BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowe instrumenty rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
New Labour Market Instruments Aiming to Activate Disadvantaged Groups in the Labour Market in the Light of the Act on Employment Promotion and Labour Market Institutions
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 99-119, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Aktywizacja bezrobotnych, Formy przeciwdziałania bezrobociu
Labour market, Unemployed activation, Forms of unemployment counteraction
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są instrumenty rynku pracy, których celem jest aktywizacja zawodowa grup defaworyzowanych na rynku pracy. Analizie poddane zostały nowe instrumenty rynku pracy wprowadzone do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. na skutek gruntownej nowelizacji z maja 2014 r. Nowe instrumenty rynku pracy mają za zadanie zwiększyć elastyczność działania urzędów pracy poprzez lepsze ich dostosowanie do potrzeb konkretnego bezrobotnego i pracodawcy. Zasadniczym celem nowych instrumentów jest pomoc w wejściu na rynek pracy i utrzymanie się na nim osobom młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia), a także ułatwienie łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowywaniem dzieci czy opieką nad osobą zależną. W odniesieniu do bezrobotnych do 30. roku życia wprowadzono instrumenty mające motywować te osoby do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia (m.in. wprowadzono system bonów). W celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia stworzona została możliwość ubiegania się przez pracodawców o dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia. Wprowadzone zostały także nowe instrumenty mające na celu umożliwienie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi tj. grant na telepracę oraz świadczenie aktywizacyjne. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the article are labour market instruments aiming at professional activation of disadvantaged groups in the labour market. The analysis focused on new labour market instruments which are included to the Act of 2004 on employment promotion and labour market institutions, after latest extensive amendment made on May, 2014. New labour market instruments are intended to increase job centres' flexibility by better adjusting their services to the needs of the given unemployed and employer. The fundamental purpose of the new labour market instruments is to help young people (up to 30 years of age) and older unemployeds (over 50) enter and stay on the labour market, as well as take measures to facilitate the balance between work and family life. For young unemployed under 30 the new labour market instruments were introduced with a view to motivating them to take up individual job seeking activities (e.g. implemented system of vouchers). In order to activate professionally the 50+ unemployeds, the possibility of obtaining co-funding compensations for employers who employ jobless in this age group has been established. Also, new instruments for unemployed who want to hold balance between work and family life have been introduced - grant for teleworking, job seeking allowances. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk E. (2009), Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa.
 2. Bednarski M. (1999), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje. Warszawa.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2016), Bezrobocie rejestrowane IV kwartał 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 4. Góral Z. (1994), Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź.
 5. Góral Z. (2002a), Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa.
 6. Góral Z. (2002b), Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu, [w:] M. Seweryński, J. Wojtyła, Społeczne aspekty bezrobocia. Skutki i przeciwdziałanie, Katowice.
 7. Góral Z. (2006), Prawo do pierwszej pracy (z prawnych zagadnień promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu), [w:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zielińskiego (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa.
 8. Kryńska E. (2006), Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" nr 9, s. 1-6.
 9. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa.
 10. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014a), Pomoc urzędu pracy w zatrudnianiu młodych bezrobotnych - instrumenty wprowadzone w 2014 r., Warszawa.
 11. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014b), Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia - kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy, Warszawa.
 12. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2016), Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U., poz. 598, Warszawa.
 13. Rotkiewicz M. (2015), Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30. roku życia, [w:] M. Culepa, M. Rotkiewicz, D. Wołoszyn-Kądziołka, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa.
 14. Skąpski M. (2006), Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków.
 15. Staszewska E. (2010), Pojęcie "osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy" w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, "Zeszyty Prawnicze UKSW" nr 10.1, s. 233-246.
 16. Staszewska E. (2012), Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa.
 17. Staszewska E. (2013), Staż dla bezrobotnych - instrument aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, [w:] Z. Góral (red.), Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Warszawa.
 18. Suknarowska-Drzewiecka E. (2010), Staż, "Monitor Prawa Pracy", nr 8, s. 415-418.
 19. Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa.
 20. Tomaszewski A. (2011), Problem dostosowania oferty szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy, [w:] A. Rogozińska-Pawełczyk, D. Majewski (red.), Absolwent na rynku pracy, Łódź.
 21. Urbaniak B. (2007), Trudności pracowników w wieku 45+ i ich problemy, "Polityka Społeczna" nr 1, s. 10-14.
 22. Ustawa o zatrudnieniu z dnia 29 grudnia 1989 r., (Dz.U. nr 75, poz. 446 ze zm.).
 23. Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu z dnia 16 października 1991 r., (Dz.U. nr 106, poz. 457 ze zm.).
 24. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 r. (Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 6, poz. 56 ze zm.).
 25. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1322).
 26. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.).
 27. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 598).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21757
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu