BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernacka Paulina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Makroekonomiczne determinanty bezrobocia na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych w latach 2000-2016
Macroeconomic Determinants of Unemployment on the Example of Poland and United States in Years 2000-2016
Źródło
Catallaxy, 2016, vol. 1, iss. 1, s. 31-38, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Analiza regionalna, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Zmienne makroekonomiczne
Regional analysis, Polish Classification of Activities (PKD), Macroeconomic variables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Motywacja: Uzasadnieniem wyboru tematu jest duże znaczenie zjawiska długookresowego bezrobocia dla rozwoju gospodarczego oraz metod profilowania bezrobotnych, które mają zapobiegać temu zjawisku.
Cel: Celem artykułu był wybór makroekonomicznych determinant długookresowego bezrobocia w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Analiza koncentrowała się także na omówieniu możliwości zwalczania długookresowego bezrobocia dzięki profilowaniu bezrobotnych oraz dotychczasowych rezultatów tej metody w Polsce.
Wyniki: W sposób statystycznie istotny na stopę bezrobocia oddziałują następujące zmienne makroekonomiczne: stopa bezrobocia z poprzedniego kwartału, realna stopa wzrostu PKB, stopa inflacji, stopa wzrostu udziału eksportu w PKB oraz inwestycje. W większości przypadków wpływ ten okazał się być zgodny z teorią ekonomii. W Polsce stopa bezrobocia najsilniej reaguje na zmiany PKB w przeciwnym kierunku. Można zatem oczekiwać, że stymulowanie wzrostu gospodarczego lub podejmowanie działań wspierających go w długim okresie, powinno przełożyć się na spadek stopy bezrobocia w Polsce. W Stanach Zjednoczonych na stopę bezrobocia w sposób znaczący oddziałuje zarówno stopa wzrostu udziału eksportu w PKB, jak i inwestycje. (abstrakt oryginalny)

Motivation: The motivation for choosing a subject was high importance of long-term unemployment for economic growth and methods of unemployed profiling to prevent that phenomenon.
Aim: The aim of the article was the selection of macroeconomic determinants of long-term unemployment in Poland and the United States. The analysis was also focused on discussing the possibility of combating long-term unemployment through the unemployed profiling and the current results of this method in Poland.
Results: The following macroeconomic variables had a statistically significant impact on the unemployment rate: the unemployment rate in the previous quarter, real GDP growth rate, inflation rate, growth rate for export share in GDP and investments. In most cases, this influence was in line with economic theory. In Poland, the unemployment rate is most responsive to changes in GDP in the opposite direction. It can be expected that stimulating economic growth or taking actions supporting it in the long run, should translate into a decrease in the unemployment rate in Poland. In the United States, growth rate for export share in GDP and investments had a significant impact on unemployment rate. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchwald, A. (2009). Efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce ujęcie regionalne. Nieopublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań. Pobrane 02.05.2017 z http://www.wbc.poznan.pl.
 2. Dolny, E., Wiśniewski, Z., i Wojdyło-Preisner, M. (2014). Długotrwałe bezrobocie w Polsce. W: Z. Wiśniewski, i M. Wojdyło-Preisner (red.), Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka. Podręcznik do profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 3. Eurostat. (2017). Pobrane 02.05.2017 z http://ec.europa.eu/eurostat.
 4. GUS. (2017). Pobrane 02.05.2017 z Pobrane 02.05.2017 z http://stat.gov.pl.
 5. Jaśkiewicz, M. (2016). Skutki bezrobocia dla jednostki i rodziny. Pobrane 02.05.2017 z http://www.rodon.radom.pl.
 6. Kośko, M. i Osińska, M. (2007a). Estymacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego. W: M. Osińska (red.), Ekonometria Współczesna. Toruń: TNOiK.
 7. Kośko, M. i Osińska, M. (2007b). Specyfikacja modelu ekonometrycznego. W: M. Osińska (red.), Ekonometria Współczesna. Toruń: TNOiK.
 8. MPiPS. (2014). Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Podręcznik dla pracowników powiatowych urzędów pracy. Pobrane 02.05.2017 z http://di.com.pl.
 9. Ręklewski, M., i Ryczkowski, M. (2016). The Polish regional labour market welfare indicator and its links to other well-being measures. Comparative Economic Research, 19(3). doi:10.1515/cer-2016-0023.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).
 11. Wiśniewski, Z. (2012). Aktywna polityka rynku pracy - wybrane zagadnienia. W: M. Maksim, i Z. Wiśniewski (red.), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 12. Wojdyło-Preisner, M. (2009). Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 13. Wojdyło-Preisner, M. (2013). Narzędzie do profilowania osób wymagających szczególnego wsparcia. W: Z. Wiśniewski, i M. Wojdyło-Preisner (red.), Profilowanie bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-090X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24136/cxy.v1i1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu