BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczak Artur (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Prawne regulacje transgranicznego ruchu turystycznego w strefie Schengen
Legal Provisions of the Cross-border Tourism Movement in the Schengen Area
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 20, s. 113-136, bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Turystyka a prawo
Słowa kluczowe
Swoboda przepływu osób w UE, Regulacje prawne, Ruch turystyczny, Układ z Schengen
Freedom of movement for persons in the EU, Legal regulations, Tourist movement, Schengen Agreement
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych państw włączonych do strefy Schengen jest dużym ułatwieniem dla ruchu turystycznego zarówno obywateli UE, jak i cudzoziemców przebywających na tym terytorium. Jednocześnie nakłada na władze państw członkowskich poważne obowiązki w zakresie przestrzegania przepisów prawnych Schengen, a przede wszystkim skutecznej kontroli przepływu osób i towarów przez zewnętrzne granice. Swoboda podróżowania w strefie Schengen opiera się na zasadzie ścisłej współpracy, skutecznego przepływu informacji oraz wzajemnego zaufania organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na tym obszarze. Dlatego ścisłe stosowanie przepisów Schengen, sprawny obrót informacjami, a także współpraca transgraniczna stanowią praktyczny i polityczny wymóg urzeczywistnienia swobody podróżowania w Unii Europejskiej i w strefie Schengen. Turysta w strefie Schengen może korzystać z wielu ułatwień, ale jednocześnie musi być świadom praw i obowiązków, które na nim spoczywają z mocy prawa Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The abolition of control on internal borders of the states belonging in the Schengen area is a great facility for the tourist services concerning both the EU citizens and aliens residing in this territory. At the same time, it imposes on the member states serious obligations relating to compliance with the Schengen law and, most of all, to an effective control of movement of persons and goods across external borders. Freedom of travel within the Schengen area is founded on the principle of close cooperation, effective information exchange and mutual trust among law enforcement authorities. That is why strict observance of the Schengen acquis, efficient data exchange and cross-border cooperation constitute practical and political requirements of making freedom of movement in the European Union and the Schengen area real indeed. A tourist in the Schengen zone is entitled to many facilities yet he must be fully aware of rights and obligations imposed on him by the European Union law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bort E. (2000) The frontiers of Mitteleuropa: problems and opportunities at the eastern frontier of the European Union [w:] M. den Boer, red., Schengen Still Going Strong: Evaluation and Update, EIPA, Maastricht.
 2. Cullen P. (2001) The Schengen Agreement with Iceland and Norway: Its Main Features, ERA Forum, nr 4.
 3. Curti Gialdino C. (1998) Schengen et le troisième pilier: le contrôle juridictionnel organisé par le traité d'Amsterdam, Revue du Marché Unique Européen, nr 2.
 4. Den Boer M., red. (1998) Schengen's Final Days? The Incorporation of Schengen into the New TEU, External Borders and Information Systems, EIPA, Maastricht.
 5. Den Boer M. (2001) The Incorporation of Schengen into the TEU: A Bridge Too Far? [w:] J. Monar, W. Wessels, red., The Treaty of Amsterdam: Challenges and Opportunities for the European Union, Continuum, London-New York.
 6. Den Boer M., Corrado, L. (1999) For the Record or Off the Record: Comments About the Incorporation of Schengen into the EU, European Journal of Migration and Law, nr 4.
 7. Dudzic A. (2005) Polska w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE [w:] F. Jasiński, K. Smoter, red., Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, UKIE, Warszawa.
 8. Elsen C. (2000) Incorporation juridique et institutionnelle de Schengen dans l'UE [w:] M. den Boer, red., Schengen Still Going Strong: Evaluation and Update, EIPA, Maastricht.
 9. European Navigator (1984) Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la suppression graduelle des contrôles à la frontière franco-allemande (13 juillet 1984), online http://www.ena.lu/mce.swf?doc=19599&lang=1.
 10. Faure Atger A. (2008) The Abolition of Internal Border Checks in an Enlarged Schengen Area: Freedom of movement or a scattered web of security checks?, Research Paper No. 8,Challenge Programme, Brussels, March.
 11. Grabbe H. (2000) The sharp edges of Europe: extending Schengen eastwards, International Affairs, nr 3.
 12. Graś A. (2001) Porozumienia z Schengen - geneza i stan obecny [w:] Polska droga do Schengen. Opinie ekspertów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 13. Groenendijk K. (2003) New Borders Behind Old Ones: Post-Schengen Controls Behind the Internal Borders and Inside the Netherlands and Germany [w:] K. Groenendijk, E. Guild, P. Minderhoud, red., In Search of Europe's Borders, Kluwer Law International, The Hague - London - New York.
 14. Groenendijk K. (2004) Reinstatement of Controls at the Internal Borders of Europe: Why and Against Whom?, European Law Journal, nr 2.
 15. Groenendijk K. (2006) Przywracanie kontroli na wewnętrznych granicach Europy - po co i przeciw komu, Nowa Europa. Przegląd Natoliński, nr 2 (4).
 16. Gruszczak A. (2002) Wzmocniona współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, Studia Europejskie, nr 2 (22).
 17. Gruszczak A., Reczkin K. (2006) Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Perspektywy dla Polski, Nowa Europa. Przegląd Natoliński, nr 2 (4).
 18. Hedemann-Robinson M. (1999) The Area of Freedom, Security and Justice with Regard to the UK, Ireland and Denmark: The 'Opt-in Opt-outs' under the Treaty of Amsterdam [w:] D. O'Keeffe, P. Twomey, red., Legal Issues of the Amsterdam Treaty, Hart, Oxford-Portland.
 19. House of Lords (2008) The Passenger Name Record (PNR) Framework Decision, HL Paper 106, The Stationery Office, London.
 20. Kostakopoulou D. (1998) Is There an Alternative to 'Schengenland'? Political Studies, nr 5.
 21. Krystyniak M. (2004) Układ z Schengen. Konsekwencje dla Polski, Biuletyn PISM, nr 1 (189).
 22. Krystyniak M., Bałon K., Skubiszewska J., Maziarz E., Morawiec R. (2001) Acquis Schengen w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 4.
 23. Kuijper P.J. (2000) Some Legal Problems Associated with the Communitarization of Policy on Visas, Asylum and Immigration Under the Amsterdam Treaty and Incorporation of the Schengen Acquis, Common Market Law Review, nr 2.
 24. Kuraś B. (2008a) Granica jeszcze dzieli, Gazeta Wyborcza, 14 maja.
 25. Kuraś B. (2008b) Na Słowację przez Tatry? Zapomnij, Gazeta Wyborcza, 3 listopada.
 26. Larsen L.B. (1997) Schengen, the Third Pillar and Nordic Cooperation [w:] M. den Boer, red., The Implementation of Schengen: First the Widening, Now the Deepening, EIPA, Maastricht.
 27. Maksimczuk A., Sidorowicz L. (2007) Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Lexis-Nexis, Warszawa.
 28. Martela M. (2007) Problematyka stosowania przez Wielką Brytanię i Irlandię postanowień Tytułu IV TWE, Materiały Robocze Forum 1 (11)/07, Centrum Europejskie - Natolin, Warszawa.
 29. Nanz K.-P. (1995) The Schengen Agreement: Preparing the Free Movement of Persons in the European Union [w:] R. Bieber, J. Monar, red., Justice and Home Affairs in the European Union. The Development of the Third Pillar, European Interuniversity Press, Brussels.
 30. Nanz K.-P. (1996) Free Movement of Persons According to the Schengen Convention and in the Framework of the European Union [w:] A. Pauly, red., De Schengen à Maastricht: voie royale et course d'obstacle, EIPA, Maastricht.
 31. Pietraszczyk M. (2008) Funkcjonowanie Straży Granicznej w warunkach strefy Schengen [w:] Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, MSWiA, Warszawa.
 32. Pollet K. (1999) L'intégration de l'acquis Schengen dans le cadre de l'Union europénne: impact et perspectives [w:] M. Dony, red., L'Union européenne et le monde après Amsterdam, L'Université libre de Bruxelles, Bruxelles.
 33. Rajwa A. (2008) Tatry bez granic, ale z ograniczeniami, Tygodnik Podhalański, wydanie internetowe, 8 lipca, online http://www.tygodnikpodhalanski.pl/www/druk.php?mod=news&strona=1&kat=&id=1416&typ=&tponlineserwis=af3a5d5bc9c25d51937e8dde623bb1a3.
 34. Rybicki R. (2001) Schengen w krajach skandynawskich, Prawo i Życie, nr 5.
 35. Taschner, H. (1998) Tło historyczne wejścia w życie Układu z Schengen oraz jego związek z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską [w:] J. Beczała, red., Układ z Schengen. Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht, Instytut Europejski, Łódź.
 36. Thym D. (2002) The Schengen Law: A Challenge for Legal Accountability in the European Union, European Law Journal, nr 2.
 37. Van de Rijt W. (2001) Schengen et les pays nordiques: aperçu de la situation actuelle [w:] M. den Boer, red., Schengen, Judicial Cooperation and Policy Coordination, EIPA, Maastricht.
 38. Wichmann N. (2006) The Participation of the Schengen Associates: Inside or Outside?, European Foreign Affairs Review, nr 1.
 39. Wiener A. (2000) Forging Flexibility - the British 'No' to Schengen, ARENA Working Papers, WP 00/1.
 40. Wróbel I. (2007) Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa-Kraków.
 41. Zdanowicz M. (1996) Zewnętrzne implikacje porozumień z Schengen, Przegląd Prawa Europejskiego, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu