BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Dorota (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Wybrane unijne systemy jakości produktów rolnych
Selected EU Quality Systems for Agricultural Products
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 4 (48), s. 163-191, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Wspólna polityka rolna
Słowa kluczowe
Jakość żywności, Rolnictwo ekologiczne, Produkty regionalne
Food quality, Ecological agriculture, Regional product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest: przedstawienie unijnych podstaw prawnych i głównych zasad prowadzenia ekologicznej produkcji rolniczej, a także wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych oraz analiza znaczenia i skali rolniczej produkcji ekologicznej oraz produkcji żywności regionalnej i tradycyjnej w UE2. W pierwszej części opracowania skupiono się na zagadnieniach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Omówiono walory odżywcze produktów ekologicznych i znaczenie rolnictwa ekologicznego w rozwoju obszarów wiejskich, regulacje prawne oraz skalę rolniczej produkcji ekologicznej w UE (w tym w Polsce), z uwzględnieniem rozmiarów sprzedaży detalicznej i opinii konsumentów. W drugiej części przeanalizowano kwestie związane z rynkiem produktów regionalnych i tradycyjnych (znaczenie, podstawowe regulacje prawne, liczba unijnych produktów zarejestrowanych w UE, szacunkowa skala sprzedaży, postawy konsumentów). W obu częściach przedstawiono również zasady unijnego wsparcia dla omawianych kierunków produkcji.(fragment tekstu)

The article provides an overview of the EU quality schemes for agricultural products such as organic farming and regional and traditional production. The first section covers the role and benefits of organic farming in the EU. It also presents regulations on such production, its scope and volume, value of retail sales and consumption of organic food per capita. The second section focuses on the issue of regional and traditional products. The author discusses regulations, role and scope of EU certification schemes (Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed) and sales value of such products. The final section examines prospects of organic agriculture and certification schemes of regional and traditional products.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranski M. i in., Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analysis, "British Journal of Nutrition" 2014, nr 112.
 2. Biller E., Obiedziński M., Waszkiewicz-Robak B., Produkty chronione z krajów trzecich, zarejestrowane w UE, "Przemysł Spożywczy" 2016, nr 6.
 3. Głodek M., Polityka jakości żywności w Unii Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2015, nr 5.
 4. Gulbicka B., Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce, seria "Program Wieloletni 2011-2014" nr 116, IERiGZ-PIB, Warszawa 2014.
 5. Kontrola produkcji/certyfikacja produktów, http://www.agrobiotest.pl.
 6. Mamos E., Polska żywność ekologiczna podbija zagraniczne rynki. W promocji pomagają fundusze UE, 27 kwietnia 2015 r., http://www.polskieradio.pl.
 7. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, "Aktualna sytuacja w sektorze polskiego pszczelarstwa", Warszawa, lipiec 2016 r.
 8. Naukowcy z SGGW opublikowali w British Journal of Nutrition nowe badania nad ekologicznym mięsem i mlekiem (16 lutego 2016 r.), http://www.ppr.pl/rolnictwo/naukowcy-z-sggw-opublikowali-w-british-journal-of-nutrition-nowe- -badania-nad-ekologicznym-miesem-i-mlekiem.
 9. New study finds significant differences between organic and non-organic crops, http:// research.ncl.ac.uk/nefg/QOF/crops/page.php?page=1.
 10. Organic in Europe. Prospects and developments 2016, IFOAM EU-Group, 2016.
 11. Produkty regionalne i tradycyjne, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne.
 12. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), skrócona wersja programu, MRiRW, Warszawa, 27 kwietnia 2016 r., http:// www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich- 2014-2020.
 13. Rejman K., Halicka E., Nagalska H., Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów, "Wieś i Rolnictwo" 2015, nr 3 (168).
 14. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2015.
 15. Rolnictwo ekologiczne, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne.
 16. Średnicka-Tober D. i in., Higher PUFA and omega-3 PUFA, CLA, a-tocopherol and iron, but lower iodine and selenium concentrations in organic bovine milk: A systematic literature review and meta- and redundancy analysis", "British Journal of Nutrition" 2016, nr 115.
 17. Średnicka-Tober D. i in., Composition differences between organic and conventional meat; a systematic literature review and meta-analysis, "British Journal of Nutrition" 2016, nr 115.
 18. Żakowska-Biemans S., Zachowania polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2015, nr 4.
 19. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dz.Urz. UE L 189 z 20 lipca 2007 r., s. 1, ze zm.
 20. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, Dz.Urz. UE L 250 z 18 września 2008 r., s. 1, ze zm.
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.Urz. UE L 343 z 14 grudnia 2012 r., s. 1.
 22. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych, Dz.Urz. UE L 179 z 19 czerwca 2014 r., s. 17.
 23. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. UE L 179 z 19 czerwca 2014 r., s. 36, ze zm.
 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolnych na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1609/2005, Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 487, ze zm.
 25. Ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. 2015, poz. 497.
 26. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, Dz.U. 2005, nr 10, poz. 68, ze zm.
 27. Wniosek o rejestrację Miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny / Seinų/Lazdijų krašto medus, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne- i-tradycyjne/Produkty-zarejestrowane-jako-Chronione-Nazwy-Pochodzenia- Chronione-Oznaczenia-Geograficzne-oraz-Gwarantowane-Tradycyjne- -Specjalnosci.
 28. "Door" (unijna baza produktów regionalnych i tradycyjnych), http://www.ec.europa/eu/agriculture/quaity/door.
 29. Http://www.food-info.net/pl/index.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu