BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąbel Damian (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Wpływ kryzysu finansowego na kondycję gospodarek państw Unii Europejskiej
The Impact of the Financial Crisis on the Condition of the Economies of the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2016, nr 4, s. 4-19, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rozwój gospodarczy
Financial crisis, Economic development
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Światowy kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych w sposób szczególny wpłynął na gospodarkę Polski, Europy i świata. Jego skutki były odczuwalne przez wiele lat i w wielu obszarach życia ekonomicznego. Był także najpoważniejszą recesją od czasów Wielkiego Kryzysu lat 30. XX wieku. Niniejszy artykuł przedstawia procesy jakie zaszły w wyniku wystąpienia kryzysu finansowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto zaprezentowano oddziaływanie światowej recesji na główne wskaźniki makroekonomiczne oraz na najważniejsze obszary życia gospodarczego państw UE. Celem niniejszej pracy jest określenie głównych przyczyn pojawienia się światowego kryzysu finansowego, wskazanie sposobu jego oddziaływania na sferę realną i finansową, a także zaprezentowanie najważniejszych skutków recesji w europejskiej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

The global financial crisis started in 2007 in the United States in a special way influenced the Polish economy, Europe and the world. Its effects were felt for many years and in many areas of economic life. He was also the most serious recession since the Great Depression of the 30s of the twentieth century. This article presents the processes that have occurred as a result of the financial crisis in the Member States of the European Union. Moreover, they presented the impact of global recession on the main macroeconomic indicators and in key areas of economic life of the EU. The aim of this study is to determine the main causes of the global financial crisis, an indication of how it impacts the real and financial, as well as the presentation of the most important effects of the recession in the European economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Alińska, K. Wasiak, Zmiany w sektorze finansów publicznych w dobie kryzysu finansowego Unii Europejskiej, [w]: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 2014, dostępny w: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/KES%2020AAKW.pdf (dostęp 26.06.2016).
 2. Borowski K., Kryzys na rynku kredytów subprime i jego skutki, [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 3. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1 (dostęp 13.08.2016).
 4. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun20&plugin=1 (dostęp 13.08.2016)
 5. Götz M., Kryzys i przyszłość strefy euro, Difin, Warszawa 2012.
 6. Hiszpania-bezrobocie wśród młodzieży najwyższe w Europie, 2015, dostęp w: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Hiszpania-bezrobocie-wsrod-mlodziezynajwyzsze-w-Europie-3360205.html (dostęp 25.06.2016).
 7. Mitręga-Niestrój, Skutki Światowego kryzysu gospodarczego w sferze realnej - ujęcie międzynarodowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, nr 122, 2012, dostępny w: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_K.Mitrega-Niestroj_Skutki_Swiatowego....pdf (dostęp 04.06.2016).
 8. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
 9. Paździor A., Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 10. Raport roczny NBP za rok 2009.
 11. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyd. PWE, Warszawa 2010.
 12. Wojtowicz D, Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy a wdrażanie funduszy unijnych w Polsce, [w:] Globalny kryzys a jednocząca się Europa, red. Siwiński W., Wójtowicz D., Wyd. Poltex, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3940
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu