BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lańduch Paweł (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Tytuł
Pomiar statusu osób na rynku pracy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
Measurement of the Labour Market Status in the National Population and Housing Census 2011
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 2, s. 98-111, tab., bibliogr. s. 110
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Narodowy Spis Powszechny, Kwestionariusze, Metody ilościowe
Labour market, National census, Questionnaire, Quantitative methods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C83
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielokrotny pomiar statusu osób na rynku pracy z wykorzystaniem kwestionariusza statystycznego może posłużyć do zastosowania metod ilościowych do oceny jego jakości. W celu oceny jakości wyników badania stosuje się m.in. metody powtórnego, a także wielokrotnego pomiaru na wybranej próbie losowej. Na podstawie danych uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. (NSP 2011), zaprezentowano zastosowanie współczynnika zgodności Cohena oraz analizy klasy ukrytej do oceny jakości klasyfikowania osoby na rynku pracy. Pytania kwestionariusza spisowego pozwoliły na ocenę statusu osób na rynku pracy zgodnie z rekomendacją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i samooceny respondenta. W artykule przedstawiono tylko kwestię zgodności wyników uzyskanych w tych ujęciach w części spisu opartej na próbie losowej, pomijając wiele innych zagadnień dotyczących błędów losowych i nielosowych. (abstrakt oryginalny)

Multimeasurement of the person's labour market status based on the statistical questionnaire may be used for the assessment of its quality with quantitative methods. In order to evaluate the measurement quality we employ among others, remeasurement or multiple measurements for a random sample of units. Based on the data from the National Population and Housing Census 2011, this article presents appliance of the Cohen's coefficient of contingency and Latent Class Analysis for the assessment of respondent's labour force classification. The questions in the census questionnaire enable the evaluation of persons' labour market status according to International Labour Organisation (ILO) recommendation as well as give an opportunity to respondent's self-assessment. The article focuses on the issue of results' consistency obtained from these two types of information in the part of the Census based on a random sample. Many other aspects relating to random and non-random errors were omitted in the research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biemer, P. (2004). Modeling Measurement Error to Identify Flawed Questions. W: S. Presser, et al., Methods for Testing and Evaluating Survey Questionnaires. Chapter 12, Wiley, New York.
 2. Brzezińska, J. (2015). Analiza klas ukrytych w badaniach sondażowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 384.
 3. Cohen, J. (1960). A  coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurements, vol. 20, s. 37- 46.
 4. Eurostat (2014). ESS handbook for quality reports - 2014 edition.
 5. GUS (2008). Zasady Metodyczne Statystyki Rynku Pracy i Wynagrodzeń. http://stat.gov.pl/ /download/cps/rde/xbcr/gus/Zasady_metodyczne_stat_rynku_pracy_i_wynagrodzen.pdf.
 6. GUS (2013a). Ludność. Stan i  struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_ _NSP2011.pdf.
 7. GUS (2013b). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp- 2011/nsp-2011-wyniki/aktywnosc--ekonomiczna-ludnosci-polski-nsp-2011,12,1 .html.
 8. Hui, S., Walter, S. (1980). Estimating the error rates of diagnostic tests. Biometrics, no. 36, s. 167-171.
 9. ILO (1982). Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment, and underemployment adopted by the Thirteenth International Conference of Labour Statisticians. International Labour Organization, October, http://www.ilo.org/wcmsp5/ /groups/public/-dgreports/-stat/documents/normativeinstrument/wcms_087481.pdf.
 10. Jarosz- Nowak, J. (2007). Modele oceny stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami z wykorzystaniem współczynników kappa. Matematyka Stosowana: matematyka dla społeczeństwa, nr 8, s. 126-154.
 11. Koch, G.G., Landis, J.R. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics, vol. 33, s. 159-174.
 12. Lohr, S.L. (1999). Sampling: Design and Analysis. New York: Duxbury Press.
 13. ONZ (2006). Conference of European statisticians recommendations for the 2010 censuses of population and housing. Prepared in cooperation with the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), Genewa, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ /ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf.
 14. Vermunt, J. (1997). REM: A General Program for the Analysis of Categorical Data. Tilburg University, Holandia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu