BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Inteligentna specjalizacja jako koncepcja wdrażania polityki inteligentnego rozwoju
Intelligent Specialization as a Concept of Implementing the Intelligent Development Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 123-132, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentna specjalizacja, Innowacyjność, Strategia Europa 2020
Smart specialization, Innovative character, Europe 2020 Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań polityki inteligentnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji. Przedmiotem badań podjętych w artykule są prawne uwarunkowania inteligentnego rozwoju, związane z unijną perspektywą finansową 2014-2020; w szczególności odniesiono się do unijnej Strategii Europa 2020, polskiej Strategii Rozwoju Kraju 2020, strategii zintegrowanych i umowy partnerstwa. Wskazano ponadto rolę programów operacyjnych w realizacji polityki inteligentnego rozwoju, a zwłaszcza Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na tym tle przedstawiono koncepcję inteligentnych specjalizacji jako klucza do inteligentnego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to analyze the conditions of intelligent development policy with a special inclusion of intelligent specializations. The subject of research undertaken in the article are the legal conditions of intelligent development connected with EU financial perspective for the years 2014-2020, in particular it was related to the Europe 2020 strategy, integrated strategies and partnership agreement. Furthermore, the role of operational programs was indicated in conducting the intelligent development policy, especially the Intelligent Development Operational Program. On this basis the concept of intelligent specializations was presented as a key to intelligent development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bach-Głowińska J.: Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności. Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
  2. Del Castillo J., Barroeta B., Paton J.: Converting smart specialisation into a regional strategy. INFYDE Working Paper Year 1, vol. 2, no. 1, Información Y Desarrollo S.L., 2011.
  3. Dziedzic S., Woźniak L., Chrzanowski M.: Inteligentna specjalizacja jako droga do zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa, (red.): Borys T., Bartniczak B., Ptaka M.. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 377, Wrocław 2015.
  4. Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K.: Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw. Wyd. Geoprofit, Warszawa 2014.
  5. Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, Monitor Polski z dnia 22.11.2012, poz. 882.
  6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.
  7. Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja inteligentnych specjalizacji, (red.): Stawicki M., Wojnicka-Sycz E., Warszawa 2014.
  8. http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/inteligentny-rozwoj-po-ir/cele-po-ir/.
  9. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa- partnerstwa/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu