BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Adam (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Jabłoński Rafał (Klub Sportowy Mydlice w Dąbrowie Górniczej; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)
Tytuł
Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu klubów piłkarskich
Conceptualization and Operationalization of Business Models in Football Clubs
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 2, s. 77-86, tab., bibliogr. 33 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Klub sportowy, Kluby piłkarskie, Modele biznesowe
Sports club, Football clubs, Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zasad konceptualizacji i operacjonalizacji modeli biznesu klubów piłkarskich, z szczególnym uwypukleniem propozycji kanwy modelu biznesu klubów piłkarskich oraz zbioru kroków niezbędnych do jego właściwego wdrożenia. Jednocześnie autorzy artykułu stawiają tezę, iż niezbędnym czynnikiem osiągania wysokiej efektywności klubów sportowych jest skonstruowanie kanwy modelu biznesu klubów piłkarskich złożonej z kilku warstw logicznie ze sobą powiązanych. Są to: warstwa zasobowa: podwarstwa wewnętrzna, podwarstwa aktorów sieci piłkarskiej/interesariuszy, warstwa wynikowa: podwarstwa efektywności i podwarstwa współpracy zewnętrznej/wymiany.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is demonstrate the conceptualization and operationalization of the business models in football clubs, with a particular emphasis on proposals canvas business model of football clubs and a set of steps for its implementation. At the same time the authors of the article put the thesis that an essential factor in achieving high performance sports clubs is to construct a business model canvas of football clubs consisting of several layers of logically interrelated. These are: a layer of resources: sublayer internal, sublayer actors of networks football / stakeholders, the performance layer: sublayer sublayer efficiency and external cooperation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C., 2005, The power of business models, Business Horizons, 48 (3), s. 199-207.
 2. Osterwalder Α., 2004, The business model ontology a proposition in a design science approach, These, Universite de Lausanne Ecole des Hautes Etudes Eommerciales.
 3. Chesbrough Η., 2010, Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, Long Range Planning 43, s. 354-363.
 4. Slywotzky Α., Morrison D.J. Andelman В., 1997, The profit zone. How strategic business design will lead you to tomorrow's profits. New York: Times Business.
 5. Obłój К., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 6. Nogalski В., 2008, Idea strategii "błękitnego oceanu" w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, w: Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 123.
 7. Nogalski В., 2009, Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, w: Krupski R. (red), Zarządzanie strategiczne, rozważania, kierunki badań, Prace Nauk. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych, s. 33-47.
 8. Falencikowski T., 2013, Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. CeDeWu, Warszawa.
 9. Jabłoński M., 2013, Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 10. Jabłoński Α., 2013, Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa
 11. Boons, F. & Ludeke-Freund, F. , 2013, Business models for sustainable innovation: State-ofthe-art and steps towards a research agenda, Journal of Cleaner Production, Vol. 45, s. 9-19
 12. Nielsen, C., & Lund, M., 2015, The Concept of Business Model Scalability (March 9, 2015). Available at SSRN. https://ssrn.com/abstract=2575962, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2575962.
 13. A. Jabłoński, Μ. Jabłoński, 2016, Research on business models in their life cycle, Sustainability, s. 8,430.
 14. Nogalski В., Szpitter A.A., Jabłoński Μ., 2016, Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Czakon W., 2011, Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji 11/2011, s.3.
 16. Jabłoński Α., Jabłoński M., 2013, Projektowanie sieciowych modeli biznesu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 12 ( 767) Grudzień, s.38.
 17. Sznajder Α., 2007, Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, GOSPODARKA NARODOWA Nr 10/2007, s.51
 18. Kelly K., Lewis R., Thomas Richard Mortimer Т. R., 2012, In Football We Trust?, International Journal of Business and Social Science ,Vol. 3 No. 8 [Special Issue - April 2012]
 19. Callejo Μ. В., Forcadell F. J., 2006, Real Madrid Football Club: A New Model of Business Organization for Sports Clubs in Spain, Global Business and Organizational Excellence · DOI: 10.1002/joe.20121 · November/December 2006, 284-299.
 20. Cyfert Sz., Janicki Μ., 2016, Modele biznesowe klubów piłkarskich - próba typologizacji, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce / Research on enterprise in modem economy, Quarterly Journal-No4/2016 (19), DOI: 10.19253/reme.2016.04.001, 9-16
 21. Perechuda I., 2014, Czynniki ryzyka w zarządzaniu wartością klubów sportowych, w: Nessel K, Wszendbył- Skulska E. (red. nauk), 2014, MŁODZI O SPORCIE 2014 BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZATORZY IMPREZ SPORTOWYCH, , Publikacja Katedry Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków, s.85
 22. Dima Τ., 2015, The Business Model of European Football Club Competitions, Procedia Economics and Finance 23, 1245-1252, doi: 10.1016/S2212-5671 (15)00562-6
 23. Chynał P., Cieśliński W. В., Perechuda I., 2014, Value of a football club in the context of social media, INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(34)·2014, Publishing House of Wrocław University of Economics Wrocław, p.53
 24. Krisztina Andras - Zsolt Havran, 2015, New business strategies of football Clubs, APSTRACT Vol. 9. Number 1-2. 2015. pages 67-74.
 25. Timmers P., 1998, Business Models for Electronic Markets, In: International Journal on Electronic Markets and Business Media, Vo.8 No. 2, 3-8
 26. Timmers P., 1999, Electronic Commerce: Strategies and Models from business-to-business trading, Wiley & Sons, Chichester, 27-43.
 27. Afuah Α., Tucci C.L., 2003, Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 28. Cyfert S., Krzakiewicz K., 2011, Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, w: Krupski R. (red), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczość, Wałbrzych, 100-105.
 29. Neely A. , Delbridge R., 2007, Effective Business Models: What Do They Mean for Whitehall, www.nationalschool.gov.uk/sunningdaleiinstitute
 30. P. McNamara, S. I. Peck, A. Sasson, 2013, Competing Business Models, Value Creation and Appropriation in English Football, Long Range Planning, Volume 46, Issue 6, December 2013, s. 475-487.
 31. Teece D.J., 2010, Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning 43, 172-194.
 32. Sz. Cyfert, M. Janicki, 2014, Zastosowanie koncepcji modelu biznesu do opisu logiki funkcjonowania klubu piłkarskiego. Marketing i Rynek 5/2014, s.291
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu