BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Manczak Iryna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce
Organizational Network Boundaries in Tourism
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 3-16, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Turystyka, Organizacje turystyczne, Powiązania sieciowe, Sieci międzyorganizacyjne
Tourism, Tourism organisation, Network relationships, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie sposobów identyfikacji granic sieci międzyorganizacyjnych funkcjonujących w turystyce. Rozważania przeprowadzono w oparciu o prace z zakresu badań strategicznych nad sieciami międzyorganizacyjnymi oraz turystyki. Dyskusję podporządkowano tezie głoszącej, że zagadnienie delimitacji granic turystycznych sieci międzyorganizacyjnych należy analizować biorąc pod uwagę różnorakie perspektywy badawcze. W pierwszej części opracowania skoncentrowano uwagę na istocie granic organizacji w naukach o organizacji i zarządzaniu. Kolejno podjęto próbę zdefiniowania granic sieci międzyorganizacyjnych. W dalszej części artykułu wyróżniono wybrane charakterystyki turystycznych sieci międzyorganizacyjnych. Opracowanie kończą rozważania na temat typologii granic analizowanych sieci.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to point out ways to identify the limits of inter- organizational networks operating in tourism. The considerations were led based on the work in the field of strategic research on international networks and tourism. The discussion follwed by thesis claiming that issue of delimitation of the boundaries of inter-organizational tourist networks should be analyzed taking account of the different research perspectives. In the first part of the study, attention was focused on the essence of the limits of organizations in the sciences of organization and mamagement. Succesively, an attempt was made to define the limits of inter- organizational networks. The rest of this article highlights selected characteristics of inter- organizational tourist networks. The paper concludes with reflections on the typology of the limits of the analyzed network.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik, Α., 2014, Przesuwanie granic wiedzy o organizacji poprzez kontekst partnerstwa, w: Sopińska, Α., Grzegorczyk, S. (red), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 71-82.
 2. Ashforth, B.E, Kreiner, G.E., Fugate, M., 2000, All in a day's work: boundaries and micro role transitions, Academy of Management Review, vol. 25, no. 3, s. 472-491.
 3. Austen, Α., 2014, Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, C.H. Beck, Warszawa
 4. Barczak, В., 2015, Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych. Przegląd Organizacji, nr 5, s. 9-16.
 5. Barczak, В., 2016, Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Back, I., Kohtamaki M., 2015, Boundanes of R&D collaboration, Technovation, vol. 45-46, s. 15-28.
 7. Borgatti, S.P, Halgin, D.S., 2011, On network theory, Organization Sciences, Articles in advance,. http://steveborgatti.com/papers/orsc.1110.0641.pdf, dostęp z dnia: 23.08.2016.
 8. Christu-Budnik, Α., 2011, Zaufanie i wiarygodność w sieciach międzyorganizacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 217, s. 63-76.
 9. Coase, R., 1937, The Nature of the Firm, Economica, vol. 5, no. 2, s. 386-405.
 10. Cyfert, Sz., 2012, Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Czakon, W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Czakon, W., 2014, Problem granic w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, Studia i Prace Kolegium Finansów i Zarządzania, z. 135, SGH, s. 89-98.
 13. Czernek, K., 2012, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regonie, Proksenia, Kraków.
 14. Dredge, D., 2006, Policy networks and the local organizations of tourism, Tourism Management, vol. 27, no. 2, s. 269-280.
 15. Gołembski, G., (red.), 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
 16. Górska-Warsewicz, H., Maciąg, Α., 2015, Specyfika więzi międzyorganizacyjnych w branży turystycznej na przykładzie systemu hotelowego i touroperatora. Studium przypadku, Problemy Zarządzania, vol. 13, nr 1(50), s. 133-146.
 17. Hakansson, H., Snehota, I., 1995, Developing relationships in business networks, Routledge, London.
 18. Hakansson, H., Snehota, I., 2006, No business is an island: the network concept of business strategy, Scandinavian Journal of Management, vol. 22, s. 256-270.
 19. Kawa, Α., Pierański, В., 2014, Problemy z wyznaczaniem granic sieci przedsiębiorstw, w: Sopińska, Α., Grzegorczyk, S. (red), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 63-70.
 20. Kawa, Α., Pierański, В., 2015, Relacje pośrednie we współpracy pionowej przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań, Przegląd Organizacji, nr 10, s. 11-16.
 21. Klimas, P., 2013, Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, Studia Ekonomiczne, nr 141, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 185-198.
 22. Krzakiewicz, K., Cyfert, Sz., 2014, Granice w świecie sieciowych i wirtualnych organizacji, w: Sopińska, Α., Grzegorczyk, S. (red), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 47-59.
 23. Lamont, M., Moln'ar, V., 2002, The study of boundanes of social sciences, Annual Review of Sociology, vol. 28, s. 167-195.
 24. Lawrence, M., 2010, Exploring stakeholder roles in destination management networks, w: Kozak, Μ., Gnoth, J., Andreu, L., L., A. (red), Advances in tourism destination marketing. Managing networks, Routledge Taylor & Francis Group, London - New York, s. 138-153.
 25. Lichtarski, J., 1993, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 26. 26 Manczak, I., 2014, Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce, Przegląd Organizacji, nr 12, s. 21-26.
 27. Miller, E.J., Rice, A.K., 2001, Systems of Organization. The control of task and sentient boundaries, Routledge, London.
 28. Niemczyk, J., 2013, Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., Jasiński, N., (red), 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 30. Obłój, K., 2010, Pasja i dyscyplina strategii, MT Biznes, Warszawa.
 31. Ocena skuteczności akcji "Poznań za pół ceny" 2015, raport z badań, http://poznan.travel/ uploaded/File/PZPC2015/PZPC2015-raport&aneks.pdf, dostęp z dnia: 20.10.2016.
 32. Parra-Lopez, Ε., Calero-Garcia, F., 2010, Success factors of tourism networks, w: Kozak, Μ., Gnoth, J., Andreu, L., L., A. (red), Advances in touhsm destination marketing. Managing networks, Routledge Taylor & Francis Group, London- New York, s. 27-39.
 33. Pasieczny, J., 2012, Patologie organizacji w okresie kryzysu, Zarządzanie i Finanse, r. 10, nr 4, s 117-128
 34. Pesamaa, O., Ortqvist, D., Hair jr., Ε. R., 2007, It's all about trust and loyalty: partner selection mechanisms in tourism networks, World Journal of Tourism Small Business Management, vol. 1, no. 2, s. 55-61.
 35. Preston, J. C., 2012, Increasing local tourism through networks organizations, Global Management Journal, vol. 4, iss. 1/2, s. 39-43.
 36. Ratajczak-Mrozek, Μ., 2010, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 37. Seweryn, R., 2008, Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 38. Smith, S., S., 2014, Social network boundaries and tricky to access populations: a qualitative approach, International Journal of Social Research Methodology, vol. 17, no. 6, s. 613-623.
 39. Staszewska, J., 2009, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 40. Thorelli, H., В., 1986, Networks: between markets and hierarchies, Strategic Management Journal, vol. 7, iss. 1, s. 37-51.
 41. Wit de, В., Meyer, R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu