BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas-Trębacz Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sposoby podnoszenia efektywności łańcucha wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Ways of Improving the Efficiency of the Value Chain in the Manufacturing Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 87-101, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Łańcuch wartości, Ocena efektywności, Badania empiryczne, Wyniki badań
Production enterprise, Value chain, Effectiveness evaluation, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z części teoretycznej, w której przedstawiono problematykę oceny efektywności łańcucha wartości przedsiębiorstwa oraz z części empirycznej, w której zaprezentowano wyniki badań. W badaniach empirycznych zastosowano kwestionariusz wywiadu skierowany do właścicieli i naczelnego kierownictwa 208 przedsiębiorstw funkcjonujących w dziesięciu sektorach. Celem badań było: wskazanie kluczowych czynników wywierających wpływ na podejmowane zmiany w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstw, ukazanie zakresu wykorzystywanych sposobów ukierunkowanych na podnoszenie efektywności łańcucha wartości m.in. poprzez wyodrębnianie procesów w formie outsourcingu, zawieranie aliansów strategicznych, realizację transakcji w postaci fuzji czy też przejęć, wskazanie rodzaju działań, które podejmują badane przedsiębiorstwa w celu skutecznego zarządzania kosztami. Ponadto badania pozwoliły ustalić: poziom oceny realizacji działań w zakresie zarządzania procesowego, oraz rodzaje wykorzystywanych koncepcji i metod w pomiarze oraz ocenie efektywności łańcucha wartości badanych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The article consists of a theoretical part, which presents the problem of assessing the efficiency of the company's value chain, and with the empirical part, which presents the results of researches. In empirical studies we used the interview questionnaire addressed to owners and top management 208 of companies operating in ten sectors. The aim of the empirical studies was to: identify the key factors affecting the changes made in the structure of the value chain of the surveyed companies, showing the range of used methods aimed to improving the efficiency of the value chain, e.g.: by outsourcing, concluding strategic alliances, implementation of transactions in the form of mergers or acquisitions, indication of the type of activities that carry companies in order to effective manage costs. Furthermore, researches have determined: the assessment level of the implementation of activities in the field of process management, and the types of concepts and methods used in the measurement and assessment of the efficiency of the value chain of the surveyed enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bello D.C., Gilliland D.I., 1997, The effects of output controls, process controls and flexibility on export channel performance, Journal of Marketing, Vol. 61, s. 22-38.
 2. Borowiecki R. (red), 2009, Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. Chang T., Mehta R., Chan S., J. Mazur, 1999, The Effect of Market Orientation on Effectiveness and Efficiency: the Case of Automotive Distribution Channels in Finland and Poland, Journal of Services Marketing, Vol. 13, No. 4/5, s. 407- 418.
 4. Ciesielski Μ. (red), 2009, Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 5. Czakon W., 2005, Procesowe podejście do badania efektywności, w: DudyczT. (red.) Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, Nr 1060, s. 56-63.
 6. Fawcett S.E., Clinton S.R., 1996, Enhancing Logistics performance to improve the competitiveness of manufacturing organization, Production and Inventory Management, Vol. 37, No. 1, s. 40-46.
 7. Jaki A., 2012, Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 8. Kisperska-Moroń D. (red.), 2006, Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 9. Matwiejczuk R., 2006, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Nita B., 2008, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 11. Nowak E., Wierzbiński M., 2010, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 12. Osbert-Pociecha G., 2007, Relacja między efektywnością a elastycznością organizacji, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Dudycza Τ., Tomaszewicz Ł. (red), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, Nr 1183, s. 337-349.
 13. Pawłowski J., 2007, Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Schary P.B., Skjott-Larsen T., 2002, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, WN PWN, Warszawa.
 15. Stevenson Μ., Spring Μ., 2007, Flexibility from a supply chain perspective: definition and review, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 27, No. 7, s. 685-713.
 16. Supply Chain 2020 Report, 2005, MIT Centre for Transportation and Logistics, August.
 17. Szarucki Μ., 2016, Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria: Monografie, Kraków, Nr 247.
 18. Tarasiewicz R., 2014, Jak mierzyć efektowność łańcuchów dostawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 19. Tyrańska M., 2010, Determinants of management effectiveness in: Borowiecki R., Jaki A. (ed), Enterprises facing new economic challenges: management, development, restructuring, Foundation Cracow University of Economics, Cracow, s. 153-158.
 20. Walas-Trębacz J., 2015, Projektowanie łańcucha wartości, w: Stabryła A., (red), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa, s. 351-387.
 21. Walas-Trębacz J., 2016a, Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa, Zarządzane i Finanse, Vol 14, Nr 2, Cz. 1, s. 439-454.
 22. Walas-Trębacz J., 2016b, Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstw produkcyjnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 6, s. 39-55.
 23. Walas-Trębacz J., 2016c, Znaczenie zawieranych aliansów strategicznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7, s. 78-90.
 24. Zaborek Ρ., 2012, Wybrane zagadnienia pomiaru efektywności w przedsiębiorstwach na przykładzie technologii informatycznych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Nr 4, s. 24-32.
 25. Ziębicki B., 2008, Wielowymiarowość efektywności organizacyjnej, w: Błaszczyk W. (red), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. Uniwersytetu Łódź, s. 114-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu