BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zamelski Piotr (Politechnika Opolska)
Tytuł
Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu leczniczego w związku z leczeniem chorób układu krążenia na przykładzie wybranych spraw cywilnych
Compensation Liability of Healthcare Subject in Connection with The Treatment of Cardiov Ascular Diseases on The Example of Selected Civil Cases
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 11, s. 78-87, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Prawo cywilne, Odszkodowania, Medycyna, Postępowanie dowodowe
Civil law, Compensation, Medicine, Evidence proceeding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są wybrane sprawy cywilne związane z odpowiedzialnością cywilną podmiotu leczniczego za spowodowanie szkody w związku z leczeniem chorób układu krążenia. W szerszym ujęciu omawiany problem dotyczy stosowania prawa przez sądy powszechne w odniesieniu do praktyki medycznej. Naprawienie przez podmiot leczniczy szkody spowodowanej popełnieniem tzw. błędu medycznego w każdym wypadku polega na obowiązku zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. W toku rozważań omówiono trzy sprawy, które zakończyły się wydaniem prawomocnego orzeczenia przez sądy powszechne. W odniesieniu do każdej sprawy omówiony został stan faktyczny ustalony w toku postępowania dowodowego oraz rozstrzygnięcie sądu(abstrakt oryginalny)

The subject of this paper are selected civil cases related with the civil liability of healthcare institutions for damages resulting from the treatment of cardiovascular diseases. Generally the problem discussed concerns the application of the law by the common courts regarding medical practice. The remedy for damages caused by so-called medical errors involves the automatic payment of compensation or satisfaction. In its further part the paper discusses three cases which reached final legally-binding judgements issued by common courts. The facts established by the evaluation of the evidence and the court's decision are discussed with regard to every case. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości.
 2. Dudek, D., Legutko, J., Siudak, Z. i in.: Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. "Kardiologia Polska" 2013, nr 11.
 3. Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Demograficzny. Warszawa 2015.
 4. Klimek, D.: Kontraktowa forma świadczenia pracy w ochronie zdrowia -szansa czy zagrożenie?. "Polityka społeczna" 2010, nr 7.
 5. Kubica, J., Gil, R. J., Pieniążek, P.: Wytyczne dotyczące koronarografii, "Kardiologia Polska" 2005, 63 (supl. III).
 6. Nesterowicz, M.: Prawo medyczne. Toruń: Dom Organizatora TNOiK 2013.
 7. Piotrowska, I.: Pozycja i rola biegłego sądowego w świetle oczekiwań organu procesowego. "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" 2007, LVII.
 8. Sacha, J., Guzik, P.: Nowa uniwersalna definicja zawału serca. Część 3. Kryteria elektrokardiograficzne. "Anestezjologia i Ratownictwo" 2013, nr 7.
 9. Serwach, M.: Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. "Prawo asekuracyjne" 4/2011.
 10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Absencja chorobowa w 2014 roku, Warszawa: 2015.
 11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2016 r.,poz. 1638 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 2016 r., poz.380 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.
 15. Akta Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. akt I ACa 472/14,
 16. http://www.orzeczenia.ms.gov.pl], opracowanie własne.
 17. Akta Sądu Okręgowego w Lublinie, sygn. akt I C 39/12,
 18. http://www.orzeczenia.ms.gov.pl], opracowanie własne.
 19. Akta Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt II Ca 1340/12,
 20. http://www.orzeczenia.ms.gov.pl], opracowanie własne.
 21. Ministerstwo Sprawiedliwości, Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości. Ewidencja spraw o odszkodowania w latach 2001-2014,
 22. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna], opracowanie własne.0
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu