BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja systemu płatności bezpośrednich w UE, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce
Direct Payments to Farmers in Poland and EU Member States
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 4 (48), s. 37-54, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wspólna polityka rolna
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, Gospodarstwa rolne, Wspieranie rolnictwa, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Arable farm, Agriculture support, Payments for agricultural
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest omówienie i ocena zmian płatności bezpośrednich w systemie wsparcia gospodarstw rolnych w UE, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. W artykule przedstawiono znaczenie płatności bezpośrednich w polityce interwencyjnej UE, określono wysokość wydatków na płatności, a także wskazano na najistotniejsze cechy tego systemu na przykładzie Polski. Dotychczasowe zmiany w systemie płatności bezpośrednich w Unii Europejskiej w dalszym ciągu powodują wiele wątpliwości wynikających ze zróżnicowanego poziomu wsparcia gospodarstw rolnych. Największe różnice w wysokości płatności bezpośrednich można zauważyć zarówno w starych, jak i nowych krajach członkowskich, i w kwocie ogólnej, i w przeliczeniu na jednostkę powierzchni kwalifikującej się do wsparcia. Ocena systemu płatności bezpośrednich zawarta w niniejszym opracowaniu przygotowana została na podstawie literatury przedmiotu, dokumentów rządowych, rozporządzenia Rady UE, oficjalnego opracowania i raportów Komisji Europejskiej, a także opracowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.(fragment tekstu)

The article looks at the changes in the system of direct payments in the EU. The first section briefly examines the history of direct payments and models of payments in the EU. In the second section, the author presents the level of financing of direct payments and examines disparities in terms of average payments per hectare among the EU member states. In the final section of the article, the main focus is placed on the new system of direct payments in Poland. This new regulation introduces better targeted and equally distributed scheme and imposes environmental requirements on the farms.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biernat-Jarka A., Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing" 2012, nr 8(27).
  2. Biernat-Jarka A., Ocena systemu płatności bezpośrednich na przykładzie Wielkiej Brytanii, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2010, t. 12, z. 2.
  3. Moehler R., The Internal and External Forces Driving CAP Reforms [w:] The Perfect Storm - The Political Economy of the Fischler Reforms of the Common Agricultural Policy, J.F.M. Swinnen (ed.), Centre for European Policy Studies, Brussels 2008.
  4. Pietras J., Przyszłość budżetu Unii Europejskiej. Spójność celów, polityk i finansów unijnych, demosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2008.
  5. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Ósme Sprawozdanie Finansowe Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Rok budżetowy 2014, Komisja Europejska, Bruksela 14 września 2015 r., COM(2015) 444 final.
  6. System płatności bezpośrednich w Polsce, MRiRW, Warszawa, maj 2015 r.
  7. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C83/47 z 20 marca 2010 r.
  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz.Urz. UE L 347/608 z 20 grudnia 2013 r.
  9. Implementation of the first pillar of the CAP 2014-2020 in the EU Member States, Directorate-General for International Policies, European Parliament, 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu