BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamka Beata
Tytuł
Ku ekonomii kreatywności: bariery organizacji pracy w Polsce
Towards the Economics of Creativity: Barriers of Work Organisation in Poland
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 57-69, tab., bibliogr. 29 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Czas pracy, Kreatywność, Innowacje, Zaangażowanie pracowników
Working time, Creativity, Innovations, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka Oparta na Wiedzy, Era Konceptualna, Ekonomia Kreatywności -eksponują wiodącą rolę kreatywności w kształtowaniu gospodarki przyszłości. Celem artykułu jest wskazanie głównych barier rozwoju twórczych działań (innowacyjności i przedsiębiorczości) w Polsce, w odniesieniu do podstawowych determinant twórczości: motywacji pracy, wsparcia kulturowego oraz czasu pracy. Waga problemu jest ogromna: choć Polska jest w czołówce "zapracowanych" krajów OECD, wlecze się w ogonie rankingów konkurencyjności i innowacyjności. Podstawę wywodu stanowią wyniki międzynarodowych i krajowych raportów z adekwatnych badań. Generalny wniosek jest następujący: głównym ograniczeniem wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki jest nieefektywny rynek pracy, czego przyczynami są m. in. luka zaangażowania, mało inkluzywne środowisko pracy, niedocenianie wpływu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności na budowanie kapitału społecznego firmy, a przede wszystkim - przepracowanie.(abstrakt oryginalny)

Knowledge Based Economy, Conceptual Age, Economics of Creativity - expose the leading role of creativity in the economy of the future. The aim of the article is to indicate the main barriers in the development of creative activities (innovation, entrepreneurship) in Poland, in relation to basic determinants of innovation: work motivation, cultural support and the amount of working time. The problem is of a great importance: Poland is the busiest European OECD country, but it lags behind in competitiveness and innovation rankings. The argumentation taken is based on results of international and polish research conducted in adequate areas mainly. The key conclusion is: the principal barrier of the development of innovativeness of the polish economy is ineffective labour market, and the main causes are the engagement gap, poorly inclusive labour environment, underestimated influence of social responsibility activities on the firms' social capital, and last but not least - overwork.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrejczuk, M., Grzybek, M., 2015, Menedżerowie CSR. Wyniki badania, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/10/Menedze-rowie-CSR_raport_podglad.pdf , dostęp z dn. 29.09.2016.
 2. Czapiński, J., 2015, Nieufność, w: Żakowski, J. (red), Reforma kulturowa 2020 -2030 -2040, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, s. 75-75.
 3. Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., Mroczkowska, D., 2010, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Europejskie Forum Nowych Idei, http://efni.pl/, dostęp z dn. 29.09.2016.
 5. Felber, C., 2014, Gospodarka Dobra Wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Biały Wiatr, Rzeszów.
 6. Future Work Skills 2020, 2011, Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute, Palo Alto, http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI future_work_skills_sm.pdf ,dostęp zdn. 29.09.2016.
 7. The Global Competitiveness Report 2015-2016, 2015, Schwab, K. (red), Economic Forum 2015, http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf , dostep z dn. 29.09.2016.
 8. Jamka, B., 2012, Atrybutowe zarządzanie talentami jako instrumentarium rozwoju kreatywności kadr, w: Lipka A., Waszczak S. (red), Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 114, Katowice, s. 126-135.
 9. Jamka, B., 2016, Innovativeness from the Perspective of the Neurosciences: the Determinants of the Personnel's Creativity, Jagiellonian Journal of Management (w druku).
 10. Jamka, B., 2010, Prawda sądów intuicyjnych, w: Kuciński K. (red.) Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa, s. 134-149.
 11. The Knowledge-Based Economy, 1996, OECD/GD, (96)102, Paris; http://www.oecd.org/dataoecd/ 51/8/1913021.pdf, dostępzdn. 29.09.2016.
 12. Kożusznik, B., 2010, Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności, w: Kożusznik B. (red), Chowanna, t. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 21-50.
 13. Kubeczek, I., 2016, Wyzwania na europejskim rynku pracy, Personel Plus, nr 3(100), s. 58-61.
 14. Lipka, A., 2012, Ekonomia kreatywności - z pogranicza kreatologii i ekonomii w: Lipka, A., Waszczak, S. (red.), Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 114, Katowice, s. 9-28.
 15. Macnar, A., 2016, Status quo polskiego employer brandingu?, Personel Plus, nr 2(99), s. 76-81.
 16. Mączyńska, E., 2015, Inkluzywna gospodari
 17. Mączyńska, E., 2015, Zapracowanie, w: Żakowski, J. (red), Reforma kulturowa 2020-2030 - 2040, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, str. 68-68.
 18. Mądre przywództwo, wywiad z prof. Mikiem Thompsonem, rozmawiała Małgorzata Rzewuska, 2016, Personel Plus, nr 1(98), s. 44-49.
 19. Najlepsze praktyki w budowaniu angażujących miejsc pracy, 2015, Aon Hewitt, http://www.aon. com/poland/attachments/hr/meh/AonHewitt Najlepsze praktyki w budowaniu angazujacych miejsc pracy _CaseBook.pdf , dostęp zdn. 29.09.2016.
 20. OECD.stat, Organization for Economic Co-operation and Development, http://stats.oecd.org/ lndex.aspx?DatasetCode=STLABOUR# , dostęp z dn. 29.9.2016.
 21. Piketty, T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Polityczej, Warszawa.
 22. Pink, D., 2005, A Whole New Mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age, Riverhead Books, New York.
 23. Praca.pl, 2013, 2/3 Polaków przepracowanych, 19.11 , http://www.praca.pl/centrum-prasowe/ komunikaty-prasowe/2-3-polakow-przepracowanych_cp-853_3.html, dostęp z dn. 29.09.2016.
 24. Podlewska E., 2016, Narzędzia budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7(798), s. 65-77.
 25. Proctor, T., 1998, Zarządzanie twórcze, Gebethner & Ska, Warszawa.
 26. Reforma /ш/furowa 2020-2030- 2040,2015, Żakowski, J. (red), Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
 27. 2075 Trends in Global Employee Engagement. Making engagement happen, 2015, Aon pic, http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2015-Trends-in-Global-Employee--Engagement-Report.pdf, dostęp z dn. 29.09.2016.
 28. Unsworth, K.L., Clegg, Ch.W., 2010, Why do employees undertake creative action?, Journal of Occupational and Organizational Psychology, ( 83), s. 77-99.
 29. The Workforce View in Europe in 2015/16, 2015, ADP, ALC, http://www.adp.co.uk/assets/vfs/ Family-32/WorkforceView-15-16/Workforce-View-UK-Screen-Final.pdf , dostęp z dn. 29.09.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu