BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocki Tomasz L. (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kapitał ludzki i jego efektywność w przedsiębiorstwie. Analiza porównawcza w ujęciu międzysektorowym
Human Capital and Its Efficiency in Company. Intersectoral Comparative Analysis
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 11, s. 7-22, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Analiza porównawcza, Efektywność, Spółki giełdowe
Human capital, Comparative analysis, Effectiveness, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy porówna wczej kapitału ludzkiego i jego efektywności w spółkach notowanych na GPW w Warszawie o różnych profilach działalności z trzech głównych sektorów gospodarki - przemysł, handel i usługi, finanse. W analizie wykorzystano kryteria bazujące na danych z rapor tów rocznych publikowanych przez badane spółki. Otrzymane wyniki wsk a- zują, na znaczne zróżnicowanie sytuacji zarówno z perspektywy głównych sektorów gospodarki, ich podsektorów, a także poszczególnych spółek w ramach danego po d- sektora(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a comparative analysis of human cap i- tal and its efficiency in compan ies listed on the Warsaw Stock Exchange of the three major sectors of the economy - industry, trade and services, finance - with different operational activities. In the analysis were used criteria based on data from the annual reports published by the exa mined companies. The results show a considerable dive r- sity of situations in the study area, both from the perspective of the main sectors of the economy, their sub -sectors, as well as individual companies within a given sub - sector(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackroyd, S., Batt, R., Thompson, P., Tolbert, P.S.: Work and Organization. Oxford: Oxford University Press 2005.
 2. Bloisi, W.: An Introduction to Human Resource Management.: London: McGraw-Hill 2007.
 3. Czajkowski, Z.: Kapitał ludzki pojęcie i miary . Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa: SGH 2012.
 4. Czechowska-Świtaj, T.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM 2005.
 5. Dobija, M.: Teoretyczne podstawy płacy (Część I). "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 5.
 6. Edvinsson, L., Malone, M.S.: Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN 2001.
 7. Fisher, C.D., Schoenfeldt, L.F., Shaw, J.B.: Human Resource Management. Boston/New York: Houghton Mifflin Company 2006.
 8. Gabcanova, I.: The Employees-The Most Important Asset in the Organizations. "Human Resources Management and Ergonomics" 2011, Volume V, No 1.
 9. Gorczyńska A., Rola zasobów niematerialnych w decyzjach dotyczących międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 2.
 10. Król, H.: Kapitał ludzki organizacji. In: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. H. Król, A. Ludwiczyński (eds). Warszawa: PWN 2006.
 11. Kucharcikova, A.: Human Capital-definitions and approaches. "Human Resources Management and Ergonomics" 2011, Volume V, No 2.
 12. Łukasiewicz, G.: Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: PWN 2009.
 13. McConnell, C.R., Brue, S.L.: Contemporary Labor Economics. New York/St. Louis: McGraw-Hill 1986.
 14. Nawrocki, T.: Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu 2012.
 15. Nawrocki, T., Zieliński, M.: Information policy of listed companies regarding human resources evidence from Poland, "Human Resources Management and Ergonomics" 2013, Vol. VII, No. 1.
 16. Nellis, J.G., Parker, D.: Principles of Business Economics. Harlow: Pearson Education 2006.
 17. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M.: Human Resource Management. Boston: McGraw-Hill/Irwin 2006.
 18. OECD, Human Capital Investment, An International Comparison, Center for Educational Research and Innovation 1998.
 19. Phillips, J.J.; Stone, R.D., Pulliam-Phillips, P.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru efektywności inwestycji. Kraków: Human factor 2003.
 20. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2004.
 21. Pulic, A.: Intellectual Capital-Does it Create or Destroy Value? "Measuring Business Excellence" 2004, vol. 8, no. 1.
 22. Samul, J.: Pomiar zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem HR Scorecard-studium przypadku. W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, B. Urbaniak (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011
 23. Sokołowska, A.: Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red.). Warszawa: PWN 2005.
 24. Szopik-Depczyńska, K., Korzeniewicz, W.: Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 24.
 25. Szwajca, D.: Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej 2012.
 26. Wyrzkowska, B.: Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji. "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2008, nr 66.
 27. Zieliński, M.: Human Capital in Small Enterprises. In: Human Capital as Development Factor on the Region: Macro- and Microeconomic Approach, K. Heffner, K. Malik (eds.). Warszawa: Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning Studia Regionalia 2006, Volume 16.
 28. Zieliński, M.: Kapitał ludzki jako składnik niematerialnych aktywów przedsiębiorstw. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 47
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu