BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alejziak Wiesław (University School of Physical Education in Cracow, Poland; School of Economics and Law in Kielce, Poland)
Tytuł
A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity?
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 25, s. 313-356, tab., rys., bibliogr. 97 poz.
Tytuł własny numeru
The Master Classes
Słowa kluczowe
Turystyka, Polityka turystyczna, Globalizacja, Współpraca międzynarodowa
Tourism, Tourism policy, Globalization, International cooperation
Uwagi
summ., Artykuł dostępny także w języku polskim w numerze 25(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_25(2)_2011.pdf
Abstrakt
This article is a supplement to and continuation of the author's prior investigations into the form and the scope of international collaboration in tourism, and the process of internationalizing tourism policy conducted by nation states. In this article, the perspective of analysis has been broadened from an international (chiefly European) scale to a global one. It puts forward the thesis that the extraordinarily dynamic changes underway in the broadlydefined tourism "environment" (such as the globalization of the economy, and others that are transforming the whole modern world: "megatrends") have such a major impact on the way the tourism market functions and generate such problems for the industry that it is crucial to revise our views on the scope and forms of tourism policies. Many of the key issues for the further development of tourism are such that they require solving not only on a national scale, but on an international, or even a global one. This places new challenges before the traditional conception of tourism policy. The titular investigations into the applicability or capacity for shaping a global tourism policy are prefaced by an analysis of the main theories on collaboration and international integration, as well as the identification of the chief signs indicating the development of the internationalization (or even "globalization") process of tourism policy. The issues addressed are raised in the first part of the article. The second part presents a certain wide-spanning research project which should respond to at least some of the questions raised in this article, and show prospects for the development of tourism policy on a global scale. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21 (1996), Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: Towards Environmental Sustainable Development. Online: http://www.wttc.org/stratdev/agenda21.asp and http://www.earthsummit2002.org/es/issues/tourism/tourism.pdf .
 2. Akehurst G. (1992), European Community tourism policy, [in:] P. Johnson and B. Thomas (eds.), Perspectives on Tourism Policy, Mansell, London, pp. 215-231.
 3. Alejziak W. (2008), Globalization and Decentralization as Directions for the Development of Tourism Policy in 21st Century, New Problems of Tourism, 1: 25-42.
 4. Alejziak W. (2009), Politica turistica en el siglo XXI, [in:] E. Fayos-Sola, J. Jafari (eds.), Cambio Climatico y Turismo: Realidad y Fiction, Universitat de Valencia - World Tourism Organization, pp. 187-210 (in Polish).
 5. Alejziak W. (2006), Funkcje lobbingowe międzynarodowych organizacji turystycznych [Lobbying functions of international tourist organizations], [in:] S. Wodejko (ed.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, pp. 273-289 (in Polish).
 6. Alejziak W. (2004a), Międzynarodowa polityka turystyczna - utopia, alternatywa czy konieczność? [International Tourism Policy - Utopia, Alternative or a Necessity?], [in:] A. Rapacz (ed.), Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie [Tourism and Tourist Economy in Poland Against a Background of Integration Processes in Europe] Euroregionalizacja-Konkurencyjność-Marketing, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1074, Wrocław, pp. 11-39 (in Polish).
 7. Alejziak W. (2004b), Polityka turystyczna [Tourism Policy], [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce [Tourism Science]. Part II, Studia i Monografie, 7, AWF Kraków, pp. 40-91 (in Polish).
 8. Alejziak W. (2007), Problems and perspectives for development of international tourism policy, [in:] A. Dąbrowski and R. Rowiński (eds.), Socioeconomic aspects of tourism and recreation, University of Physical Education in Warsaw, pp. 99-106.
 9. Alejziak W. (1992), Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce [Tourism and Recreation as Elements of the Social Policy in Poland], [in:] Roczniki Naukowe AWF Kraków, Tom XXV, Kraków, pp. 5-35 (in Polish).
 10. Alejziak W. (1998), Turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych [Tourism as an element of international economy relations], [in:] Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym [Tourism in the social and economic environment], Zeszyty Naukowe AWF Kraków, 75: 41-67 (in Polish).
 11. Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku [Tourism in the face of twenty-first century challenges], Albis, Kraków (in Polish).
 12. Alejziak W., Marciniec T. (2003), Międzynarodowe organizacje turystyczne [International tourist organizations], Albis, Kraków.
 13. Ambrosie L. (2010), Tourism policy research: avenues for the future, International Journal of Tourism Policy, 3(1): 33 - 50.
 14. Anderson E., Piven J. (2005), Space Tourists. Handbook, Quirk Book, Philadelphia.
 15. Anioł W. (2002), Geoekonomiczne dylematy w polityce współczesnych państw [Geo-economical dilemas in the politics of contemporary states], Studia Europejskie, 2/2002: 9-24. Online: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2002_Aniol.pdf .
 16. Barcik J. (2011), Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce [Elements of international public law in tourism], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa (in Polish).
 17. Barnes I., Barnes P. (1993), Tourism Policy in the European Community, [in:] P.M. Lavery, W. Pompl (eds.), Tourism in Europe - Structures and Developments, CAB International, pp. 36-54.
 18. Bąk S.A. (2003), Procesy integracji z Unią Europejską w sektorach turystyki i kultury w świetle Traktatu Amsterdamskiego a nauczanie turyzmu w Polsce [Integration processes with EU in tourist and culture sectors in the light of the Amsterdam Treaty and tourism teaching in Poland], [in:] Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej [Tourism as a factor of international integration], WSIZ, Rzeszów, pp. 15-42 (in Polish).
 19. Borkowski P.J. (2007), Polityczne teorie integracji międzynarodowe [Political theories of international integration], Difin, Warszawa.
 20. Brożek B., Cyrul W. (2003), Globalny system prawa [Global system of law], [in:] J. Stelmach (ed.), Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo UJ, Kraków, pp. 93-110 (in Polish). Online: www.copernicuscenter.edu.pl/component/rubberdoc/doc/95/raw .
 21. Burns P.M. (2003), Tourism Planning. A Third Way?, Annals of Tourism Research, 31: 24-43.
 22. Butowski L. (2009), Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1944-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny [Tourism in economic and social cohesion policy in European Union in the period 1944-1999 and 2000-2006. A theoretical, financial and spatial overview], Difin, Warszawa (in Polish).
 23. Chakraborty A., Chakravarti B.K. (2007), Global Tourism, APH Publishing Corporation.
 24. Cohen E. (2004), Contemporary tourism: diversity and change, Emerald Group Publishing.
 25. Cornelissen S. (2005), The global tourism system: governance, development, and lessons from South Africa, Ashgate Publishing, Ltd. Conrady R., Buck M. (eds.), (2010), Trends and Issues in Global Tourism 2010, Springer.
 26. Cooper C., Hall C.M. (2007), Contemporary tourism: an international approach, Butterworth-Heinemann.
 27. Cooper C. (2008), Globalization is More than Economic Phenomenon, Tourism Recreation Research, 33(1): 109-111.
 28. Davos Declaration (2007), Davos Declaration - Climate Change and Tourism Responding to Global Challenges, Davos, Switzerland, 3 October 2007. Online: http://www.unwto.org/pdf/pr071046.pdf.
 29. Davidson R. (1998) (ed.), Travel and Tourism in Europe. Second Edition, Longman
 30. Dwyer L. (ed.), (2008), Megatrends underpinning Tourism to 2020. Analysis of key divers for change, Sustainable Tourism Cooperative Research, Australian Tourism Initiative, Gold Coast, QLD, Australia. Online: http://www.sustainabletourismonline.com/5/understanding-visitors/megatrends-underpinning-tourism-to-2020-analysis-of-key-drivers-for-change.
 31. Dziedzic E. (2003), Polityka turystyczna Unii Europejskiej - czy potrzebna i jaka? [Tourism policy in European Union - is it necessary and what type?], [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki [The European Union and the future of Polish tourism], Katedra Turystyki, SGH, Warszawa, pp. 25-40 (in Polish).
 32. ECTAA (2009), EU Legislation & the Travel Trade the 2009/2010. The European Travel Agents' and Tour Operators' Association, ECTAA, Brussels, Belgium.
 33. ECTAA (2001), Report on European Union Policies affecting the Tourism Industry, 1961-2001 40th Anniversary (1961-2001) ECTAA, Euro partnership, Brussels.
 34. Edgell D.L. (1990), International Tourism Policy, Van Nostrad Reinhold, New York.
 35. Edgell D.L. (1999), Tourism policy: the next millennium, http://books.google.pl/books?id=wQR9QgAACAAJ&dq=Future+of+tourism&sitesec=reviewsSagamore.
 36. Edgell D.L., Allen M.D., Smith G., Swanson J. (2008), Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow, Elsevier.
 37. EU (2002), Agenda 21 - Sustainability in the European Tourism Sector. Online: http://www.andersonabogados.com/informes/Agenda21-Sustainability_in_the_EuropeanTourism_Sector.doc.
 38. EU (2010), Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions. Europe - the world's No. 1 tourist destination a new political framework for tourism in Europe. Online: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_pl.htm .
 39. EU (1994), Report from The Commission to The Council, The European Parliament and The Economic and Social Committee on Community Measures Affecting Tourism, Council Decision 92/421/EEC, Commission of the European Communities, Brussels.
 40. EU (1995), The Role of the Union in the Field of Tourism, European Commission Green Paper, Brussels. Online: http://aei.pitt.edu/1201/1/tourism_gp_COM_95_97.pdf.
 41. Elliot J. (1997), Tourism. Politics and Public Sector Management, Routledge, London.
 42. Fayos-Sola E., Beueno A.P. (2001), Globalisation, national tourism policy and international organizations, [in:] Wahab S., Cooper C. (eds.), Tourism in the Age of Globalisation, Routledge, London - New York. Also available online: http://www.google.com/books?hl=pl&lr=&id=DNaQHqSOu-cC&oi=fnd&pg=PA45&ots=sNYcOgjXao&sig=fWVtaRsHwBxTJr0iW0YWsjFb39A#v=onepage&q&f=false.
 43. Fayos-Sola E. Jafari J. (eds) (2009), Cambio Climatico y Turismo: Realidad y Fiction, Universitat de Valencia - World Tourism Organization.
 44. Fukuyama F. (2002), Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution, Profile Books, London.
 45. Fukuyama F. (2004), State-Building: Governance and World Order in the 21st Century, Cornell University Press, Ithaca - New York.
 46. Fukuyama F. (1999), The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order, The Free Press, New York.
 47. Gaworecki W.W. (1998), Turystyka [Tourism]. Wydanie drugie, PWE, Warszawa (in Polish).
 48. Gimpel J. (1999), U kresu przyszłości. Technologia i schyłek Zachodu [The verge of the future. Technology and the decline of Western civilization], Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław (in Polish).
 49. Go F.M., Goulding P., Litteljohn D. (1992), The international hospitality industry and public policy, [in:] R. Teare, M. Olson (eds.), The International Hospitality Management. Corporate Strategy in Practice, John Wiley & Sons, Pitman Publishing.
 50. Goeldner Ch.R., Ritchie B.J.R. (2006), Tourism. Principles, Practices, Philosophies. Tenth Edition, John Viley & Sons, New Jersey.
 51. Haliżak E., Kuźniar R. (2001), Niekonwencjonalne sposoby regulacji w stosunkach międzynarodowych, [in:] E. Haliżak, R. Kuźniar (eds.), Stosunki międzynarodowe - geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 377-404 (in Polish).
 52. Hall C.M. (1993), Tourism and Politics. Power and Place, Routledge, London.
 53. Hall C.M. (2008), Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships, Pearson Education.
 54. Hall C,M., Jeninks J. (1995), Tourism and Public Policy, Routledge, London.
 55. Handszuh H. (2005), Between Theory and Practice: Research as an Input to Tourism Policies Research from the View of the World Tourism Organization, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, pp. 223-234.
 56. Haris R., Griffin T. (2002), Williams P., Sustainable Tourism: a global perspective, Elsevier.
 57. Held D., Mc Grew A., Goldblatt D., Perraton J. (eds.), (2000), Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Polity Press, Cambridge.
 58. Hjalager A-M. (2007), Stages in the economic globalization of tourism, Annals of Tourism Research, 34(2): 437-457.
 59. Gee C.Y., Fayos-Sola E. (eds.), (2007), International Tourism. A Global Perspective, World Tourism Organization, Madrid.
 60. Inskeep E. (ed.), (1994), National and Regional Tourism Planning: Methodologies and Case Studies, WTO Routledge, London.
 61. Jachtenfuchs M. (2000), The Governance Approach to European Integration, [in:] The European Union. Readings in the Theory and Practice of European Integration, Palgrave, Basingstroke - New York, pp. 335-349.
 62. Jones P., Pizam A. (1993), The International Hospitality Industry. Organizational and Operational Issues, John Wiley & Sons, Pitman Publishing.
 63. Kamieniecka J., (ed.), (1998), Ekopolityka w turystyce. Raport o zmianach i potrzebach [Ecology politics in Tourism. Report on changes and needs], Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa (in Polish).
 64. Kozak M., (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem [Tourism, tourism policy and development: between the old and new pardigm], EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (in Polish).
 65. Krippendorf J. (1989), The Holidaymakers, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 66. Krippendorf J. (1982), Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-Cultural Factors, Tourism Management, 3(3): 135-148.
 67. Kulczycki Z. (1982), Historia turystyki [History of Tourism], Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa (in Polish).
 68. Leslie D. (1993), Review of Perspectives on Tourism Policy, The Service Industry Journal, 13(4): 338-340.
 69. Manila Declaration (1980), Manila Declaration on World Tourism, Journal World Travel, 156/157: 19-32. Online: http://www.univeur.org/CMS/UserFiles/65. Manila.PDF .
 70. Marks G., Hooghe L., Blank K. (1996), European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-Level Governance, Journal of Common Market Studies, 34(3): 343-378.
 71. MSiT (2009), Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki. Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej [Tourism in The European Union structures. EU tourism development programmes. Future of Tourism in the European Union].
 72. Naisbitt J. (1982), Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Fortuna Publications, New York.
 73. Naisbitt J. (1990), Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990s, William & Morrow Company, Inc., New York.
 74. Naisbitt J. (1994), Global Paradox. The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest Players, Avon Books, OECD (2010), OECD Tourism Trends and Policies 2010. Online: http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_34389_44607576_1_1_1_1,00.html.
 75. Ostrowski S. (1983), Josta Krippendorfa wołanie o nową światową politykę turystyczną [Krippendorf's call for a new global tourism policy], Problemy Turystyki, 1-2, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 128-152 (in Polish).
 76. Page S.J. (2003), Tourism Management. Managing for Change, Butterworth,/ Heinemann.
 77. Schmitter Ph.C. (2010), A experiência da integração Europeia e eu Potential para a integração regional, Lua Nova, 80: 9-44.
 78. Schmitter Ph.C. (1996), Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of New Concept, [in:] G. Marks, F.W. Scharpf, Ph. C. Schmitter and W. Streeck (eds.), Governance in the European Union, Sage, London, pp. 121-150.
 79. Schmitter Ph.C. (2005), Neo-functionalism, [in:] A. Wiener, T. Dietz (eds.), European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford - New York, pp. 45-74.
 80. Schmitter Ph.C. (2002), Neo-Neo-Functionalism: Déjà-Vu all over again? Online: http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/People/Professors/Schmitter.aspx (15.07.2011).
 81. Theobald W.F. (2004), Global Tourism, Butterworth-Heinemann.
 82. Theuns H.L. (2008), Globalization and Tourism: Pros and cons, Tourism Recreation Research, 33(1): 99-105.
 83. Toffler A. (1981), The Third Wave, Bantam, New York.
 84. UNWTO (2011), Tourism Highlights - 2011 Edition, UNWTO, Madrid. Online: http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.
 85. Wahab S., Cooper C., (eds.), (2001), Tourism in the Age of Globalisation, Routledge, London - New York.
 86. Wodejko S. (ed.), (2006), Gospodarka turystyczna a grupy interesu [Tourism economy and interest groups], Szkoła Główna Handlowa, Warszawa (in Polish).
 87. Wood R.E, (2008), Globalization and Tourism: Mapping the Terrain, Tourism Recreation Research, 33(1): 106-108.
 88. Woodside A.G, Drew M. (eds.), (2008), Tourism Management, London, CABI.
 89. WTO (1993), Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, UNWTO, Madrid.
 90. WTO (1999), Global Code of Ethics for Tourism. Online: http://www.unwto.org/ethics/index.php.
 91. WTO (1989) The Hague Declaration - The Inter Parliamentary Conference on Tourism. Online: http://www.mnua.hu/pdf/word_organization.pdf.
 92. WTO (2000), Public-Private Sector Cooperation. Enhancing Tourism Competitiveness, WTO
 93. WTO (2000), Tourism 2020 Vision. Europe, WTO, Madrid. Online: http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1152/1152-1.pdf.
 94. WT&TC (2003), The Blueprint for New Tourism. Online: http://www.wttc.org/eng/About_WTTC/Blueprint_for_New_Tourism/ .
 95. Zawistowska H. (1998), Polityka UE w dziedzinie turystyki [EU policy in tourism], Rynek Turystyczny, 2 (in Polish).
 96. Zawistowska H. (2003), Polityka Unii Europejskiej wobec sektora turystycznego [European Union policy in relation to the tourist industry], [in:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki [European Union and the future of Polish tourism], Katedra Turystyki, SGH, Warszawa, pp. 9-24 (in Polish).
 97. Yeoman Y. (2008), Tomorrow's Tourist - Scenarios & Trends, Advances in Tourism Research Series, Butterworth Heinemann, Oxford. Online: http://www.tomorrowstourist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu