12, p. 85-110.
 29. Michałek J.J., Siwinski W., Socha M. (2007), Polska w Unii Europejskiej: Dynamika konwergencji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Modranka E. (2012), Zastosowanie modeli panelowych w analizie warunkowej konwergencji typu β z uwzględnieniem zależności przestrzennych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", no. 26. p. 61-72.
 31. Muller G. (2000), A Glimpse on Sectoral Convergence of Productivity Levels, "Halle Institute for Economic Research Discussion", Paper No 133, November.
 32. Narodowy Bank Polski (2016), Kwartalny raport o rynku pracy w IV kw. 2015, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 33. Paci R. (1997), More Similar and Less Equal: Economic Growth in the European Regions, "Weltwirtschaftliches Archiv", vol. 133, no. 4, p. 608-634.
 34. Pascual A.G., Westermann F. (2002), Productivity Convergence In European Manufacturing, "Review of International Economics", vol. 10, no. 2, p. 313-323.
 35. Próchniak M., Witkowski B. (2013), Time stability of the beta convergence among EU countries: Bayesian model averaging perspective, "Economic Modeling", vol. 30, p. 322-333.
 36. Puziak M. (2009), Real Convergence of New EU Members. An Experience for Ukraine, "Journal of International Studies", no. 1, p. 40-50.
 37. Ramajo J., Marquez M., Hewings G., Salinas M. (2008), Spatial heterogeneity and interregional spillovers in the European Union: Do cohesion policies encourage convergence across regions?, "European Economic Review", vol. 52, p. 551-567.
 38. Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, PWN Warszawa.
 39. Wach K. (2015), Entrepreneurship without Borders: Do Borders Matter for Intrernational Entrepreneurship, "Problemy Zarządzania", vol. 14, no. 1, p. 82-92.
 40. Wojciechowski L. (2015), Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE-15 do UE-12 na przykładzie Polski i Węgier, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29. no. 1, p. 73-88.
 41. Wojciechowski L. (2016a), Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30. no. 1, p. 143-158.
 42. Wojciechowski L. (2016b), Luka produktywności: szansa czy przeszkoda w absorpcji skutków obecności bezpośrednich inwestycji zagranicznych?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka, 13.05.2016, SGH, Warszawa.
 43. Wong W.K. (2006), OECD convergence: A sectorial decomposition exercise, "Economics Letters", vol. 93, November, p. 210-214.
 44. Zimny Z. (2015), Inward FDI-Related Challenges to Poland's Further Economic Progress, "Journal of US-China Public Administration", vol. 12, no. 11, p. 845-875.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21766
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu