BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgliczyński Wojciech Stefan (Biuro Analiz Sejmowych; Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)
Tytuł
Polityka zdrowotna państwa a rodzina - wybrane problemy
State Health Policy and Family - Selected Aspects
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 1 (45), s. 135-162, bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka wobec rodziny w Polsce
Słowa kluczowe
Rodzina, Zdrowie, System ochrony zdrowia, Polityka zdrowotna
Family, Health, Health care system, Health care policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka zdrowotna państwa wobec rodziny prowadzona w ostatnich latach wymaga rewizji. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest przygotowywany projekt "Narodowego programu zdrowia na lata 2016-2020", a także przyjęta w 2015 r. ustawa o zdrowiu publicznym. W obszarze polityki zdrowotnej państwa najbardziej widoczną dla obywateli częścią jest system opieki zdrowotnej. Niestety, w Polsce system ten obciążony jest wieloma problemami. System opieki zdrowotnej, podobnie jak polityka rodzinna państwa, jest krytycznie oceniany przez obywateli. Do najpoważniejszych przyczyn niezadowolenia należy zaliczyć niski poziom finansowania oraz deficyt personelu medycznego.(fragment tekstu)

The study presents activities of the government in health policy towards family in Poland, with particular emphasis on health policy objectives, funding of the healthcare system, medical personnel and access to healthcare services. The author pays special attention to the problems of financing healthcare, including underfunding of primary healthcare, low spending on long-term care, the deficit of doctors and nurses and limited access to medical services for the least affluent families.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 2. GUS, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r., Warszawa 2015.
 3. GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014.
 4. GUS, Warunki życia w Polsce, Warszawa 2014.
 5. GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., Warszawa 2015.
 6. GUS, Zdrowie i zachowania zdrowotne mieszkańców Polski w świetle badania EHIS 2014, Warszawa 2015.
 7. Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD, 2015.
 8. Health at a Glance: Europe 2014, OECD, 2014.
 9. Health Systems Strengthening Glossary, http://www.who.int/healthsystems/Glossary_January2011.pdf.
 10. Komunikat z badań CBOS. Wartości i normy, BS/111/2013, Warszawa 2013.
 11. Komunikat z badań CBOS. Polacy o państwowej i prywatnej opiece zdrowotnej, BS/47/2012, Warszawa 2012.
 12. Komunikat z badań CBOS. Polityka państwa wobec rodziny, BS/67/2012, Warszawa 2012.
 13. Kłos B., Szymańczak J., Polityka państwa wobec rodziny, informacja Biura Studiów i Ekspertyz, nr 1251, 2006.
 14. Magnuszewska-Otulak G., Ochrona zdrowia w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna, G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Warszawa 2007.
 15. Mazur J., Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015.
 16. NIK, Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej, 149 /2011/P/10/190/KNO, Warszawa 2011.
 17. NIK, Informacja o wynikach kontroli. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych, 108/2013/P/12/067/KNO, Warszawa 2013.
 18. NIK, Informacja o wynikach kontroli. Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce, 67/2015/P/14/046/KPS, Warszawa 2015.
 19. NIK, Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań położnych środowiskowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 49/2011/P10144/LKR, Kraków 2011.
 20. Polska. Zarys systemu ochrony zdrowia, S. Golinowska (red.), World Health Organization 2011, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Warszawa 2012.
 21. Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?, M. Wójcik (red.), Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej, Warszawa 2013.
 22. Skrzypczak Z., Opinie polskiego społeczeństwa o systemie ochrony zdrowia, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" 2011, nr 38.
 23. Szymborski J., Zdrowie dzieci - zapomniany priorytet, "Polityka Społeczna" 2009, nr 9.
 24. Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa [w:] Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Leparczyk (red.), Warszawa 1995.
 25. Whitehead M., Dahlgren G., Policies and Strategies to Promote Equity in Health, Institute for Future Studies, Stockholm 1991.
 26. Wojtczak A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 27. Włodarczyk C., Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 28. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2015.
 29. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 30. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, porozumienie zawarte przez rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku 22 lipca 1946 r., Dz.U. 1948, nr 61, poz. 477.
 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.Urz. UE L 86 z 21 marca 2014 r.
 32. Ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, Dz.U. poz. 1916.
 33. Ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2012, poz. 572, ze zm.
 34. Projekt narodowego programu zdrowia na lata 2016-2020, http://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12270850/12281779/12281780/dokument164277.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu