BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piórkowska Paulina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w wybranych regionach Polski
Analysis of the concentration of the Polish Classification of Activities sections in selected regions of Poland
Źródło
Catallaxy, 2016, vol. 1, iss. 1, s. 5-16, rys., tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza regionalna, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Koncentracja przestrzenna
Regional analysis, Polish Classification of Activities (PKD), Spatial concentration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Motywacja: Analiza koncentracji działalności gospodarczej w wybranym regionie Polski, w odniesieniu do obszaru referencyjnego, jest przydatna w procesie decyzyjnym w zakresie wyboru miejsca lokalizacji danego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona także sprawdzenie perspektyw rozwojowych wybranych regionów.
Cel: Celem artykułu jest analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w Centralnym i Południowo-Zachodnim Regionie Polski. Na podstawie liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych obliczono wskaźnik lokalizacji ukazujący koncentrację przestrzenną przedsiębiorstw w tych obszarach.
Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwe było wskazanie sekcji według PKD, które były najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Wskazano także te sekcje, które zawierają się w najbardziej pożądanej klasie wskaźnika lokalizacji ze względu na jego wysoki poziom i korzystną dynamikę. Są one fundamentem rozwoju gospodarki regionalnej w Centralnym i Południowo-Zachodnim Regionie Polski. (abstrakt oryginalny)

Motivation: An analysis of the economic activity concentration in a selected region of Poland, in relation to the reference area, is useful in the decision-making process regarding the enterprise location. It also allows to check the development perspectives of selected regions.
Aim: The aim of the article was to analyse the concentration of the Polish Classification of Activities (PKD) sections in Central and South-West Region of Poland. Based on the number of newly registered business entities, the location quotient showing the spatial concentration of enterprises in these areas was calculated.
Results: Based on the conducted analysis it was possible to identify PKD sections, which were most often chosen by entrepreneurs. It was also possible to indicate those sections that can be assigned to the most desirable class of location quotient, due to its high level and favourable dynamics. Those sections are the foundation of regional economy development in Central and South-West Region of Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cheba, K., Hołub-Iwan, J. i Świadek, A. (2014). Specjalizacje regionalne województwa lubuskiego. Pobrane 14.03.2017 z http://rpo2020.lubuskie.pl.
  2. Dea Konsulting i PBiD "Re-Source". (2008). Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski. Pobrane 03.05.2017 z http://wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.
  3. Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.
  4. GUS. (2017). Pobrane 03.05.2017 z http://stat.gov.pl.
  5. Kamińska, A. (2011). Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
  6. Kuciński, K. (2016). Wprowadzenie. W: K. Kuciński (red.), Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko. Warszawa: CeDeWu.
  7. Mącik, R. (2011). Zróżnicowanie wewnętrznego rozwoju województwa lubelskiego w oparciu o dane rynku pracy. Pobrane 03.05.2017 z http://marketing.umcs.lublin.pl.
  8. Misiński, W. (2001). Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość. W: J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  9. Szymanowski, W. i Szczawiński, M. (2005). Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Warszawa: SGGW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-090X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24136/cxy.v1i1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu