BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Marta Regina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Język nienawiści w Internecie - podłoże, ewolucja i odpowiedzialność prawna
Haters on the Internet - Background, Evolution and Legal Responsibility
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 67-79, rys., bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Cyberprzestrzeń, Przemoc, Odpowiedzialność cywilna, Przegląd literatury, Agresja
Internet, Cyberspace, Abuse, Civil liability, Literature review, Aggression
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest przegląd publikacji z zakresu tematyki agresji słownej w cyberprzestrzeni, koncentrujących się w szczególności na odpowiedzialności prawnej agresorów. Na jego potrzeby dokonano wyboru prac polskich oraz zagranicznych, kierując się dorobkiem ich autorów w obszarze cyberprzemocy oraz wkładem, jaki wniosły one w zrozumienie natury badanego zjawiska. W następnym kroku zanalizowano polskie akty prawne. W efekcie ustalono, iż skala agresji elektronicznej nieustannie wzrasta i - choć bogato opisana - wciąż nie jest w pełni poznana i wymaga dalszych badań. W szczególności polskie ustawodawstwo, mimo poczynionych działań w kierunku zabezpieczenia ofiar cyberprzemocy, wciąż wymaga dalszych usprawnień. (abstrakt oryginalny)

The main aim is a review of publications in the area of electronic aggression, especially concerning aggressors legal responsibility. To reach this goal an analysis of various papers (in Polish and English) was taken. The papers were selected due to authors' output and contribution in area of electronic aggression. In the next step, Polish legal acts were investigated. In effect, it was stated that level of electronic aggression is growing instantly and requires further research. Also Polish law - despite some solutions already taken - demands additional improvements. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balci K., Salah A.A. (2014), Automatic analysis and identification of verbal aggression and abusive behaviors for online social games, "Computers in Human Behavior", no. 53, p. 517-526.
 2. Barlińska J. (2009), Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej?, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 4, s. 51-66.
 3. Barlińska J., Szuster A., Wiśniewski M. (2013), Cyberbullying among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium, Form of Violence, and Empathy, "Journal of Community Applied Social Psychology", (23)1, p. 37-51.
 4. Barlińska J., Szuster A., Wiśniewski M. (2015), The Role of Short- and Long-Term Cognitive Empathy Activation in Preventing Cyberbystander Reinforcing Cyberbullying Behavior, "Cyberpsychology, Behavior and Social Networking", 18(4), p. 241-244.
 5. Chiang Y.-T., Lin S., Zhi-Feng Liu E. (2012), The effects of online discussion forum aggressive messages and cognitive distortion on users' negative affect and aggression, "Turkish Online Journal Of Educational Technology", 11(2), p. 238-245.
 6. Christopherson K.M. (2007), The positive and negative implications of anonymity in Internet social interactions: On the Internet, Nobody Knows You're a Dog., "Computers in Human Behavior", no. 23, p. 3038-3056.
 7. Cicchirillo V., Hmielowski J., Hutchens M. (2015), The Mainstreaming of Verbally Aggressive Online Political Behaviors, "Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking", no. 18(5), p. 253-259.
 8. Coelho P. (1995), Alchemik, Wydawnictwo Drzewo Babel.
 9. Collins E., Freeman J., Chamarro-Premuzic T. (2012), Personality traits associated with problematic and non-problematic massively multiplayer online role playing game use, "Personality and Individual Differences", no.52, p. 133-138.
 10. Dahlberg L. (2001), Computer-Mediated Communication and The Public Sphere: A Critical Analysis, "Journal Of Computer-Mediated Communication", no. 4(1), p. 615-633.
 11. France K., Danesh A., Jirard S. (2013), Informing aggression-prevention efforts by comparing perpetrators of brief vs. extended cyber aggression. "Computers in Human Behavior", no. 29, s. 2143-2149.
 12. Glaziński S. (2007), Agresja w grach komputerowych, "Edukacja i Dialog", nr 2, s. 63-67.
 13. Grabowska A. (2010), Czy internet jest bezpieczny dla dziecka?, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", no.1, p. 38-43.
 14. Goetz M. (2012), Portale społecznościowe - dobrodziejstwo czy zagrożenie?, "Niebieska Linia", nr 2, s. 25-27.
 15. Hayne S.C., Rice R.E. (1997), Attribution accuracy when using anonymity in group support systems. "International Journal of Human-Computer Studies", no. 47, p. 429-452.
 16. Herring S. (1994), Politeness in computer culture: Why women thank and men flame, [w:] M. Bucholtz, A. Liang, L. Sutton, C. Hines (red.), Cultural Performances: Proceedings of the Third Berkeley Women and Language Conference, Berkeley Women and Language Group, Berkeley, p. 278-294.
 17. Horner S., Asher Y., Fireman G. (2015), The impact and response to electronic bullying and traditional bullying among adolescents, "Computers in Human Behavior", no.49, p. 288-295.
 18. IGOM (2015) http://www.ornontowice.edu.pl/www/sites/default/files/Poradnik%20dla%20rodzic%C3%B3w%20uczni%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadpodstawowych%20ISBN%20978-83-63267-14-8.pdf, [Dostęp 19.10.2015].
 19. Infante D.A., Wigley C.J. (1986), Verbal aggressiveness: an interpersonal model and measure. "Communication Monographs"; no. 53, p. 61-69.
 20. Infor (2015) http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/298808,2,Cyberprzemoc-aodpowiedzialnosc-prawna.html, [Dostęp 19.10.2015].
 21. Jabłońska M. R. (2015), Narzędzia Web 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii, "Rynek Energii", nr 1(116), s. 90-97.
 22. Jakubczyk A., Wojnar M. (2009), Impulsywność - definicje, teorie, modele, "Postępy Psychiatrii i Neurologii"; nr 18(4), s. 349-356.
 23. Katz J. (1997), Birth of a digital nation. "Wired", no. 5(4), p. 49-52.
 24. Kellner D. (1998), Intellectuals, the new public spheres, and techno-politics, [in:] C. Toulouse, T.W. Luke (red.), The politics of cyberspace: A new political sciencereader, Wydawnictwo Routledge, New York.
 25. Kodeks cywilny art. 23 i 24.
 26. Kodeks karny art. 190a (poprawka do ustawy, opublikowana w Dz.U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381).
 27. Kozak S. (2011), Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa.
 28. Krajewska M. (2010), Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych, "Opieka - Wychowanie - Terapia", nr 1/2, s. 12-19.
 29. Laineste L. (2013), Funny or Aggressive? Failed Humour in Internet Comments, "Folklore" (Estonia), no. 53, p. 29-46.
 30. Law D.M., Shapka J.D., Hymel S., Olson B.F., Waterhouse T. (2012), The changing face of bullying: An empirical comparison between traditional and internet bullying and victimization, "Computers in Human Behavior", no. 28, p. 226-232.
 31. Li Q. (2007), New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. "Computers in Human Behavior", no. 23, p. 1777-1791.
 32. Lin S.S.J., Liu E.Z.F., Yuan S.-M. (2001), Web-based peer assessment: Does attitude influence achievement?, "IEEE Transactions on Education", 44(2), p. 211.
 33. Liu E.Z.F., Ko H.W. (2007), Implementation and evaluation of an e-tutor program, "WSEAS Transactions on Communications", no. 6(4), p. 547-552.
 34. Marczak G. (2013), http://antyweb.pl/bedziemy-musli-udostepnic-dane-hejtera-o-co-tu-chodzi/, [Dostęp 19.10.2015].
 35. Markey P.M., Markey C.N. (2010), Vulnerability to violent video games: A review and integration of personality research, "Review of General Psychology", no.14, p. 82.
 36. NY Times (2008) http://www.nytimes.com/2008/11/27/us/27myspace.html?_r=0, [Dostęp 19.10.2015].
 37. Osica N. (2008), O stalkingu inaczej, "Niebieska Linia", nr 3, s. 9-12.
 38. Podolak B. (2015), http://rozmaitosci.com/jak-pozwac-hejtera-do-sadu/, [Dostęp 19.10.2015].
 39. Pyżalski J. (2008), Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany, "Remedium", nr 9, s. 26-27.
 40. Pyżalski J. (2008), Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany, "Remedium", nr 10, s. 28-29.
 41. Pyżalski J. (2009), Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska, "Dziecko krzywdzone", nr 1(26), s. 12-26.
 42. Pyżalski J. (2009), Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowaniu nowych technologii komunikacyjnych, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 4, s. 31-51.
 43. Pyżalski J. (2009), Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany, "Remedium", nr 10, s. 10-11.
 44. Pyżalski J. (2010), Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany, "Remedium", nr 7-8, s. 6-7.
 45. Pyżalski J. (2011), Electronic aggression among adolescents: An old house with a new facade (or even a number of houses), [w:] C. Hällgren, E. Dunkels, G.-M. Frånberg (red.), Youth culture and net culture: Online social practices, Wydawnictwo IGI Global.
 46. Pyżalski J. (2012), From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon, "Emotional and Behavioural Difficulties", 17(3-4), s. 305-317
 47. Pyżalski J. (2013), Beyond Peer Cyberbullying - Involvement of Polish Adolescents in Different Kinds of Electronic Aggression, "Studia edukacyjne", nr 28, s. 147-167.
 48. Pyżalski J., Schultze-Krumbholz A., Göbel K., Scheithauer H., Brighi A., Guarini A., Haralambos T., Barkoukis V., Plichta P., Del Rey R., Casas J.A., Thompson F., Smith P.K. (2014), A Comparison of Classification Approaches for Cyberbullying and Traditional Bullying Using Data From Six European Countries, "Journal of School Violence", no. 14, p. 47-65.
 49. Shepherd T., Harvey A., Jordan T., Srauy S., Miltner K. (2015), Histories of Hating, "Social Media + Society", no. 7-12, p. 1-10.
 50. Skarżyńska-Sernaglia J., Latanzi M. (2009), Od wielbiciela do zabójcy, "Niebieska Linia", nr 5, s. 23-25.
 51. Szpunar M. (2009), Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 4, s. 67-80.
 52. Tereszkiewicz A. (2012), Do Poles flame? Aggressiveness on Polish discussion groups and social networking sites, [w:] L. Laineste, D. Brzozowska, W. Chlopicki (red.) Estonia and Poland. Creativity and tradition in cultural Communications, "Jokes and their relations" no. 1, Tartu: ELM Scholarly Press 2012, p. 237-268.
 53. Thompen P.A., Foulger D.A. (1996), Effects of pictographs and quoting on flaming in electronic mail, "Computers in Human Behavior", no. 12(2), s. 225-243.
 54. Vivolo-Kantor A.M., Martell B., Holland K., Westby R. (2014), A Systematic Review and Content Analysis of Bullying and Cyber-bullying Measurement Strategies, "Aggression and Violent Behavior", no. 19(4), p. 423-434.
 55. Wesołowska A.M. (2012), Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza, "Dyrektor Szkoły", nr 2, s. 46-49.
 56. Wojtasik Ł. (2007), Dzieci w sieci, "Remedium", nr 8, s. 10-11.
 57. Wojtasik Ł. (red.) (2009), Jak reagować na cyberprzemoc?, Wydawca Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.
 58. Ybarra M.L., Mitchell K.J. (2004), Online aggressor/targets, aggressors, and targets: A comparison of associated youth characteristics, "Journal of Child Psychology and Psychiatry", no. 45, p. 1308-1316.
 59. Yudofsky S., Silver J., Jackson W., Endicott J., Williams D. (1986), The ofert aggression scale for the objective rating of verbal and physical aggression, "American Journal of Psychiatry", no. 143, p. 35-39.
 60. Zimbardo P.G. (1969), The human choice: Individuation, reason and order, versus deindividuation, impulse and chaos, [in:] W. Arnold, D. Levine (red.), Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press, Lincoln.
 61. Zimmerman A.G., Ybarra G.J. (2014), Online Aggression: The Influences of Anonymity and Social Modeling, "Psychology of Popular Media Culture", no. 06, http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000038, [Dostęp 16.10.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21761
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu