BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miernik Adam (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, doktorant)
Tytuł
Polityka przemysłowa i przemysł w Polsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i III RP
Industrial Policy and Industry in Poland in the Polish People's Republic and III of the Republic
Źródło
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2016, nr 4, s. 58-82, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Industrializacja, Deindustrializacja, Reindustrializacja
Industrial policy, Industrialization, Deindustrialisation, Reindustrialisation
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
III Rzeczpospolita, Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)
Third Republic of Poland, Polish People's Republic
Abstrakt
W artykule omówiono czym jest polityka przemysłowa, przedstawiono rodzaje i możliwości jej działania w teorii oraz w praktyce na przykładzie polityki przemysłowej prowadzonej w Polsce od 1945 roku, do najnowszych planów przemysłowych takich jak "Polityka przemysłowa 2015-2020+" czy tak zwanego "Planu Morawieckiego". Scharakteryzowano okresy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, transformacja ustrojowo-gospodarcza, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz najnowsze plany polityki przemysłowej. Określono mocne i słabe strony przemysłu oraz wpływ polityki gospodarczej na urbanizację Polski w latach PRL. W wyniku przeprowadzonych analiz zostały wyciągnięte wnioski na temat sytuacji przemysłu w Polsce, z których wynika, że miał wielki wpływ na rozwój i urbanizację naszego kraju oraz przyczynił się do znacznych zmian demograficznych w wyniku czego znacznie zmniejszyła się ilość osób zamieszkujących na wsi na rzecz miasta. Lata 90. XX w. przyniosły nieodwracalne skutki, które są odczuwalne w gospodarce do dzisiaj. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nasz rynek na inne kraje i podniosło znacząco eksport, wspierając polskie firmy. Na koniec artykułu została przedstawiona obecna sytuacja polityki przemysłowej w Polsce, scharakteryzowane zostały wprowadzane w 2015 i 2016 roku plany restrukturyzacji przemysłu i poprawy jego jakości. (abstrakt oryginalny)

The article gives an overview of industrial policy. Types and capabilities of its activity, in theory and in practice, are shown on the example of the industrial policy implemented in Poland since 1945, as well as in relation to the latest industrial plans such as "Industrial Policy 2015-2020 + " or so-called "Plan Morawiecki". The period of PRL, systemic and economic transformation, the Polish accession to the European Union and the latest industrial policy plans are discussed. The author indicates strengths and weaknesses of the industry and the impact of economic policies on urbanization during the Polish communist era. As a result of thorough analysis the conclusions on the state of industry in Poland are drawn. Industry has had a great impact on the development and urbanization of our country which contributed to the significant demographic changes and as a result number of people living in rural areas decreased significantly in favor of the city. The 90s of XX century brought irreversible consequences in our economy which is experienced to this day. Polish accession to the European Union has opened our market to other countries; export increased significantly, giving tangible support to Polish companies. In conclusion, the author analyzes the current situation of industrial policy in Poland, describes the restructuring plans and potential to improve the quality of industry, introduced in 2015 and 2016. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia - Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2014.
 2. Czerwińska W., Polityka Przemysłowa, Raport nr 107, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1998.
 3. Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F. (2010), Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, IPN 2010.
 4. Karpiński A., PRL a uprzemysłowienie i urbanizacja Polski, [w:] W. Żółtkow-ski (red.), Zrozumieć PRL, Muza S.A, Warszawa 2012.
 5. Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtkowski W., Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju, Muza S.A, Warszawa 2015.
 6. Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtkowski W, Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce, Muza S.A, Warszawa 2013.
 7. Kosztowniak A., Polityka przemysłowa, [w:] A. Kosztowniak, M. Sobol, Współczesna polityka gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2016.
 8. Kowalik T., Kozłowski P., Karpiński A., Łaski K., Paradysz S., Dwudziestolecie polskich przemian. Konserwatywna modernizacja, INE PAN, Warszawa 2011.
 9. Lipowski A., Polityka przemysłowa , Gospodarka Narodowa, nr 5, 1991.
 10. Orłowski W., W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, PWE 2010.
 11. Praca zbiorowa, Raport o stanie państwa i jego naprawy, Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego, Warszawa 2005.
 12. Preambuła konstytucji PRL, z dnia 22 lipca 1952 r. "(...) rola kierownicza należy do klasy robotniczej jako przodującej klasy społeczeństwa (...)".
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Krakowa (Dz. U. z 1950 r. Nr 57, poz. 508).
 14. Smaga M., Polityka przemysłowa, [w:] T. Włudyka (red.), Polityka gospodarcza, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2007.
 15. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Powszechne Domy Towarowe" (M.P. z 1948 r. Nr 7, poz. 35).
 16. Dudek A., Wzrost i upadek drugiej polski - jaka naprawdę była dekada Edwarda Gierka?, http://historia.wp.pl/title,Wzlot-i-upadek-drugiej-Polski-j aka-naprawde -byla-dekada-Edwarda-Gierka,wid,16275615,wiadomosc .html?ticaid= 117dd7 &_ticrsn=3, dostęp 01.09.2016
 17. Bielecki J., Bez fabryk nie ma bogactwa: Nowa rewolucja przemysłowa, http://forsal .pl/artykuly/675795,bez-fabryk-nie-ma-bogactwa-nowa-rewolucj a-przemyslowa.html ,dostęp 12.09.2016
 18. Czekajewski J., O upadku przemysłu w PRL i USA,
 19. http: //www .dziennik.com/publicystyka/artykul/o-upadku-przemyslu-w-prl -i -usa, dostęp 06.09.2016
 20. Pytko K., Dekada Gierka - Chudy finał tłustej dekady, http://historia.focus.pl/polska/dekada-gierka-chudy-final-tlustej-dekady-1522 dostęp 01.09.2016
 21. KN, Jak rozwijała się polska gospodarka przez ostatnie 150 lat, http://forsal.pl/artykuly/732064,pkb-polski-historyczne-rozwoj-gospodarki-przez-150-lat.html, dostęp 01.10.2016
 22. Nowak K., Polska po 1989r. doświadczyła katastrofy przemysłowej. Czy możemy odbudować nasz potencjał?, http://forsal.pl/artykuly/888899,soroka-polska-po-1989-r-doswiadczyla-katastrofy-przemyslowej-musimy-odbudowac-nasz-potencjal.html, dostęp 06.09.2016
 23. Ministerstwo Gospodarki, Priorytety Polityki Przemysłowej 2015-2020+, http://konsultacje.gov.pl/node/3692, dostęp 05.09.2016
 24. Podstawy rozwoju polskiej gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, https://www.mr.gov.pl, dostęp 06.09.2016
 25. S. Radzięta, Jakie były zarobki w dawnej Polsce?, http://wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/jakie-byly-zarobki-w-dawnej-polsce, dostęp 01.10.2016
 26. Średnia wartość pensji brutto, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL, dostęp 20.09.2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3940
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu