BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ołowski Jarosław (Agencja Rynku Rolnego), Trajer Marzena (Agencja Rynku Rolnego)
Tytuł
Unijny system regulacji wsparcia rynków rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów wdrażanych przez Agencję Rynku Rolnego
System of EU agricultural markets organization and instrument used in Poland by the Agricultural Market Agency
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 4 (48), s. 55-99, bibliogr. 63 poz.
Tytuł własny numeru
Wspólna polityka rolna
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Rynek rolny, Interwencjonizm w rolnictwie
Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural markets, Interventionism in agriculture
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Rynku Rolnego (ARR)
Agricultural Market Agency (ARR)
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie unijnego systemu wspólnej organizacji rynków, w tym działań prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) w zakresie realizacji mechanizmów w nim przewidzianych. W opracowaniu wykorzystano dane wtórne pochodzące ze sprawozdań z działalności ARR w latach 2004-2015 oraz z bieżących informacji z 2016 r. zawartych w materiałach wewnętrznych ARR, unijne i krajowe akty prawne, a także literaturę przedmiotu. Wyniki analizy przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.(fragment tekstu)

In this paper the authors present functioning of agricultural market organization system on the example of Agricultural Market Agency's (AMA). They discuss various policy tools supporting agriculture with particular attention given to activities of AMA, which is an institution supervised by the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Finance within the scope of the Common Agricultural Policy and related tasks. Since 2004, the agency is an accredited EU Paying Agency distributing financial support and performing controls of manufacturing of agricultural products under the Common Agricultural Policy. The paper presents also the regulation regarding public intervention in the agricultural markets, quotas and aid schemes, marketing, production standards and trade with third countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Wymiary i cele interwencjonizmu rolnego w krajach o różnym poziomie rozwoju [w:] Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 2. Czyżewski A., Matuszczak A., Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2014, t. 101, z. 2.
 3. Komisja Europejska, Ramy monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020, 2015.
 4. Komisja Europejska, Wspólna polityka rolna - z myślą o żywności, obszarach wiejskich i środowisku, 2014.
 5. Komisja Europejska, Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Rolnictwo, 2014.
 6. Kowalski A., Rembisz W., Wspólna polityka rolna a rynki rolne w Polsce, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2010, nr 9-10.
 7. Kowalski A., Wigier M., Dudek M., Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja?, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 8. Kowalski A., Wigier M., Dudek M., Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 9. Kowalski A., Wigier M., Wieliczko B., WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 10. Krzyżanowska K., Trajer. M., Regionalne zróżnicowanie integracji producentów w sektorze owoców i warzyw, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2015, t. XVII, z. 3.
 11. MRiRW, "Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020", projekt z 4 sierpnia 2016 r.
 12. Myśliwiec R., Uprawa winorośli, Wydawnictwo Plantpress, Kraków 2009.
 13. Parlament Europejski, Pierwszy filar WPR: I - wspólna organizacja rynków produktów rolnych (WORR), dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, 2016.
 14. Rembisz W., Stańko S., ARR w systemie regulacji polskiego rynku rolnego [w:] Agencja Rynku Rolnego 1990-2005, ARR, Warszawa 2005.
 15. Rzeszutko A., Poczta W., Znaczenie wspólnej polityki rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce, wystąpienie podczas IX Kongresu Ekonomistów Polskich.
 16. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2015 roku, ARR, Warszawa 2016.
 17. Stańko S., Wspólna Polityka Rolna - zasady, mechanizmy i system instytucjonalny [w:] Agencja Rynku Rolnego 1990-2005, ARR, Warszawa 2005.
 18. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 19. Stiglitz J.E., Some Theoretical Aspects of Agricultural Policies, "The World Bank Research Observer" 1987, t. 2, nr 1.
 20. Trajer M., ARR wspiera producentów rolnych w sytuacjach kryzysowych, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2016, nr 3.
 21. Trajer M., Integracja producentów rolnych - działalność Agencji Rynku Rolnego, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2016, nr 1.
 22. Trajer M., Wojtkiewicz M., Działania Agencji Rynku Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing" 2012, nr 8(57).
 23. Wiatrak A.P., Grupy producenckie jako forma więzi w agrobiznesie, "Problemy Zarządzania" 2015, t. 13, nr 1(50).
 24. Wiatrak A.P., Grupy producentów rolnych - istota działania i zarządzania nimi, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2006, t. VIII, z. 4
 25. Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2016.
 26. Wilkin J., Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, seria "Opinie i Ekspertyzy OE" nr 123, Kancelaria Senatu, Warszawa 2010.
 27. Wilkin J., Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, ekspertyza do programu operacyjnego "Polska Wschodnia 2007-2013", 2007.
 28. WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2007.
 29. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001, ze zm.
 30. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2165/2005 z 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, ze zm.
 31. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), ze zm.
 32. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, ze zm.
 33. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych, ze zm.
 34. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, ze zm.
 35. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, ze zm.
 36. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, ze zm.
 37. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
 38. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ze zm.
 39. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, ze zm.
 40. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1369 z 7 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.
 41. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych.
 42. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/921 z 10 czerwca 2016 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.
 43. Decyzja wykonawcza Komisji z 30 marca 2015 r. w sprawie ostatecznego przydziału pomocy Unii Europejskiej państwom członkowskim w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" na okres od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 lipca 2016 r.
 44. Decyzja wykonawcza Komisji z 30 marca 2016 r. w sprawie ostatecznego przydziału pomocy Unii Europejskiej państwom członkowskim w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" na okres od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r.
 45. Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. nr 88, poz. 983, ze zm.
 46. Ustawa z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, Dz.U. 2016, poz. 58.
 47. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2015, poz. 163, ze zm.
 48. Ustawa z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, Dz.U. 2016, poz. 401, ze zm.
 49. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Dz.U. 2016, poz. 155, ze zm.
 50. Ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, Dz.U. nr 97, poz. 799, ze zm.
 51. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241, ze zm.
 52. Ustawa z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U. 2014, poz. 1104, ze zm.
 53. Ustawa z 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 243.
 54. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. 2016, poz. 217, ze zm.
 55. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. poz. 478, ze zm.
 56. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Dz.U. poz. 349, ze zm.
 57. Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Dz.U. nr 204, poz. 1507, ze zm.
 58. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego, Dz.U. nr 30, poz. 181, ze zm.
 59. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole", Dz.U. poz. 1151.
 60. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Dz.U. poz. 135.
 61. Http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2563_en.htm.
 62. Www.arr.gov.pl.
 63. Www. minrol.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu