BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Michał (Politechnika Opolska)
Tytuł
Terminy załatwiania spraw według kodeksu postępowania administracyjnego
The Time Limits According to The Code of Administrative Proceedings
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 11, s. 114-121, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, Procedury administracyjno-biurowe
Administrative proceedings, Code of Administrative Procedure (CAP), Administration and office procedures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym ogólnym, tj. zmierzającym do wydania decyzji w sprawie administracyjnej. Podstawowe znaczenie ma analiza art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Terminy załatwiania spraw powinny być jednak rozumiane w powiązaniu z zasadami ogólnymi tego Kodeksu, a szczególnie zasadą prostoty i szybkości postępowania, zasadami ochrony zaufania do władzy publicznej, prawdy obiektywnej, jak również zasady czynnego udziału strony, Artykuł kończy zwięzłe omówienie gwarancji proceduralnych szybkiego załatwienia sprawy(abstrakt oryginalny)

This paper examines the time limits governing the disposition of matters during general administrative proceedings - that is, the amount of time to issue an administrative decision. Of particular relevance in this regard is Article 35 of the Code of Administrative Proceedings. This paper argues that such time limits should be considered in light of general principles of the Code, including the need for confidence in law and public authorities, ascertainment of truth, and active participation of parties (including the right to be heard). The paper ends with a brief discussion of procedural guarantees necessary for matters to be disposed of quickly(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak, B., Borkowski, J.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 2. Adamiak, B., Borkowski, J.: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.
 3. Dobosz, P.: Bezczynność administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.p.a., J. Niczyporuk (red.). Lublin 2010
 4. Golęba, A.: Bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania. W: Postępowanie administracyjne, T. Woś (red.). Warszawa 2015.
 5. Kmieciak, Z.: Przewlekłość postępowania administracyjnego. "Państwo i Prawo" 2011, nr 6.
 6. Kotulski, M.: Bezczynność a przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego. "Samorząd Terytorialny" 2015, nr 4.
 7. Łaszczyca, G., Martysz, C., Matan, A.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I, Kraków 2005.
 8. Wróbel, A., Jaśkowska, M.: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Kraków 2005
 9. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym(Dz. U. z 1928 r. nr 36, poz. 341)
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tj. z 2016r. Dz. U. poz. 23)
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.)
 12. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284)
 13. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2058)
 14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718)
 15. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28.09.1990 r., III CZP 33/90, (OSNC 1991, nr 1, poz. 3)
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 września 2016 r. z dnia 19 września 2016 r., LEX nr 2141493
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 21 września 2016 r. I SAB/Ol 15/16. Opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu