BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarska Aleksandra (The Jan Kochanowski University in Kielce), Karpacz Jarosław (The Jan Kochanowski University in Kielce)
Tytuł
Antecedents of Cooperation of Public Higher Education Institutions with External Entities : Literature Approach
Antecedencje współdziałania publicznych szkół wyższych z podmiotami zewnętrznymi : ujęcie literaturowe
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2016, vol. 15, nr 4, s. 157-178, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Szkolnictwo wyższe, Współpraca
Public sector, Higher education, Cooperation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Niniejsze opracowanie wpisuje się w debatę w odniesieniu do wybranych organizacji sektora publicznego, jakimi są publiczne uczelnie, ponieważ ma na celu rozpoznanie antecedencji współdziałania publicznych szkół wyższych z podmiotami zewnętrznymi. Podjęty problem jest ważny, gdyż publiczne szkoły wyższe, a w szczególności ich podsystem relacji międzyorganizacyjnych, mają za zadanie sprzyjać odpowiedniemu ich dopasowaniu do otoczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu ich efektywności.
Cel badań. Celem opracowania jest rozpoznanie antecedencji tworzenia relacji publicznych szkół wyższych z partnerami zewnętrznymi oraz obszarów, w których relacje te są przez współdziałające podmioty wykorzystywane do osiągania celów. Celowi temu podporządkowano strukturę opracowania. I tak w części pierwszej przedstawiono charakterystykę relacji organizacji sektora publicznego z podmiotami zewnętrznymi. W części drugiej skoncentrowano się na identyfikacji istoty działalności publicznych szkół wyższych i specyfiki ich relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Z kolei w części trzeciej, na bazie wyników studiów literatury, wskazano antecedencje współdziałania publicznych szkół wyższych publicznych z podmiotami zewnętrznymi.
Metodyka. Treści zawarte w artykule są rezultatem przeprowadzonych studiów literatury z zakresu zarządzania publicznego, relacji międzyorganizacyjnych oraz działalności publicznych uczelni wyższych. Przy czym należy zauważyć, że przegląd ten został dokonany z zachowaniem odpowiedniego dla tej metody badań określonego rygoru metodycznego: od określenia celu badania poprzez wybór publikacji, analizę treści i opracowanie rezultatów.
Kluczowe wnioski. Publiczne szkoły wyższe, tworząc relacje z organizacjami zewnętrznymi, dążą do skutecznej realizacji zadań nałożonych na nie przez Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym (UPoSW). W szczególności oczekiwanym jest, by relacje te przyczyniły się do zwiększenia efektywności ekonomicznej i społecznej tych szkół. Jednak przede wszystkim chodzi o to, by uczelnie publiczne, poprzez wykorzystywanie relacji z innymi organizacjami, przyczyniały się do rozwoju wiedzy. W świetle uzyskanych wyników badań, intrygującym wydaje się rozpoznanie typów relacji, jakie łączą publiczne szkoły wyższe z poszczególnymi podmiotami zewnętrznymi, a tym samym określenie stopnia uzależnienia podejmowanych przez nie działań od zachowań partnerów. (abstrakt oryginalny)

Background. This study is a part of a debate with reference to selected public sector organisations, such as public higher education institutions. Its aim is to identify the antecedences of cooperation of public higher education institutions with external entities. The given issue is important since the task of public higher education institutions, and their subsystem of interorganisational relations in particular, is to create favourable conditions for their proper adjustment to the environment, with a guarantee of their effectiveness at the same time.
Research aims. The aim of this study is to identify the antecedence of building relations between public higher education institutions and external partners, as well as the areas in which those relations are used by cooperating entities in order to achieve their goals. The structure of this study has been conformed with this aim. The first part of the study presents the characteristics of relations between the public sector organisations and external entities. In the second part there is focus on identifying the essence of functioning of public higher education institutions and the specific character of their relations with external stakeholders. The third part, on the basis of the results of literature analysis, indicates the antecedences of cooperation of public higher education institutions with external entities.
Methodology. The content of this article is the result of a conducted study of literature in the scope of public management, interorganisational relations and the functioning of public higher education institutions. The study has been executed in compliance with - proper for this research method - a specific methodological rigour: starting from defining the aim of a research task, through selecting publications, analysing contents and elaborating the results.
Key findings. Public higher education institutions, by creating relations with external organisations, aim at an effective realisation of tasks imposed on them by the Act on Higher Education. It is especially expected that the above-mentioned relations will contribute to increasing the economic and social effectiveness of higher education institutions. However, it is mostly expected that higher education institutions, by taking advantage of relations with other organisations, will contribute to the development of knowledge. In the light of the obtained research results, identifying the types of relations between public higher education institutions and particular external entities, and simultaneously determining the level of dependence of their actions on their partners' undertakings, seems to be intriguing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cäker, M. & Siverbo, S. (2011). Management control in public sector joint ventures, Management Accounting Research, 22(4), 330-348.
 2. Conteh, Ch. (2013). Strategic inter-organizational cooperation in complex environments, Public Management Review, 15(4), 501-521.
 3. Cooper, T. (2015). Empirical research on inter-organizational relations within a national disaster management network in the Caribbean, Public Organization Review, 15, 1-16.
 4. Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 9, 10-13.
 5. Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 6. Jap S.D. & Anderson E. (2003). Safeguarding interorganizational performance and continuity under ex post opportunism, Management Science, 49(12).
 7. Ganesan, S. (1994). Determinants of long term orientation in buyer-seller relationships, Journal of Marketing, 58(2).
 8. Doz, Y. (1996). The evolution of cooperation in strategic alliances: initial conditions or learning process, Strategic Management Journal, 17.
 9. Dickinson, H. & Glasby J. (2010). Why partnership working doesn't work': Pitfalls, problems and possibilities in English health and social care, Public Management Review, 12(6), 811-828.
 10. Etzkowitz, H. & Klofsten, M. (2005). The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development, R&D Management, 35(3), 243-255.
 11. Frączkiewicz-Wronka, A. (2012). Analiza interesariuszy jako metoda wspierająca formułowanie strategicznych zamierzeń w organizacji. In: R. Krupski (ed.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 17, 269-292.
 12. Frączkiewicz-Wronka, A. & Wronka-Pośpiech, M. (2016). Analiza wybranych form współpracy między partnerami w partnerstwach publiczno-społecznych. In: A. Zakrzewska-Bielawska (ed.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 13. Głód, G. (2012). Przedsiębiorczość publiczna w kontekście zarządzania zmianą w jednostkach ochrony zdrowia. In: A. Stabryła, K. Woźniak (eds.), Determinanty potencjału organizacji. Mfiles, Kraków.
 14. Główny Urząd Statystyczny (2006-2015). Szkoły wyższe i ich finanse w 2005-2014. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 15. Hood, C. (1991). A New Public Management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3-19.
 16. Joint Declaration of the European Ministers of Education, collected in Bologna on 19 June 1999.
 17. Kastberg, G. (2016). Trust and control in network relations: A study of a public sector setting, Financial Accountability & Management, 32(1), 33-56.
 18. Klijn, E.-H. & Teisman, G.R. (2008). Complexity theory and public management, Public Management Review, 10(3), 287-297.
 19. Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych.
 20. Kożuch, B., Kożuch, A. & Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2016). Contemporary faces of public management, Przegląd Organizacji, 3, 56-63.
 21. Kożuch, B. & Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2013). Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 168, 82-95.
 22. Lacey, D., Cuganesan, S., Goode, S. & Jacobs, K. (2012). Celebrating adversity: Inter-organizational dependence and public sector performance reporting in the Australian Federal Police, Public Administration, 90(2), 393-411.
 23. Lee, K.-J. (2011). From interpersonal networks to inter-organizational alliances for university-industry collaborations in Japan: The case of the Tokyo Institute of Technology, R&D Management, 41(2), 190-201.
 24. Ministerstwo Gospodarki (2011). Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Warszawa, 3.
 25. Oliver, C. (1990). Determinants of inter-organizational relationships: Integration and future directions, Academy of Management Review, 15(2), 241-265.
 26. Osborne, S.P. (2006). The New Public Governance? Public Management Review, 8(3), 377-387.
 27. Parkinson, C. (2006). Building successful collaborations: A guide to collaboration among nonprofit agencies and business, Cambridge and North Dumfries Community Foundation, September. Retrieved from: www.cfc-fcc.ca/link_docs/collaborationReport.pdf (access: 17.04.2016).
 28. Peters, B.G. (1998). Managing horizontal government: The politics of co-ordination, Public Administration, 76(3), 295-316.
 29. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni Publicznych i niepublicznych (Ordinance of the Minister of Science and Higher Education regarding the allocation of state budget funds for public and private higher education institutions), Dz.U. (Journal of Laws) of 2012, item 202 of 8 February 2012.
 30. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Ordinance of the Minister of Science and Higher Education regarding the scope and procedure of the realization of a repair programme resulting in achievement of financial balance of a higher education institution), Dz.U. (Journal of Laws) No. 243, item 1446 of 5 October 2011.
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Ordinance of the Council of Ministers regarding the detailed rules of the financial management of public higher education institutions), Dz.U. (Journal of Laws) item 1533 of 18 December 2012.
 32. Singh, A. & Prakash, G. (2010). Public-private partnerships in health services delivery: A network organizations perspective, Public Management Review, 12(6), 829-856.
 33. Turpin, T., Garrett-Jone, S. & Rankin, N. (1996). Bricoleurs and boundary riders: managing basic research and innovation knowledge networks, R&D Management, 26(3), 267-282.
 34. Ustawa o finansach publicznych (The Public Finance Act), Dz.U. (Journal of Laws) No. 157, item 1241 of 27 August 2009.
 35. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (The Act on Breach of Public Finance Discipline), Dz.U. (Journal of Laws) No. 14, item 114 of 17 December 2004.
 36. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (The Personal Income Tax Act), Dz.U. (Journal of Laws) No. 80, item 350 of 26 July 1991.
 37. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (The Corporate Income Tax Act), Dz.U. (Journal of Laws) No. 21, item 86 of 15 February 1992.
 38. Ustawa o podatku od towarów i usług (The Act on VAT), Dz.U. (Journal of Laws) No. 54, item 535 of 11 March 2004.
 39. Ustawa o rachunkowości (The Accounting Act), Dz.U. (Journal of Laws) No. 121, item 591 of 29 September 1994 as amended.
 40. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (The Act on Academic Degrees and Title and Degrees and Title in the Arts), Dz.U. (Journal of Laws) No. 65, item 595 of 14 March 2003 as amended - consolidated text.
 41. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (The Economic Freedom Act), Dz.U. (Journal of Laws) No. 173, item 1807 of 2 July 2004.
 42. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (The Act on Higher Education), Dz.U. (Journal of Laws) No. 164, item 1365 of 27 July 2005 as amended.
 43. Ustawa prawo zamówień publicznych (The Public Procurement Act), Dz.U. (Journal of Laws) No. 19, item 177 of 29 January 2004.
 44. Whetten, D.A. (1981). Interorganizational relations: A review of the field, Journal of Higher Education, 52(1), 1-28.
 45. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.029.6710
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu