BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktura aktywów i jej związek z rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
The Structure of Assets and Its Relationship to Profitability and Liquidity of the Company on the Example of Companies Listed on New Connect
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 45-66, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa, Rentowność przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Assets, Enterprise profitability, Enterprises financial liquidity, NewConnect market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule analizowany jest związek struktury aktywów z płynnością finansową oraz rentownością przedsiębiorstwa. Struktura aktywów może być efektem emisji akcji na giełdzie i pozyskania wyższych lub niższych niż planowane kapitałów w drodze IPO. W związku z tym poziom kapitałów może determinować realizowane inwestycje oraz politykę płynności. Badania przeprowadzono na grupie niefinansowych spółek notowanych na NewConnect w latach 2007-2013 i wzięto w związku z tym pod uwagę małe i średnie jednostki gospodarcze, dla których do tej pory największą barierą rozwoju był brak dostępu do źródeł finansowania. Można wobec tego stwierdzić, że rynek kapitałowy rozwinął się, a NewConnect wypełniło występującą wcześniej lukę kapitałową. W celu zweryfikowania postawionej hipotezy o związku struktury aktywów z płynnością finansową i rentownością przedsiębiorstw przeprowadzono analizy korelacji oraz badanie modelu regresji z wykorzystaniem danych przekrojowych pochodzących z dokumentów finansowych badanych jednostek. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że struktura aktywów związana jest z płynnością finansową i rentownością przedsiębiorstw, a na jej poziom wpływa przede wszystkim wskaźnik płynności bieżącej, rotacji należności, wydajności gotówkowej aktywów oraz rentowności kapitałów własnych. (abstrakt oryginalny)

In this paper the relationship of assets' structure with liquidity and profitability of the company is analyzed. The structure of assets may be the result of the strategy implemented by working capital management, investments in fixed assets and the amount of capital acquired on the exchange market through IPO. The study was conducted on a group of non-financial companies listed on NewConnect in 2007-2013 and therefore the small and medium-sized enterprises were taken into consideration, for which up to now the biggest barrier of development was the lack of access to sources of financing. It can therefore be concluded that the capital market has evolved, and NewConnect filled pre-existing capital gap. In order to verify the hypothesis about the assets' structure relationship with liquidity and profitability of enterprises the correlation analysis and the regression model verification were conducted using the cross-sectional data taken from the financial documents of the units. The results showed that the assets' structure is correlated with the liquidity and profitability of the enterprises, and its level is primarily affected by current ratio, receivables turnover, cash flow from operations to total assets and return on equity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. (2008), Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1(7), s. 17-27.
 2. Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Jędrzejczak-Gas J. (2013), The influence of the selected factors on the financial liquidity of the enterprises quoted on the NewConnect market, "Management", 17(2), s. 139-153.
 4. Khan A.M., Manopichetwattana V. (1989), Innovative and noninnovative small firms: Types and characteristics, "Management Science", 35(5), s. 597-606.
 5. Kreczmańska-Gigol K. (2010), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 6. Mikołajczyk B., Kurczewska A. (2011), Model struktury kapitałowej dla firm wchodzących na rynek NewConnect, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 260, s. 35-47.
 7. Pastusiak R., Bolek M., Malaczewski M., Kacprzyk M. (2016), Company Profitability Before and After IPO. Is it a Windows Dressing or Equity Dilution Effect?, "Prague Economic Papers", 2016(1), s. 112-124.
 8. Wojciechowska U. (red.) (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 9. Richardson V.D., Laughlin E.J. (1980), A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Management", vol. 9, no. 1 (Spring, 1980), p. 32-38.
 10. Sierpińska M., Jachna T. (2009), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 11. Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 12. Soliwoda M. (2012), Relacje majątkowo-kapitałowe, a rentowność i płynność finansowa spółdzielni mleczarskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", (261), s. 409-423.
 13. Śliwa J., Hajduk-Popławska K. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Villiers J.U. (1989), Inflation, asset structure and the discrepancy between accounting and true return, "Journal of Business Finance Accounting", 16(4), s. 493-506.
 15. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Wypych M. (2012). Struktura aktywów a złote reguły finansowania (na przykładzie spółek giełdowych), "Research Papers of the Wroclaw University of Economics", (261), s. 478-488.
 18. Zaleska M. ( 2002), Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21759
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu