BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumilak Jan (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodarowania informacją
Rationality of the Tourism Services Consumer Behavior in the Context of Information Management
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2007, nr 18, s. 7-24, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Zachowania konsumenta, Racjonalność, Zarządzanie informacją
Tourism services, Consumer behaviour, Rationality, Information management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego i związany z tym wzrost dostępu uczestników rynku do informacji zachęca do kontynuowania dyskusji o wpływie gospodarowania informacją na racjonalność zachowań konsumentów. Przez gospodarowanie informacją rozumiemy tu proces zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, czego efekty ujawniają się w decyzjach, jako rezultacie wyboru określonego działania ze zbioru rozpatrzonych alternatyw. Opierając się na zakreślonej wcześniej teoretycznej płaszczyźnie analizy podniesionego zagadnienia, w opracowaniu rozpatrywano te jego aspekty, które mogą okazać się pomocne w wyjaśnianiu zachowań nabywców uczestniczących w rynku usług turystycznych. Właściwości tego rynku zdają się uzasadniać postawienie pytania: W jakim stopniu uwzględnienie kwestii gospodarowania informacją poszerza kontekst, w którym należałoby dyskutować racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych? Próbę odpowiedzi na to pytanie potraktowano równocześnie jako okazję do wyeksponowania roli instytucji w racjonalizacji wyborów dokonywanych przez uczestników rynku usług. Starano się przy tym podkreślić znaczenie instytucjonalnych form działalności marketingowej na rynku turystycznym oraz informacyjnych systemów wspomagania konsumenckich decyzji podejmowanych na tym rynku. Jak się wydaje, próba wypowiedzi na podniesione tematy może przyczynić się do wzbogacenia zbioru pytań stawianych w badaniach nad społeczno-ekonomicznymi aspektami zaspakajania potrzeby turystyki. (abstrakt oryginalny)

The development of information society and, what follows, the accessibility of information available to the market factors invites a discussion about the influence of information management on the rationality of consumer behavior. Information management is defined here as the process of collecting, conserving, and processing information, while the effects of this management can be seen in decisions, defined as the choice of action made from the pool of accessible alternatives. Based on the theoretical framework that had been presented beforehand, in what follows this problem is discussed in the context of the situation of tourist consumer behaviour. The characteristics of this market seem to provide many arguments that justify the following question: To what extend including information management in the discussion expands the context in which we need to talk about the rationality of the tourism services consumer behavior? At the same time, asking this question provides an opportunity to emphasize the role of market institutions in the rationalization consumer's decisions. It has also been intended here to stress the importance of institutionalized forms of marketing activities on the tourism market as well as information systems that assist consumers in the process of making decisions in the context of this market. As it seems, an attempt to answer these questions may enrich the pool of questions that are being asked by researchers investigating socio-economic aspects of meeting the needs of tourism markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Marciniec T. (2003) Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków.
 2. Altkorn J. (1994) Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Akerlof G.A.(1970) The Market for Lemons, Qualitative Uncertainty and the Market Mechanizm [w:] Quarterly Journal of Economics, nr 84.
 4. Arrow K. J. (1979) Eseje z teorii ryzyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Blaug M.( 1995) Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Eisenhardt K.(1989) Agency Theory: An Assessment and Review, Academy on Management Review, vol. 14, no 1.
 7. Etzioni A. (1986) Rationality is Anti-entropic, Journal of Economic Psychology, vol.7.
 8. Hardt Ł. (2005) Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 9. Holloway J. Ch., Robinson Ch.( 1997) Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (1982) Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge Univ. Press.
 11. Klimkowski C. (2002) Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, Ekonomista, nr 6.
 12. Leibenstein H. (1988) Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 13. Małysz J. (2003) Instytucje a koszty transakcyjne w świetle instytucjonalnej ekonomii, Ekonomista, nr 3.
 14. McTier Anderson L.( 1994) Marketing science: where's the beef? - failures in efforts to establish the scientific aspect of marketing theory-includes bibliography, Business Horizons, Jan-Feb.
 15. Middleton V.T.C. (1996) Marketing w turystyce, Warszawa.
 16. Perminov S.B. Upowszechnianie technologii handlu elektronicznego w Rosji, www.tiger.edu.pl
 17. Sagan A. Modele zachowań konsumenta, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, www.cm.pl
 18. Sagan A. Marketing relacyjny, www.statsoft.pl
 19. Sagan A. (2007) Racjonalność - właściwość konsumenta czy modelu badacza? (maszynopis).
 20. Simon H. (1996) Zarządzanie cenami, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 21. Simon H.A. (1972) Theories of Bounded Rationality [w:] C.B. McGuire, R. Radner, Decision and Organization, North-Holland Publishing Company.
 22. Smith V. (2003) Constructivist and Ecological Rationality in Economics, American Economic Review, June.
 23. Stępień B., Szarzec K. (2007) Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, Ekonomista nr 1.
 24. Williamson O. (1998) Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Ząbkowicz A.( 2003) Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu