BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty sukcesu projektu "Wdrożenie strategii CSR" realizowanego w mikroprzedsiębiorstwie : studium przypadku
Success Factors Projects 'Implementation of Strategy CSR' Carried out in Microenterprise : Case Study
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 110-117, tab., bibliogr. 24 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Obszary wiejskie, Strategia zarządzania, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Micro-enterprise, Rural areas, Management strategy, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zebranie najważniejszych czynników, które miały wpływ na osiągnięcie sukcesu w realizacji projektu wdrożenia strategii CSR w mikroprzedsiębiorstwie. Autor omówił najważniejsze pojęcia związane ze strategią CSR. W artykule przedstawiono też specyfikę działalności mikroprzedsiębiorstwa funkcjonującego na obszarze wiejskim, w tym bariery jakie w związku z tym napotkało opisywane przedsiębiorstwo oraz korzyści jakie z tego wynikały. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz w artykule wymieniono główne czynniki, które wpłynęły na realizację z sukcesem projektu wdrożenia strategii CSR w tym przedsiębiorstwie. Analiza tego wdrożenia oraz wypływające z niej implikacje stanowić mogą zbiór dobrych praktyk dla menadżerów, którzy wdrażać będą projekty z obszaru CSR, w tym szczególnie na obszarach wiejskich. Doświadczenia zdobyte przy opisywanym wdrożeniu pokazują też, jak intresariusze reagują na inicjatywy z obszaru społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to collect the most important factors that influence the success of the project implementation of CSR strategies in microenterprise. The author discusses the key concepts related to CSR strategy. The article also presents specifics of microenterprise functioning in a rural area, including barriers the company have therefore encountered and describing benefits from this result. On the basis of research and analysis the article lists the main factors that influenced on the success of the project implementation of the CSR strategy in this company. The analysis of this implementation and the ensuing implications may constitute a set of best practices for managers who will implement projects in the area of CSR, especially in rural areas. The experience gained in the implementation described also shows how stakeholders react to initiatives in the area of social responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 2. Atkinson R., 1999, Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria, International Journal of Project Management, vol. 6 (17), s. 337-342.
 3. Du, S., Bhattacharya, C., and Sen, S. 2011, Corporate social responsibility and competitive advantage: Overcoming the trust barrier. Management Science, vol. 57, No.9, s. 1528 - 1545.
 4. Filek J., 1999, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w: Gasparski W., Lewicka-Strzatecka A., Miller D. (red .), Etyka biznesu i gospodarki i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, Łódź.
 5. Gonzalez-Benito, J., and Gonzalez-Benito, O., 2006, A review of determinant factors of environmental proactivity, Business Strategy and the Environment, vol. 15(2), s. 87-102.
 6. Hong, H., Kubik, J.D., and Scheinkman, J.A., 2012, Financial constraints on corporate goodness. National Bureau of Economic Research, vol. 12, s. 1-44.
 7. Johnson, G., Scholes, K. and Whittington R., 2010, Podstawy strategii, PWE, Warszawa
 8. Karim S., Chase L., Rangan K., 2015, Czym naprawdę jest CSR, Harvard Business Review, nr 151.
 9. Komisja Europejska, 2011, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681 wersja ostateczna, Bruksela.
 10. Korpus J. , 2006, Społeczna odpowiedzialność w obszarze kształtowania środowiska pracy, Plecet, Warszawa.
 11. Koźmiński A. K. (red), 1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa.
 13. Moszkowicz Μ. , 2000, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa.
 14. PKN, 2012, http://www.pkn.pl/iso-26000, dostęp z dnia 03.01.2017 r.
 15. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013, Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w konkursie ogłoszonym w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), http://csr.parp.gov.pl/files/74/455/16070.pdf, dostęp z dnia 03.01.2017 r.
 16. Scott R., 2016, Are You Defining CSR Success All Wrong, The Forbes, http://www.forbes.com/ sites/causeintegration/2016/04/06/are-you-defining-csr-success-all-wrong/2/#279419f9703b, dostęp z dnia 03.01.2017 г.
 17. Shenhar, A., Levy, Ο., Dvir, D., 1997, Mapping the Dimensions of Project Success Project Management Journal, vol. 28 (2), s. 2-10.
 18. Simon H.A., 1976, Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 19. Skalik, J., Strzelczyk, A., 2013, Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi , The Journal of Management and Finance, nr 1(4), s.265-265.
 20. Szymański R., 2013, Opracowanie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w firmie X, Szczecin.
 21. Trocki M. (red), 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 22. Trocki Μ., 2012, Kompleksowa ocena projektów. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe SGH, Nr 113, s. 7-23.
 23. UE, 2014, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r.
 24. Wołczek, P., Skrzypek, A. and Szymański, R., 2016, Strategiczny CSR, Texter, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu