BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grądzki Waldemar (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Tytuł
Cyfrowa dydaktyka szansą nowej edukacji
Digital Didactics - The Chance of The New Education
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 10, s. 43-57, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Dydaktyka, Edukacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Teaching, Education, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Używane obecnie dość powszechnie pojęcie "Cyfrowa szkoła" jest synonimem nowoczesnego podejścia do procesu dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów, ale także szerokim i wieloaspektowym ujęciem problematyki związanej z coraz powszechniejszym wyko - rzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach. Badania prowadzone przez autora na terenie województw Polski Wschodniej w latach 2012-2014, a dotyczące kom - petencji medialnych nauczycieli w kontekście procesu cyfryzacji szkół podstawowych wykazały, że systematycznie rośnie wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym, ale jest to proces niezwykle u nas powolny i odstający od standardów w rozwiniętych gospo - darkach światowych. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że znaczący odsetek polskich szkół podstawowych w Polsce Wschodniej nie jest jeszcze przygotowany do powszechnego wdrożenia cyfrowej dydaktyki, co stwarza realne zagrożenia dla tworzenia równych szans edukacyjnych wszystkich dzieci. Przedmiotem rozważań uczyniono zagadnienie dotyczące sposobów zdynamizowania działań na rzecz rozwoju kompetencji ucznia w kontekście wpro - wadzenia powszechnego procesu cyfryzacji dydaktyki szkolnej(abstrakt oryginalny)

Currently quite commonly used term "Digital school" is a synonym to modern approach to didactic process with usage of multimedia, but also to a wide and multi-aspect recognition of issues related to more and more common use of TIK in schools. Research con - ducted by the author in provinces of Eastern Poland in years 2012-2014, concerning media competences of teachers in the context of digitization process in primary schools education showed systematical growth in usage of computer tools in the teaching process, but for us it is a process unusually slow, falling behind the standards of developed world economies. The basic thesis of article is that a significant percentage of Polish primary schools in Eastern Poland is not yet ready for widespread implementation of digital teaching, which poses a real threat to create equal educational chances for all children. The subject of discussion was made on the issue of boosting actions for the development of the student in the context of the implementation of the universal process of the digitization of school didactics(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek, J. (red.): Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Warszawa: DIFIN 2014.
 2. Bednarek, J., Andrzejewska, A.: Cyberświat - możliwości i zagrożenia. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak 2009.
 3. Braun-Gałkowska, M.: Dziecko w świecie mediów. "Edukacja i Dialog" 2003, nr 6.
 4. Chamczyk, R., Daniel, J., Miłkowska, G.: Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2013. Sprawozdanie ze sprawdzianu 2013. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna 2013.
 5. Hildebrandt, A.: Cztery scenariusze rozwoju (pomorskiej) edukacji. "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2010, nr 4.
 6. Juszczyk, S.: Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2000.
 7. Kondracka , M.: Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne. "Nowa Szkoła", 2008, nr 2.
 8. Lewicki, B., Krzyżanowski, K., Czy Polskę stać na kosztowny eksperyment na uczniach? Porozumienie Nowoczesna Edukacja 2012.
 9. Rybiński, K.: Raport o innowacyjności polskiej gospodarki. Warszawa: II Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Centrum Nauki Kopernik 2010.
 10. Siemieniecki, B. (red.): Kognitywistyka i Media w Edukacji. Warszawa: Wyd. Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Wyd. Adam Marszałek 2007.
 11. Siemieniecki, B.: Pedagogika medialna - podręcznik akademicki, t. 1 i 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2007.
 12. Siemieniecki, B.: Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2002.
 13. Śliwerski, B.: Czy reguły gry w oświacie sprzyjają celom jakie deklarujemy? Warszawa: VI Kongres Obywatelski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2011.
 14. Tanaś, M.: Kultura i język mediów - przedmiot badań i refleksji pedagogicznej. "Kognitywistyka i media w edukacji" 2008, nr 1-2.
 15. Tanaś, M. (red.): Dydaktyczne granice użyteczności komputerów W: Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym. Warszawa: Wyd. Nikom 2005.
 16. Tapscott, D.: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ery świadomości cyfrowej. Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu