BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skarżyńska Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2015 roku : wyniki badań w systemie AGROKOSZTY
Unit Costs and Income from Selected Products in 2015 : Research Results in the Agrokoszty System
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 2, s. 178-203, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkty rolne, Produkcja roślinna, Ocena opłacalności produkcji, Koszty jednostkowe, Wyniki badań
Agricultural products, Crop production, Estimation of profitability production, Unit cost, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wyników ekonomicznych jęczmienia jarego, kukurydzy na ziarno, ziemniaków jadalnych, łubinu słodkiego, grochu pastewnego oraz soi w 2015 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, czyli takich, które swoją produkcję przeznaczają na sprzedaż. Jednostki te mają charakter przedsiębiorstw. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale było także ich uzależnienie od warunków zewnętrznych (np. rynkowych, pogodowych). Następstwem zróżnicowania kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz kosztu zaangażowania w proces produkcji własnych czynników wytwórczych jest zróżnicowanie kosztów ekonomicznych. Z badań wynika, że najwyższe odnotowano przy uprawie na małą skalę ziemniaków jadalnych, łubinu słodkiego, grochu pastewnego i soi. Natomiast przy uprawie na skalę średnią - jęczmienia jarego i kukurydzy. Wraz ze wzrostem skali uprawy dochód z działalności z tytułu zarządzania bez dopłat, należny rolnikowi jako przedsiębiorcy, na ogół zwiększał się, ewentualnie malała strata. Stratę powstałą w procesie produkcji pokryły dopłaty. Wyniki badań wskazują na przewagę dużej skali, chociaż ujawniała się ona na różnych poziomach rachunku ekonomicznego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is analysis of economic results of spring barley, grain maize, edible potatoes, sweet lupine, fodder pea and soybean in 2015 for farms having different production scale of these products. Research was held at commercial farms, which sell their production. These farms are enterprises. The results of products were influenced by production capacity of farms, i.e. resources of land, labour and capital, their quality and the way of use but they were also dependent on external conditions (e.g. market, weather). The consequence of diversification of direct and indirect costs and the cost of use in the production process of own factors of production is the diversity of economic costs. The research showed that the highest economic costs were recorded for small-scale of cultivation: edible potatoes, sweet lupine, fodder pea and soybean. While medium-scale of cultivation - spring barley and grain maize. With the increase of cultivation scale the income from management activity without subsidies - due to a farmer as an entrepreneur - generally increased or the loss decreased. The loss incurred in the production process was covered by subsidies. The results indicate the advantage of a large scale of production, but it was revealed at different levels of economic calculation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj, L., Mańko, S. (2004). Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych. W: Rachunkowość rolnicza. Warszawa: Difin, s. 36-54, 77-95.
  2. Manteuffel, R. (1984). Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL, s. 263-265.
  3. Runowski, H. (2009). Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych - aspekty teoretyczne. Zeszyty Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, s. 197-210.
  4. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1995). Ekonomia 1. Warszawa: PWN, s. 704-713.
  5. Skarżyńska, A. (2010). Zagadnienie metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(324), s. 90-107.
  6. Skarżyńska, A. (2016). Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku. Warszawa: IERIGŻ-PIB.
  7. Ziętara, W. (1998). Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. W: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (s. 17-31). SGGW, nr 34, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1240801
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu