BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cybula Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)
Tytuł
Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach turystycznych (zagadnienia wybrane
Procedure for Concluding a Package Travel Contract in the Light of the Regulations of the Civil Code and the Act on Tourism Services (Selected Aspects)
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 23-34, bibliogr. 48 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Turystyka, Regulacje prawne, Kodeks cywilny, Usługi turystyczne
Tourism, Legal regulations, Civil Code, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień procedury zawarcia umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach turystycznych. Umowa ta jest najczęściej zawierana w trybie oferty i jej przyjęcia; inne sposoby (przetarg, negocjacje) mają w praktyce marginalne znaczenie. W literaturze jest przedmiotem sporu, czy katalogi i inne materiały pisemne stosowane przez organizatorów turystyki w związku z propozycją zawarcia tej umowy stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, czy też jedynie zaproszenie do składania ofert. Dodatkowe problemy powstają w związku ze stosowaniem przez organizatorów turystyki warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych. Kwestie te są przedmiotem artykułu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses selected aspects of the conclusion of a package travel contract, based on the Civil Code and the Act on Tourism Services. Normally the contract is concluded by offer and acceptance. Other modalities, such as tender or negotiations, are hardly ever used. The debated issue is whether brochures and other materials prepared by tour operators in order to encourage the consumer to conclude a contract, constitute an offer under the provisions of the Civil Code, or whether they are only meant to be an invitation to treat. Another issue discussed are the conditions of participation in travel packages used by tour operators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek M. (2005) Wzorce umów w prawie polskim, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 2. Beyer W. (1976) Umowy w turystyce międzynarodowej (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 3. Bidinger R., Müller R. (1993) Der Reisekatalog - ein Vertragsangebot der Veranstalters?, ReiseRecht aktuell, nr 12.
 4. Brzozowski A. (2005) [w:] K. Pietrzykowski, red., Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1-44911, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 5. Bukowski K. (1995) Z problematyki umowy o wycieczkę (podróż) (artykuł dyskusyjny), Radca Prawny, nr 6.
 6. Ciemiński M. (2005) Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 2
 7. Cybula P. (2005) Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa.
 8. Gawlik B. (1977) Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego (art. 66-72 k.c.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 9. Gnela B. (2005) Umowy o usługi turystyczne zawierane na odległość [w:] T. Burzyński, red., Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 10. Gospodarek J. (2003) Prawo turystyczne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 11. Gospodarek J. (2006) Prawo w turystyce, Diffin, Warszawa.
 12. Grant D., Mason S. (2003) Holiday Law, Sweet & Maxwell, London.
 13. Grzybczyk K. (2004) Prawo reklamy, Zakamycze, Kraków.
 14. Grzywacz A. (2005) [w:] M. Chudzik, A. Frań, A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo handlu elektronicznego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2005.
 15. Jagielska M. (2000) Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, Monitor Prawniczy, nr 9.
 16. Kaller P. (2005) Reiserecht, C. H. Beck, München.
 17. Kocot W. (2003) Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanego kodeksu cywilnego, PPH 2003.
 18. Trzciński Z. (2002) [w:] J. Zaborowski, red., Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 19. Kwaśniewska E. H. (2002) Umowa o podróż w prawie niemieckim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 20. Machnikowski P. (2004) [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 1-534, E. Gniewek, red., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 21. Mason S. (2004) Past Brochures are no Guide to the Future, International Travel Law Journal, vol. 2.
 22. Nesterowicz M. (1974) Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 23. Nesterowicz M. (2003) Prawo turystyczne, Zakamycze, Kraków.
 24. Nesterowicz M. (2004) J. Rajski, red., System prawa prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 25. Nesterowicz M. (2006) Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 26. Orlicki M. (2002) Umowa ubezpieczenia, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 27. Podrecki P (2005) Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, red., Handel elektroniczny. Prawne problemy, Zakamycze, Kraków.
 28. Raciborski J. (1989) Umowa o podróż w praktyce polskiej, rozprawa doktorska opublikowana pod kierunkiem prof. dr. hab. I. Weissa (niepublikowana), Kraków (publikacja dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej).
 29. Raciborski J. (2005) Zakres obowiązkowej informacji chroniącej konsumenta usług turystycznych [w:] T. Burzyński, red., Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 30. Radwański Z. (1985) [w:] S. Grzybowski, red., System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum.
 31. Radwański Z. (2002) [w:] Z. Radwański, red., System prawa prywatnego. Prawo cywilne-część ogólna, t. 2, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 32. Radwański Z. (2003a) Prawo cywilne - część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 33. Radwański Z. (2003b) Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., Przegląd Sądowy, nr 7-8.
 34. Radwański Z., Olejniczak A. (2005) Zobowiązania - część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 35. Radwański Z. (2008) [w:] Z. Radwański, red., System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 36. Saggerson A. (2004) Travel: Law and Litigation, xpl, Welwyn Garden City.
 37. Stec M. (2003) Nowa regulacja wzorców umownych a umowy transportowe, [w:] Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa, Zakamycze, Kraków.
 38. Stec M. (2005) Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze, Kraków.
 39. Stefanicki R., Propozycje zmian kodeksu cywilnego w zakresie oferty, KPP 2001, z. 1
 40. Stefanicki R. (2001) Prawna kwalifikacja reklamy, Prawo Spółek, nr 5.
 41. Trojanowski A. (2003) Ochrona praw konsumentów usług turystycznych (uwagi uzupełniające), Rejent, nr 11.
 42. Trzciński Z. (2002) [w:] J. Zaborowski (red.), Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych, Wyższa Szkoła Ekomomiczna, Warszawa.
 43. Wieszczycka M. (2003) Prawo konsumenckie w turystyce, Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa.
 44. Mojak J., Widło J. (2005) Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Lexis-Nexis, Warszawa.
 45. Wieczorek E. (2003) [w:] Z. Brodecki, red., Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, Zakamycze, Kraków.
 46. Wójcik A. (2000) Zawarcie umowy w drodze przetargu, Zakamycze, Kraków.
 47. Wrzesińska-Wal I. (2005) Reklama czy oferta, Wiadomości Turystyczne, 1 - 15 kwietnia.
 48. Zawistowska H. (1999) Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu