BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przastek Daniel (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Polityka kulturalna w Polsce (i na świecie)
Cultural Policy in Poland (and Around the World)
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 2 (46), s. 9-35, bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka kulturalna
Słowa kluczowe
Kultura, Polityka kulturalna, Dziedzictwo kulturowe, Sztuka
Culture, Cultural policy, Cultural heritage, Art
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od zarania dziejów w kręgu zainteresowań władzy i polityków pozostawała kultura. Kultura rozumiana jako wytwory materialne i symboliczne będące przekształcaniem stanu natury, które budują bieżącą świadomość i stanowią spuściznę wspólnoty. Wielokrotnie wykorzystywano je w różnych reżimach politycznych dla kształtowania postaw społecznych, zachowań jednostek i społeczeństw, a co najważniejsze - wpływania na masy. Kultura stanowi istotny element ukierunkowywania, ale i zaspokajania potrzeb uczestników życia społecznego. Dlatego istotne jest prowadzenie jasnej i świadomej, ale nie nacechowanej ideologicznie polityki kulturalnej. Termin, który niezwykle często występuje w publicznej debacie, wymaga zdefiniowania i określenia współczesnego zakresu zaangażowania polityki w sferę kultury. Ostatnich dwadzieścia pięć lat doświadczeń polskiej demokracji jest dobrym okresem dla ukazania mechanizmów, podstaw prawnych oraz etapów polityki kulturalnej w naszym państwie. Ów model wykazuje się cechami szczególnymi i odrębnymi wobec występujących wzorców w innych krajach. Zaprezentowane w dalszej części artykułu zestawienie unaocznia odmienność i cechy szczególne tego modelu. To przykład ciągłego budowania polityki kulturalnej i próba ukazania, w jaki sposób bieżąca polityka wpływa na sferę kultury w naszym kraju. Jako wiodącą w analizie wykorzystano metodę instytucjonalno-prawną.(fragment tekstu)

Cultural policy constitutes one of important elements of the functioning of a state. It has a major impact on citizens' participation in culture, it guarantees preservation of cultural heritage for the future generations; it also refers to a specific social group - artists creating cultural works. The article analyses cultural policy in Poland after 1989. It presents the assumptions behind its definition and problems related to its interpretation. It examines the legal framework for cultural policy in our country and demonstrates the main stages of its development at the state level after 1989. The final part of the article contains a description of cultural policies in selected countries worldwide, highlighting how they differ in relation to the Polish example.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 2. Bieczyński M.M., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 3. Europejskie modele polityki kulturalnej, red. B. Gierat-Bieroń (t. 1 i 2) i K. Kowalski (t. 1), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005-2006.
 4. Dąbrowski J., Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka, t. 2, Warszawa 2014.
 5. Gierat-Bieroń B., Polityka kulturalna. Kłopotliwość terminu, "Herito" 2012, nr 1.
 6. Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 7. Ilczuk D., Kultura dla wszystkich i dla każdego, materiał dla Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.
 8. Ilczuk D., Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii Europejskiej, "Kultura Współczesna" 1999, nr 1.
 9. Krzysztofek K., Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze [w:] Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Warszawa-Wrocław 1999.
 10. Kubiak M., Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012.
 11. Minałto J., Kronika wypadków cenzorskich. Ostatnie lata, "Notatnik Teatralny" 2006, nr 39-40.
 12. Minałto J., Kronika wypadków cenzorskich. Ostatnie lata. Kontynuacja, "Notatnik Teatralny" 2007, nr 45-46.
 13. Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 14. Purchla J., Kultura a transformacja Polski, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury" 2001, nr 10.
 15. Ujazdowski K.M., Mecenat pełnowymiarowy, www.ujazdowski.pl.
 16. Wąsowska-Pawlik A., Polityka kulturalna Polski 1989-2012 [w:] Kultura i rozwój, J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
 17. Wojciechowski J.S., Kultura i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 18. Wojnicki J., Jakubowski W., Transformacja polityczna państw Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Aspra JR, Warszawa 2003.
 19. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 20. Ustawa z 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, Dz.U. nr 5, poz. 24.
 21. Ustawa z 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych, Dz.U. nr 60, poz. 304.
 22. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2016, poz. 446.
 23. Ustawa z 11 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesienia organów tej kontroli oraz zmianie ustawy - Prawo prasowe, Dz.U. nr 29, poz. 173.
 24. Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2016, poz. 639.
 25. Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24.
 26. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 2012, poz. 642.
 27. Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. 2016, poz. 543.
 28. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2015, poz. 1445.
 29. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2016, poz. 486.
 30. Ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz.U. nr 90, poz. 999.
 31. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2014, poz. 1446.
 32. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, Dz.U. nr 132, poz. 1111.
 33. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. 2012, poz. 406.
 34. Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki do wykonywania niektórych zawodów, Dz.U. poz. 1505.
 35. "Polityka kulturalna państwa. Założenia", Ministerstwo Kultury i Sztuki, [Warszawa 1993].
 36. "Zadania Ministerstwa Kultury i Sztuki 1995-1997", Ministerstwo Kultury i Sztuki, [Warszawa 1994], [materiał powielony].
 37. "Karta kultury polskiej", "Notatki Płockie" 1997, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu