BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Bogdan (University of Lodz)
Tytuł
The Tourism Landscape and Tourist Space of the City
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 25, s. 265-282, tab., rys., bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
The Master Classes
Słowa kluczowe
Turystyka, Przestrzeń geograficzna, Krajobraz miasta
Tourism, Geographic space, City landscape
Uwagi
summ., Artykuł dostępny także w języku polskim w numerze 25(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_25(2)_2011.pdf
Abstrakt
The author attempts to define the term 'tourism landscape.' It is treated as an important attribute of tourism space, therefore, apart from its definition, the author presents its characteristic features and various types of such spaces with differing tourism landscapes. The landscapes of tourism space are treated not only as tourism assets or attractions, but also as the consequences of tourism activity in the natural and cultural environment. The article regards tourist space, understood as a part of geographical space in which the phenomenon of tourist traffic is observed. The subject of this space is a human being called the tourist, and the working elements of the tourist infrastructure it contains define its character. Tourist space may be studied on several cognitive planes, including the following: the system plane, which treats the space and its elements as a system; the morphological plane, describing its structure and the relations between its components; the functional plane, based primarily on the studies of tourist traffic; the metaphorical plane, largely referring to the non-material elements of space; and the landscape plane, which is a combination of the afore-mentioned planes. It should be remembered, however, that only comprehensive studies, taking into consideration some or all of the listed planes, lead to the full understanding of the phenomenon. This paper was prepared by using: Włodarczyk B. (2009b), Krajobrazy przestrzeni turystycznej [The landscapes of tourism space], [in:] Turyzm, 19 (1-2): 89-97 (in Polish and English), and B. Włodarczyk (2011), Miasto i przestrzeń turystyczna [The city and tourism space], [in:] Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 103-120 (in Polish). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (2008), Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym [Big sporting events as a factor in competition on the global tourism market], [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 52-66.
 2. Bańko M. (ed.), (2007), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Benevelo L. (1995), Miasto w dziejach Europy [The city in the history of Europe], Wydawnictwo Krąg - Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa.
 4. Bezkowska G. (2003), Możliwości wykorzystania elementów strukturalnych krajobrazu w użytkowaniu turystycznym [The possibilities of using structural elements of landscape for tourist use], [in:] M. Pietrzak (ed.), Krajobraz - turystyka - ekologia, Problemy ekologii krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie - Instytut Turystyki - Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Leszno, pp. 259-327.
 5. Bezkowska G. (2005), Znaczenie estetyki krajobrazu w określaniu walorów turystycznych [The importance of aesthetics of the landscape in defining tourist attractiveness], [in:] Turystyka i Hotelarstwo, 8, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, pp. 43-60.
 6. Bogdanowski J. (1976), Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, [Composition and planning in landscape architecture], Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 7. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z. (1979), Architektura krajobrazu [The architecture of lanscape], PWN, Warszawa - Kraków.
 8. Burger S., Schwarz A. (2006), Cień wiatru. Przewodnik po Barcelonie [Shadow of the Wind. Guide to Barcelona], Muza, Warszawa.
 9. Butowski L. (1996), Funkcja turystyczna we współczesnych dużych miastach europejskich [Tourist functions in big modern European cities] (materiały pokonferencyjne), Kongres Turystyki Polskiej, Warszawa.
 10. Chylińska D. (2008), Harmonia i autentyzm krajobrazu widzianego a wykorzystanie architektury regionalnej i jej cech w turystyce [Harmony and authenticity of the landscape and the use of regional architecture and its characteristics in tourism], [in:] A. Zaręba i D. Chylińska (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 221-229.
 11. Duim van der R. (2007), Tourismscapes - An Actor-Network Perspective, Annals of Tourism Research, 34(4): 961-976.
 12. Jansen-Verbeke M. (2011), Studia nad turystyką miejską: stare opowieści, nowe scenariusze [The study of urban tourism: Old stories, new scenarios], [in:] Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 87-104.
 13. Jażdżewska I., (red.), (2008), Funkcja turystyczna miast [The touristic function of cities] XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Kowalczyk A. (1992a), Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych [Research methodology of perception of landscape from the perspective of tourist and recreational needs], [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego, Gea, 2: 25-36.
 15. Kowalczyk A. (1992b), Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych [The study of perception of the multi-sensory landscape as a basis of forming recreational areas], [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 16. Kowalczyk A. (2007), Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego [Tourist attractiveness of the cultural landscape], [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 121-132.
 17. Krakowiak B., Włodarczyk B. (2009), "Dzień z Borowieckim" - projekt nowego produktu turystycznego Łodzi [Borowiecki's Day - draft of a new tourist product of Lodz], [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, pp. 249-266.
 18. Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna [The tourism space], Turyzm, 5(2): 87-103.
 19. Liszewski S. (1999), Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi) [The Urban tourism space. An example of the city of Lodz], Turyzm, 9(1): 51-73.
 20. Liszewski S. (2005), Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi [Metropolitan Region of tourism and leisure. An example of the city of Lodz ], Turyzm, 15(1-2): 121-138.
 21. Liszewski S. (2007), Krajobraz miasta a warunki życia [The landscape of the city and living conditions], [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 99-110.
 22. Liszewski S. (2008), Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce [The city as an object of tourism geography research in Poland], Turyzm, 18(1): 27-38.
 23. Liszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, [The nature and properties of tourism and recreation space], Turyzm, 8(1): 39-67.
 24. Liszewski S., Maik W. (2000), Osadnictwo [The Settlement], Vol. XIX, ser. Wielka encyklopedia geografii świata, Wyd. Kurpisz, Poznań.
 25. Lozato-Giotart J-P., Baflet M. (2007), Management du tourisme - Territoires, systèmes de production et strategies [Management of Tourism - Territories, production systems and strategies]. Second Edition, PEARSON Education, France.
 26. Matczak A. (ed.), (2008), Turystyka miejska [Urban tourism], Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 27. Meyer B. (2008), Krajobraz jako element atrakcyjności turystycznej obszaru [Landscape as a factor of attractiveness of a tourist area], [in:] A. Zaręba i D. Chylińska (eds.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 119-126.
 28. Mittelbach O. (2006), Śladami thrillerów Dana Browna [Dan Brown's thriller scenes as a tourist destination], Wydawnictwo Amber, Warszawa.
 29. Ostaszewska K. (2002), Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne [Geography of landscapes. Selected metodological issues], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Paziński P. (2008), Dublin z Ulissesem [Dublin with Ulysses], Świat Literacki, Warszawa.
 31. Pietrzak M. (2007), Istota, teoria i znaczenie praktyczne pojęcia "struktura krajobrazu", [The essence, theory and practical significance of "the structure of landscape"], [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 311-326.
 32. Plit F. (2007), Uwagi o nazewnictwie krajobrazów [Notes on the naming of landscapes], [in:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 157-166.
 33. Richling A., Solon J. (1996, 2002), Ekologia krajobrazu, [Ecology of landscape], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Suchodolski J. (2008), Kształtowanie współczesnej zabudowy miejscowości turystycznych w sudeckim krajobrazie kulturowym na przykładzie Zieleńca w Górach Orlickich [Shaping the modern tourist resorts built in Sudeten. An example of the cultural landscape of Zieleniec in the Orlickie Mountains], [in:] A. Zaręba i D. Chylińska (eds.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 187-197.
 35. Szymczak M., (ed.), (1978), Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Włodarczyk B. (1999), Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej [The changing of forms of tourist activity. An example of the Lodz Uplands], Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 37. Włodarczyk B. (2006), Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy", determinanty rozwoju [Tourism space - the cycle, the 'actors' and development determining factors], Turyzm, 16 (2): 41-64.
 38. Włodarczyk B. (2007), Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary i cechy, [Tourism space: concept, 'dimensions' and features], Turyzm, 17 (1-2): 149-162.
 39. Włodarczyk B. (2009a), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju [Tourism space - its essence, concepts and development determinants], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 40. Włodarczyk B. (2009b), Krajobrazy przestrzeni turystycznej [The landscapes of tourism space], Turyzm, 19 (1-2): 89-97.
 41. Włodarczyk B. (2011), Miasto i przestrzeń turystyczna [The city and tourism space], [in:] Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, t. Turystyka, pp. 103-120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu