BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejczyk-Bujnowicz Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
International Investment Position of European Countries - Chosen Aspects
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna krajów Unii Europejskiej - wybrane aspekty
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 81-97, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, Przepływy kapitałowe, Kryzys finansowy, Strefa euro, Inwestycje zagraniczne, Integracja finansowa, Państwa członkowskie
International investment position, Capital flows, Financial crisis, Eurozone, Foreign investment, Financial integration, Member states
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy jest ocena zmian w przepływach wybranych form kapitału w procesie integracji finansowej w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie UE podzielono na dwie grupy: kraje strefy euro oraz kraje spoza niej należąc do UE. Analiza zbiega się z ustanowieniem unii monetarnej w UE i obejmuje okres z początku XXI wieku. Dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji teoretycznych. Wraz z postępującą integracją finansową państw członkowskich UE następuje wzrost ogólnej wartości przepływów finansowych netto mierzonej MPI. Metoda badawcza stosowana w tym studium zawiera przegląd koncepcji teoretycznych, przegląd literatury oraz dokonano analizy porównawczej wybranych wielkości. Wyniki badania wykazały istotne różnice pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi jeśli chodzi o różnice w przepływach netto różnych form kapitału oraz jego relacje względem PKB wykorzystując do tego międzynarodową pozycję inwestycyjną. Analiza stopnia integracji finansowej i handlowej krajów strefy euro w porównaniu z państwami członkowskimi pokazała, że obie grupy leżą na dwóch przeciwstawnych biegunach. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at assessing the changes in flows of selected forms of capital under deepening financial integration in the European Union. EU Member States are divided into two groups: members of the euro area and those outside of it. The analysis coincides with the establishing of the EU monetary union and covers the turn and early 21st century. We have reviewed major theoretical concepts providing grounds for further considerations. Together with the progressing financial integration of the EU Member States there is an increase in the overall value of financial flows measured with net IIP. Research method applied in this particular study includes the overview of theoretical concepts, literature review and a comparative analysis based on statistical data. Analyses of selected data revealed significant differences between developed and developing countries when it comes to various forms of net capital and its relation to the GDP based on the International Investment Position. The analysis of the degree of financial and trade integration of the Eurozone countries compared to the Member States outside of the euro area demonstrated that the two groups are at two opposite extremes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warsaw.
 2. Borensztein E., De Gregorio J., Lee J.-W. (1998), How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, "Journal of International Economics", 45, p. 115-135.
 3. Catao A.V., Milesi-Ferretti G.M. (2013), External Liabilities and Crises, "IMF Working Paper", no. 13/113.
 4. Faria A., Lane P.R., Mauro P., Milesi-Ferretti G.M. (2006), The Shifting Composition of External Liabilities, "IIIS Discussion Paper", No. 190.
 5. Friedman M. (1957), Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
 6. Gruić B. (2013), Determinants of international investment position, Croatian National Bank, Zagreb.
 7. Hausmann R., Fernandez-Arias E. (2001), Is Foreign Direct Investment a Safer Form of Financing?, "Emerging Markets Review", vol. 2, 1, p. 34-48, Croatia.
 8. Hicks J. (1937), Mr Keynes and the "Classics". Suggested Interpretation, "Econometrica", No. 5, p. 147-159.
 9. Janicka M. (2010), Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski, Publishing House of the University of Lodz, Łódź.
 10. Jevons W.S. (1871), The Theory of Political Economy, Macmillan and Co., London.
 11. Keynes J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. (2000), External Capital Structure: Theory and Evidence, "IMF Working Paper", WP/00/152.
 13. Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. (2001), The External Wealth of Nations: Measures of Foreign Assets and Liabilities for Industrial and Developing Countries, http://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/CAT/longres.cfm?sksk=3258.0
 14. Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. (2003), International financial integration, "IMF Staff Papers", vol. 50 Special Issue, p. 82-113.
 15. Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. (2006), The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970-2004, "IMF Working Paper", WP/06/69, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/data/wp0669.zip
 16. Lucas R. (1990), Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, "American Economic Review", No 80.
 17. Mundell R.A. (1968), International Economics, The Macmillan Company, New York.
 18. Najlepszy E., Sobański K. (2010), Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się, PWE, Warsaw.
 19. Obstfeld M., Taylor A. (2002), Globalization and Capital Markets, "NBER Working Papers" 8846, p. 1-69.
 20. Sula O., Willet T.D. (2009), The reversibility of different types of capital flows to emerging markets, "Emerging Market Review", vol. 4, no. 10, p. 296-310.
 21. www.imf.org
 22. www.nbp.pl
 23. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21765
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu