BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Warsaw University of Life Sciences), Wata Inez (Warsaw University of Life Sciences), Wróblewska Wioletta (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
The Influence of Selected Demographic and Economic Factors on Warsaw Inhabitants' Attitude to Fruit and Vegetables Consumed in the form of Convenience Food
Wpływ wybranych czynników demograficzno-ekonomicznych na postawy mieszkańców Warszawy dotyczące owoców i warzyw spożywanych w formie żywności wygodnej
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 2, s. 108-124, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Żywność wygodna, Warzywa, Owoce, Preferencje konsumenta
Convenience food, Vegetables, Fruit, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mając na względzie fakt, że rynek owocowo-warzywny jest istotnym segmentem sektora spożywczego, przeprowadzono badania preferencji mieszkańców Warszawy w zakresie produktów owocowych i warzywnych z grupy żywności wygodnej, z uwzględnieniem znajomości i popularności tego typu produktów, oceną poglądów i postaw w stosunku do tej formy żywienia, powodów i deklarowanej częstotliwości zakupu. Wykazano, że konsumenci reprezentują wobec żywności wygodnej raczej średni poziom zainteresowania, a zmiennymi różnicującymi czynniki wyboru produktów owocowych i warzywnych są przede wszystkim wiek i status społeczny. Innymi determinantami wyboru były też smak, świeżość, zapach, barwa i jakość. Wzrost popularności produktów żywności wygodnej, w tym owocowych i warzywnych, będzie w dużej mierze uzależniony od właściwych działań promocyjnych. Posunięcia te powinny mieć na celu nie tylko informowanie konsumentów o nowych produktach, ale kłaść nacisk przede wszystkim na wykształcenie pozytywnych przekonań do tego typu żywności oraz dostosowanie oferty do struktury potrzeb różnych grup nabywczych. Najczęściej nabywanymi produktami będą prawdopodobnie soki i napoje, koncentraty i przeciery warzywne stanowiące komponent do przygotowywania posiłków oraz produkty mrożone, nabywane w okresie ograniczonej podaży produktów świeżych.(abstrakt oryginalny)

In view of the fact that fruit and vegetables market is an important segment of food sector, this article presents the results of research on preferences of Warsaw residents in terms of fruit and vegetable products from the group of convenience food, including the knowledge and popularity of this type of products, evaluation of views and attitudes to this form of nutrition, the reasons for purchase and the declared purchase frequency. The studied consumers had different perception of this food category and their interest in it was not excessive. Especially age and social status were the variables differentiating the factors for choosing this type of food. Other determinants of the choice were taste, freshness, aroma, colour and quality. The rise in popularity of convenience food products, including fruit and vegetables, will be largely dependent on the proper promotional activities. These measures should aim not only at informing consumers about new products, but emphasise forming positive opinions on this type of food in the first place, and adjusting the offer to the structure of the needs of different purchasing groups. Juices and drinks, concentrates and vegetable purees forming a component for preparing meals as well as frozen products, purchased at the time of limited supply of fresh goods, are likely to be the most frequently purchased products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, G. (2010). Popularność żywności wygodnej. Journal of Agribusiness and Rural Developmend, no. 4(18), pp. 5-13.
 2. Buckley, M., Cowan, C., McCarthy, M. (2007). The convenience food market in Great Britain: Convenience food lifestyle (CFL) segments. Appetite, no. 49, pp. 600-617.
 3. Babicz-Zielińska, E. (2010). Postawy konsumentów wobec nowej żywności. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, no. 65, pp. 16-22.
 4. Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M., Laskowski, W. (2010). Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, no. 4(71), pp. 141-153.
 5. Babicz-Zielińska, E., Zabrocki, R. (2007). Konsument XXI wieku. Przemysł Spożywczy, no. 1, p. 7.
 6. Byrne, D. (1998). The state we're in. Marketing, no. 2, pp. 14-15.
 7. CBOS (2011). Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków. Warsaw: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Retrieved from: www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2011/K_005_11.PDF (data dostępu: 15.05.2016).
 8. Dąbrowska, A., Babicz-Zielińska, E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygeia Public Health, no. 46(1), pp. 39-46.
 9. Gawęcki, J. (2002). Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, no. 4 (33), pp. 6-14.
 10. Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Warszawa: SGGW.
 11. Harris, J. M., Shiptsova, R. (2007). Consumer Demand for Convenience Foods: Demographics and Expenditures. Journal of Food Distribution Research, no. 38(3), pp. 22-36.
 12. Janicki, A. (2003). Żywność wygodna; definicje i etapy rozwoju. Przemysł Spożywczy, no. 9, pp. 227-230.
 13. Janicki, A. (2006). Żywność wygodna. W: F. Świderski (ed.), Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, wyd. 3. Warszawa: WNT.
 14. Kabacińska, A., Nazarewicz, R. (2005). Czynniki wyboru i częstotliwość spożycia żywności wygodnej. Roczniki Naukowe SERiA, vol. VII, issue 8, pp. 93-97.
 15. Kociszewski, M. (2007). Rynek żywności wygodnej w Polsce. Przemysł Spożywczy, no. 10, pp. 24-29.
 16. Kołożyn-Krajewska, D., Sikora, T. (2004). Towaroznawstwo żywności. Warszawa: WSiP.
 17. Kowalczuk, I. (2004). Uwarunkowania konsumpcji koncentratów spożywczych. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, no. 3(1), pp. 187-198.
 18. Kozłowska, K., Szczecińska, A., Roszkowski, W. (2006). Perception of convenience food by older people living in Warsaw. Polish Journal of Food Nutrition Sciences, no. 15/56, issue 2, pp. 227-233.
 19. Krełowska-Kułas, M. (2005). Badanie preferencji konsumenckich żywności wygodnej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, no. 678, pp. 141-148.
 20. Makała, H. (2013). Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce - wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, no. 12(2), Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, pp. 105-118.
 21. Malczyk, E., Misiarz, M., Złoteńska-Synowiec, M., Ratajczyk, D. (2013). Zachowania nabywcze wybranej grupy studentów wobec mrożonej żywności wygodnej. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, vol. 3, no. 3, pp. 249-255.
 22. Mojka, K. (2012). Wybrane produkty żywności wygodnej - ocena preferencji i częstotliwości ich spożycia wśród studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, no. 93(4), p. 828-833.
 23. Olejniczak, T. (2010). Determinanty zachowań konsumentów na Polskim rynku żywności wygodnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, no. 16, pp. 321-331.
 24. Olejniczak, T., Sojkin, B. (2008). Postrzeganie nowoczesnej żywności przez polskich konsumentów. W: Z. Kędzior, G. Maciejewski (ed.), Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana? (pp. 103-119). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 25. Prymon, M. (2001). Współczesne badania marketingowe. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 26. Rejman, K., Halicka, E., Nagalska, H. (2015). Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów. Wieś i Rolnictwo, no. 3(168), pp. 117-132.
 27. Sieczko, A., Wojcieszyńska, Z. (2013). Produkty tradycyjne i regionalne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Folia Pomeranea Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, no. 299(70), pp. 181-190.
 28. Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2016. Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poz. 39, Załącznik do informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8 listopada 2013 r., Warszawa 2013, pp. 2-3 (25.01.2016).
 29. Szymańska, A. (2012). Jakość tzw. "żywności wygodnej", na przykładzie wyników kontroli jakości handlowej koncentratów spożywczych. Wiedza i jakość, no. 3(26), pp. 7-10.
 30. Verlegh, P.W.J., Candell, M.J.J.M. (1999). The consumption of convenience foods: reference group and eating situations. Food Quality and Preference, no. 10, pp. 457-464.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1240392
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu