BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska), Ziemski Jarosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Współczesne kierunki doskonalenia zarządzania ryzykiem z perspektywy cyklu życia produktu
Contemporary Directions of Risk Management Development from the Perspective of Product Lifecycle
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 185-196, rys., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Cykl życia produktu, Doskonalenie zarządzania
Risk management, Product life cycle, Management development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach wzrastającej konkurencji i zmienności otoczenia zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Z uwagi na pogłębiającą się specjalizację i złożoność procesów produkcyjnych zarządzanie ryzykiem coraz częściej analizuje się w kontekście branżowym. Nie zawsze jest to jednak podejście wystarczająco szczegółowe, dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie współczesnych trendów w zakresie zarządzania ryzykiem z perspektywy cyklu życia produktu. Takie ujęcie umożliwia tworzenie indywidualnych charakterystyk ryzyka dla danego produktu i dostosowanie adekwatnych narzędzi zarządczych do tak zidentyfikowanych źródeł ryzyka. Artykuł opracowano na podstawie krajowych i zagranicznych studiów literaturowych, obejmujących lata 2013-2016.(abstrakt oryginalny)

In the conditions of increasing competition and changing environment, risk management is one of key activities carried out in a company. Due to increasing specialization and complexity of production processes risk management is more often considered in a context of the industry. However, this approach is not always detailed enough, therefore, the main objective of the paper is to present the contemporary trends concerning risk management from the perspective of product lifecycle. Such depiction allows creating the individual risk characteristics for the particular product and adjust the adequate management instruments for risk sources identified in this way. The paper was developed on the basis of domestic and foreign literature review encompassing the years 2013-2016.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amundson J., Brown A., Grabowski M., Badurdeen F.: Life-cycle Risk Modeling: Alternate Methods Using Bayesian Belief Networks. ,,Procedia CIRP", Vol. 17, 2014.
 2. Arena M., Arnaboldi M., Azzone G.: The organizational dynamics of enterprise risk management. ,,Accounting, Organizations and Society", Vol. 35, No. 7, 2010.
 3. Asif F.M.A., Rashid A., Bianchi C., Nicolescu C.M.: System dynamics models for decision making in product multiple lifecycles. ,,Resources, Conservation and Recycling", Vol. 101, 2015.
 4. Barone G., Frangopol D.M.: Life-cycle maintenance of deteriorating structures by multi- objective optimization involving reliability, risk, availability, hazard and cost, ,,Structural Safety", Vol. 48, 2014.
 5. Barone G., Frangopol D.M.: Reliability, risk and lifetime distributions as performance indicators for life-cycle maintenance of deteriorating structures. ,,Reliability Engineering & System Safety", Vol. 123, 2014.
 6. Battke B., Schmidt T.S., Grosspietsch D., Hoffmann V.H.: A review and probabilistic model of lifecycle costs of stationary batteries in multiple applications. ,,Renewable and Sustainable Energy Reviews", Vol. 25, 2013.
 7. Bieda B.: Application of stochastic approach based on Monte Carlo (MC) simulation for life cycle inventory (LCI) to the steel process chain: Case study. ,,Science of The Total Environment", Vol. 481, 2014.
 8. Borda M.: Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Katowice 2006.
 9. Botero J.D., Beler C., Noyes D.: Risk analysis in project early phase taking into account the product lifecycle: Towards a generic risk typology for bidding process. IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, Iss. 9, 2013.
 10. Bromiley Ph., McShane M., Nair A., Rustambekov E.: Enterprise Risk Management: Review, Critique, and Research Directions. ,,Long Range Planning", 2014.
 11. Burchart-Korol D., Fugiel A., Czaplicka-Kolarz K., Turek M.: Model of environmental life cycle assessment for coal mining operations. ,,Science of The Total Environment", Vol. 562, 2016.
 12. Cheung W.M., Marsh R., Griffin P.W., Newnes L.B., Mileham A.R., Lanham J.D.: Towards cleaner production: a roadmap for predicting product end-of-life costs at early design concept. ,,Journal of Cleaner Production", Vol. 87, 2015.
 13. David M., Rowe F.: What does PLMS (product lifecycle management systems) manage: Data or documents? Complementarity and contingency for SMEs. ,,Computers in Industry, Vol. 75, 2016.
 14. Ding H., He M., Deng Ch.D.: Lifecycle approach to assessing environmental friendly product project with internalizing environmental externality. ,,Journal of Cleaner Production", Vol. 66, 2014.
 15. Dong Y., Frangopo D.M.: Risk-informed life-cycle optimum inspection and maintenance of ship structures considering corrosion and fatigue. ,,Ocean Engineering", Vol. 101, 2015.
 16. Faff R., Kwok W.Ch., Podolski E.J., Wong G.: Do Corporate Policies Follow a Life- cycle? ,,Journal of Banking & Finance", 2016, dostępny online: 23.04.2016.
 17. Gmelin H., Seuring S.: Achieving sustainable new product development by integrating product life-cycle management capabilities. ,,International Journal of Production Economics", Vol. 154, 2014.
 18. Grzybowski W.: Ryzyka, innowacje i decyzje gospodarcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984.
 19. Harding K.G.: A technique for reporting Life Cycle Impact Assessment (LCIA) results. ,,Ecological Indicators", Vol. 34, 2013.
 20. Helu M., Hedberg T. Jr: Enabling Smart Manufacturing Research and Development using a Product Lifecycle Test Bed. ,,Procedia Manufacturing", Vol. 1, 2015.
 21. Hoyt R.E., Liebenberg A.P.: The value of enterprise risk management. ,,Journal of Risk and Insurance", Vol. 78, No. 4.
 22. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem na przełomie wieków - uwagi na temat metod, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.): Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, t. 1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 23. Jedynak P., Szydło S.: Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław- Warszawa 1997.
 24. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2006.
 25. Kamoun F., Alhadidi D., Maamar Z.: Weaving Risk Identification into Crowdsourcing Lifecycle. ,,Procedia Computer Science", Vol. 56, 2015.
 26. Karmańska A.: Neoklasyczne ramy analizy atrybutów ryzyka, [w:] Karmańska A. (red.): Ryzyko w rachunkowości. Difin, Warszawa 2008.
 27. Kim J.Y., Vonortas N.S.: Managing risk in the formative years: Evidence from young Enterprises in Europe. ,,Technovation", Vol. 34, 2014.
 28. Koh S.K., Durand R.B., Dai L., Chang M.: Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring. ,,Journal of Corporate Finance", Vol. 33, 2015.
 29. Kubler S., Främling K., Derigent W.: P2P Data synchronization for product lifecycle management. ,,Computers in Industry", Vol. 66, 2015.
 30. Kulwicki E.: Optymalizacja działalności gospodarczej w warunkach niepewności, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, nr 2, Kraków 1977.
 31. Langedijk J., Whitehead Ch.J., Slijkerman D.S., Leufkens H.G.M., Schutjens M.H., Mantel-Teeuwisse A.K.: Extensions of indication throughout the drug product lifecycle: a quantitative analysis. ,,Drug Discovery Today", Vol. 21, Iss. 2, 2016.
 32. Lasvaux S., Achim F., Garat P., Peuportier B., Chevalier J., Habert G.: Correlations in Life Cycle Impact Assessment methods (LCIA) and indicators for construction materials: What matters? ,,Ecological Indicators", Vol. 67, 2016.
 33. Liao Y., Lezoche M., Panetto H., Boudjlida N., Loures E.R.: Semantic annotation for knowledge explicitation in a product lifecycle management context: A survey. ,,Computers in Industry", Vol. 71, 2015.
 34. Lindström J., Dagman A., Karlberg M.: The Functional Products Technical Lifecycle and its Four Sub-lifecycles. ,,Procedia CIRP", Vol. 38, 2015.
 35. Madenas N., Tiwari A., Turner Ch., Woodward J.: Information flow in supply chain management: A review across the product lifecycle. ,,CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology", Vol. 7, Iss. 4, 2014.
 36. Malakooti B.: Operations and Production Systems with Multiple Objectives. John Wiley & Sons, 2013.
 37. Manda B.M.K., Bosch H., Karanam S., Beers H., Bosman H., Rietveld E., Worrell E., Patel M.K.: Value creation with life cycle assessment: an approach to contextualize the application of life cycle assessment in chemical companies to create sustainable value. ,,Journal of Cleaner Production", Vol. 126, 2016.
 38. Michalski T.: Filozoficzne i klasyczne podstawy definiowania ryzyka, [w:] Karmańska A. (red.): Ryzyko w rachunkowości. Warszawa 2008.
 39. Mikes A.: Risk management and calculative cultures. ,,Management Accounting Research", Vol. 20, No. 1, 2009.
 40. Peters K.: Methodological issues in life cycle assessment for remanufactured products: a critical review of existing studies and an illustrative case study. ,,Journal of Cleaner Production", Vol. 126.
 41. Pizzol M., Christensen P., Schmidt J., Thomsen M.: Impacts of "metals" on human health: a comparison between nine different methodologies for Life Cycle Impact Assessment (LCIA). ,,Journal of Cleaner Production", Vol. 19, 2011.
 42. Qin X., Mo Y., Jing L.: Risk perceptions of the life-cycle of green buildings in China. ,,Journal of Cleaner Production", 2016 (w druku).
 43. Raza A., Ulansky V.: Minimizing Total Lifecycle Expected Costs of Digital Avionics' Maintenance. ,,Procedia CIRP", Vol. 38, 2015.
 44. Sarnecki W.: Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. PWE, Warszawa 1967.
 45. Soto-Acosta P., Placer-Maruri E., Perez-Gonzalez D.: A case analysis of a product lifecycle information management framework for SMEs. ,,International Journal of Information Management", Vol. 36, Iss. 2, 2016.
 46. Stark J.: Product lifecycle management: 21st century paradigm for product realization. Springer-Verlag, London 2005.
 47. Sujová E., Čierna H., Hnilica R.: Proposal for Evaluation of Life-cycle Costs (LCC) of Rotary Cultivators' Tools. ,,Procedia Economics and Finance", Vol. 34, 2015.
 48. Thamhain H.: Managing risks in complex projects. ,,Project Management Journal", Vol. 44, 2013.
 49. Verbano C., Venturini K.: Development paths of risk management: approaches, methods and fields of application. ,,Journal of Risk Research", Vol. 14, No. 5-6, 2011.
 50. Walsh K.: Curriculum design: Can we learn from product lifecycle management? ,,Nurse Education Today", Vol. 35, 2015.
 51. Wroński P.: Kilka uwag o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] (red.) Nowak E.: Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 52. Xu D., Qu M., Hang Y., Zhao F.: Multi-objective optimal design of a solar absorption cooling and heating system under life-cycle uncertainties. ,,Sustainable Energy Technologies and Assessments", Vol. 11, 2015.
 53. Yang Y.: Toward a more accurate regionalized life cycle inventory. ,,Journal of Cleaner Production", Vol. 112, 2016.
 54. Wawiernia A.: Taksonomia niepewności. "Zarządzanie i Finanse" - "Management and Finance Journal", Vol. 11, No. 1, 2013.
 55. Wawiernia A.: Ryzyko jako szansa i zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse" - "Management and Finance Journal", Vol. 4, No. 4, 2013, s. 341-351.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu