BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sass Roman (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie)
Tytuł
Konkurencyjność gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od kierunku i skali produkcji
Competitiveness of Farms in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Depending on the Direction and Scale of Production
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 2, s. 32-50, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność, Produkcja rolna, Dywersyfikacja produkcji
Arable farm, Competitiveness, Agricultural production, Production diversification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Województwo kujawsko-pomorskie wyróżnia się spośród innych wyjątkowo wysoką ceną ziemi i intensywnością wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację gospodarstw. W celu wskazania przyczyn tej sytuacji poddano ocenie typowe gospodarstwa rolne tego województwa, które w latach 2010-2014 objęte były monitoringiem Polskiego FADN. Stwierdzono, że wyjątkowość rolnictwa województwa kujawsko- -pomorskiego polega na relatywnie dużym udziale doskonale funkcjonujących gospodarstw o średniej i dużej skali produkcji, których posiadacze ostrożnie podejmowali decyzje inwestycyjne. Ustalono, że udział takich gospodarstw w województwie wyniósł 8,7%, a udział posiadanych przez nie użytków rolnych 55%, podczas gdy w kraju analogiczne wskaźniki wynosiły odpowiednio 4,9% i 35,5%. Korzystniejszymi oboma wskaźnikami wyróżniało się w Polsce tylko województwo zachodnio pomorskie.(abstrakt oryginalny)

The Kujawsko-Pomorskie Voivodeship is characterised against the others with a very high land price and intensity of use of resources form the Common Agricultural Policy programmes. To indicate the reasons for this situation, the assessment in this paper covered typical farms from the voivodeship which in 2010-2014 were covered by FADN monitoring. It was stated that the uniqueness of agriculture in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship consists in a relatively high share of perfectly functioning farms with medium- and large-scale production, whose owners took up cautious investment decisions. The share of such farms in the voivodeship was found to amount to 8.7% and the share of UAA owned by them - 55%, while similar indices for the country were: 4.9% and 35.5%, respectively. Both these indices had better values in Poland only in the Zachodniopomorskie Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski, A., Smędzik-Ambrozy, K. (2013). Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne. Warszawa: PWN.
 2. Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej gospodarstw rolnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(32), s. 45-46.
 3. Goraj, L. (2010). Ocena uzależnienia dochodów gospodarstw rolnych od płatności bezpośrednich w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wyników FADN. W: A. Grzelak i A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych, Problemy i wyzwania (s. 303-314). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 4. Grzelak, A. (2015). Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 2, s. 69-74.
 5. GUS (2014). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa, s. 198-199.
 6. Józwiak, W., Mirkowska, Z. (2009). Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami niemieckimi i węgierskimi. W: W. Józwiak (red.), Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. Program Wieloletni 2005-2009, nr 132 (s. 51-90). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 7. Józwiak, W. (2012). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, Program Wieloletni 2011-2014, nr 53, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 8. Józwiak, W. (red.). (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- i długoterminowej. Program Wieloletni 2011-2014, nr 144. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 9. Kleinhanss, W. (2015). Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(342), s. 25-27. DOI: 10.5604/00441600.1146869.
 10. Kowalski, Z. (1993). Skala a efektywność gospodarowania w rolnictwie (w świetle teorii funkcji produkcji). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1-2(234-235), s. 52-61.
 11. Manteuffel, R. (1979). Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL.
 12. Mirkowska, Z., Ziętara, W. (2015). Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(342), s. 42-54. DOI: 10.5604/ 00441600.1147843.
 13. Pietrzykowski, R., Wicki, L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 98, z. 4, s. 12-19.
 14. Runowski, H. (1994). Koncentracja produkcji zwierzęcej. Warszawa: Fundacja Rozwoju SGGW.
 15. Skarżyńska, A. (2011). Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 98, z. 1, s. 7-21.
 16. Zegar, J.St. (red.). (2003). Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. Warszawa: GUS.
 17. Ziętara, W., Adamski, M. (2014). Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(338), s. 97-115.
 18. Ziętara, W., Zieliński, M. (2016). Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw wybranych krajów. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(347), s. 73-95. DOI: 10.5604/0044 1600.1203343.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1240388
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu