BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelak Aleksander (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wpływ zmian polityki wsparcia dochodów na kondycję finansową gospodarstw rolnych w Kanadzie i USA (na poziomie zagregowanym)
Assessment of the Implications of Changes in Income Support Policies on Financial Health of Farms in Canada and the USA (at the Industry Aggregate Level)
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 2, s. 51-76, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Finanse, Analiza wskaźnikowa
Agricultural policy, Finance, Ratio analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka rolna jest kluczową determinantą kondycji całego sektora rolnego i pojedynczych gospodarstw rolnych na poziomie mikro. W dotychczasowych publikacjach koncentrowano się na wpływie narzędzi polityki rolnej na gospodarstwa i ich otoczenie rynkowe, a efekty kwantyfikowano na poziomie makroekonomicznym gospodarki za pomocą wskaźnika wsparcia producenta (PSE). Brakowało szczegółowych badań na poziomie bilansu oraz rachunku zysków i strat przedsiębiorstw z sektora, w tym pogłębionej analizy wskaźników finansowych. Niniejsza publikacja wypełnia tę lukę. Celem publikacji jest przeanalizowanie, w jakim stopniu zmiany w narzędziach polityki rolnej wpływają na kondycję finansową gospodarstw rolnych. Główną metodę badawczą stanowi metoda finansowej analizy wskaźnikowej. Okres badawczy obejmuje lata 2009-2014. Programy pomocowe w Kanadzie i USA mają największy wpływ na płynność i rentowność sektora, a oddziaływanie na zarządzanie kapitałem obrotowym netto oraz aktywami długoterminowymi jest nieznaczne. Podobne zjawisko zaobserwowano, analizując wskaźniki zadłużenia. Zarówno w Kanadzie, jak i w USA wpływ dochodowych programów pomocowych na zysk netto wykazuje silną tendencję spadkową od czasu kryzysu finansowego w latach 2006-2009. Kanadyjskie dopłaty bezpośrednie odpowiadały za ponad 95% zysku netto gospodarstw w 2009 roku - stanowiły jedyny bufor bezpieczeństwa, który pozwolił zachować rentowność. Przedsiębiorstwa amerykańskie są znacznie mniej zależne od pomocy ze strony państwa - w postkryzysowym 2009 roku dopłaty bezpośrednie stanowiły jedynie około 13% zysku netto i systematycznie spadały do 2014 roku. Omówione instrumenty polityki rolnej w Kanadzie i USA, kwantyfikacja ich wpływu na kondycję finansową sektora rolnego za pomocą narzędzi nauk o finansach przedsiębiorstwa (corporate finance), a także opis adaptacji zastosowanych rozwiązań do rolnictwa w Polsce stanowią punkt wyjścia do oceny mid-term Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w 2017 roku.(abstrakt oryginalny)

Agricultural policy is a key determinant of the health of the entire agricultural sector and individual farms at the micro level. Previous publications focused on the impact of agricultural policy tools on farms and their market surroundings, the effects of which were quantified at the macroeconomic level utilising the Poducer Support Estimate (PSE). Detailed studies of the balance sheet and profit and loss account of companies in the sector, including in-depth analysis of the financial indicators were barely explored. This publication fills the gap. The aim of the publication is to analyse the extent to which alterations in the tools of agricultural policy affect the financial condition of farms. The main research method utilised is financial ratio analysis. The research covers the 2009-2014 period. Income assistance programmes in Canada and the United States have the greatest impact on the liquidity and profitability of the sector, while the impact on the management of net working capital and long-term assets is negligible. Similar phenomenon was observed by analysing the solvency ratios. Both in Canada and in the US, the impact of direct aid programmes on the net profit exhibits a strong downward trend since the 2006-2009 financial crisis. Canadian direct payments accounted for more than 95% of agricultural entities' net income in 2009. Therefore, they were the only safety buffer which allowed farms to break even and maintain profitability. Whereas American farms are significantly less dependent on state assistance, since in the post-crisis year 2009 direct payments accounted only for around 13% of net profit and had been falling gradually untill 2014. Policy instruments in Canada and the US under review, quantification of their impact on the financial condition of the agricultural sector using the tools utilised by corporate finance, as well as thorough description of the adaptation of the solutions to the Polish agriculture are altogether the starting point for mid-term review of the Common Agricultural Policy (CAP) in 2017.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrosynergie (2011). Evaluation of income effects of direct support. Final Report to the European Commission, Brussels.
 2. Barry, P., Ellinger, P. (2012). Financial Management in Agriculture. 7th edition. New Jersey: Pearson Education.
 3. Berg, E., Kramer, J. (2008). Policy options for risk management. W: M. Meuwissen, M., VonAsseldonk, R., Huirne (red.). Income Stabilization in European Agriculture. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
 4. Bernard, V., Healy, P., Palepu, K. (2003). Business Analysis & Valuation. 3rd Edition. Mason- -Ohio: Thomson Southwestern.
 5. Bubl, C., Stephenson, G. (2006). What can I do with my small farm? Selecting an enterprise for small acreages. Oregon: Oregon Small Farms Publications, EC 1529.
 6. Dudycz, T. (1999). Analiza finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 7. Erickson, K., Mishra, A., Moss, Ch. (2001). Rates of return in the farm and non-farm sectors: a time series comparison. Utah: Western Agricultural Economics Association (WAEA).
 8. Farm Income, Financial Conditions and Government Assistance Data Book (2014). Ottawa: Dyrektoriat Badań i Analiz w Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC).
 9. Farm Income and Wealth Statistics, Instytut Ekonomiczny w Departamencie Rolnictwa USA (United States Department of Agriculture - Economic Research Service, USDA - ERS). Pobrane z: http://ers.usda.gov/data-products/farm-income-and-wealth-statistics/balance-sheet.aspx (data dostępu: 12.08.2016).
 10. Flejterski, S. (2007). Metodologia finansów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Franc-Dąbrowska, J. (2008). Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(314), s. 43-59.
 12. Hill, B. (2012). Understanding the Common Agricultural Policy. New York: Earthscan.
 13. Kay, R., Edwards, W., Duffy, P. (2012). Farm Management. 7th edition. New York: McGraw-Hill International.
 14. Kleinhanns, W. (2014). Distributional and income effects of direct payments under the New CAP - The case of Germany. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(340), s. 84-94.
 15. Kulawik, J., Czekaj, S., Czubak, W., Kagan, A., Majewski, E., Płonka, R., Poczta, W., Sadowski, A., Wąs, A. (2014). Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4). Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 120. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 16. Kulawik, J. (2008). Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar, perspektywy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(315), s. 33-53.
 17. El Benni, N., Finger, R., Mann, S. (2012). Effects of agricultural policy reforms and farm characteristics on income risk in Swiss agriculture. Agricultural Finance Review, vol. 72, issue 3, s. 301-324.
 18. Olson, K. (2011). Economics of Farm Management in a Global Setting. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 19. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Viaggi, D., Raggi, M., Gallerani, V., Gomez y Paloma, S. (2010). The impact of EU common agricultural policy decoupling on farm households: Income vs. investment effects. Intereconomics, vol. 45, issue 3, s. 188-192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1240389
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu