BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Jakub (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Praca nierejestrowana w Polsce : skala zjawiska oraz krajowe regulacje prawne
Undeclared Work in Poland : Scale of the Phenomenon and Domestic Regulations
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 2, s. 24-37, tab., bibliogr. 22 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Praca nierejestrowana, Prawo pracy
Labour market, Employment, Black-leg labour, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja podstawowych wyznaczników zjawiska pracy nierejestrowanej w Polsce oraz charakterystyka regulacji prawnych dotyczących tego zjawiska. W artykule przedstawiono skalę oraz strukturę pracy nierejestrowanej w Polsce oraz motywy podejmowania takiej aktywności zawodowej przez Polaków. Ponadto scharakteryzowano środki i instrumenty prawne stosowane przez krajowego ustawodawcę, których zasadnicza funkcją jest zwalczanie oraz przeciwdziałanie analizowanemu zjawisku na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present basic determinants of undeclared works in Poland and to characterize regulations regarding this phenomenon. The author tries to both present scale and structure of undeclared work in Poland and analyze motives for undertaking such form of working activity by Poles. Furthermore, the article includes detailed characteristics of legal measures and remedies which function is to prevent and combat analyzed phenomenon of labor market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski, Μ., Kryńska, Ε., Pater, К., Walewski, Μ. (red), 2008, Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej, Warszawa.
 2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/344 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej (Dz. U. UE L 65/12).
 3. Drabek, A., 2012, Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Główny Urząd Statystyczny, 2015, Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2014-roku,4,4.html, dostęp z dnia 22.12.2016.
 5. Góral, Z. (red), 2006, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Ivarsson, S., Meijer, E., Renoy P., van der Wusten-Gritsai, O., 2004, Undeclared work in an enlarged Union, European Commission, Brussels.
 7. Jasińska-Cichoń, Α., 2008, Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 8. Jaśkowski, K, Maniewska, E., 2006, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem. Тоm I, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 24 października 2007 r. - Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną.
 10. Kostrzewa, P., 2016, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX, Warszawa
 11. Mróz, В., 2002, Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 12. Państwowa Inspekcja Pracy, 2016, Skutki "szarej strefy" dla budżetu państwa, https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/73016,skutki-szarej-strefy-dla--budzetu-panstwa-.html, dostęp z dnia 04.01.2017.
 13. Raczkowski, K., 2013, Gospodarka nieoficjalna w systemie zarządzania państwem, Zarządzanie - nowe perspektywy, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 347-363.
 14. 14 Sekuła, Z. 1992, Gospodarka polska w okresie przemian, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 10-16..
 15. Sowa, K.Z., 1987, Praca na lewo w świetle badań naukowych, Zdanie, nr 2, s. 55-60.
 16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 ροz. 141 ze zm.).
 17. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 ροζ. 350 ze zm).
 18. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 ροζ. 887 ze zm).
 19. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz U. 2004 nr 99 ροζ. 1001 ze zm).
 20. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2007 nr 89 ροz. 589 ze zm).
 21. Wantoch-Rekowski, J. (red), 2016, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX, Warszawa.
 22. Wratny, J., 2004, Państwo jako regulator stosunków pracy - tendencje zmian, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 10, s. 2-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu